Giải pháp khắc phục những hạn chế trong thực hiện cải cách hành chính

30/01/2023 - 11:31

BDK - Thời gian qua, công tác cải cách hành chính (CCHC) được Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các sở, ngành và địa phương tập trung triển khai quyết liệt. Đến nay, công tác CCHC đã đem đến những kết quả tích cực, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước từ tỉnh đến cơ sở.

Nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ phận một cửa.

Nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ phận một cửa.

Một số hạn chế

Bên cạnh kết quả đạt được, trong thực tiễn tiến độ triển khai CCHC tại cơ quan, đơn vị của một số sở, ngành và các địa phương còn chậm làm ảnh hưởng chung đến kết quả của tỉnh. Một số hạn chế cần được chỉ ra, đó là:

Việc thông tin, tuyên truyền CCHC ở một số sở, ngành, địa phương chưa thật sự tạo ra sức lan tỏa tới người dân, doanh nghiệp, tổ chức, cộng đồng xã hội nhận thức về CCHC, kết quả, tác động của CCHC. Việc nhân rộng những mô hình, sáng kiến, cách làm hay về CCHC vẫn còn nhiều hạn chế. Công tác kiểm tra CCHC nhiều lúc, nhiều nơi còn mang tính hình thức.

Công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện tại nhiều sở, ngành, địa phương chưa quyết liệt, sát sao; chưa có những giải pháp kịp thời và hiệu quả trong triển khai thực hiện.

Hệ thống các cơ quan hành chính trong tỉnh mặc dù đã được tổ chức lại nhưng vẫn còn nhiều đầu mối; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, mối quan hệ của một số cơ quan, tổ chức chưa thật rõ, còn chồng chéo, trùng lắp. Trách nhiệm và quyền hạn của người đứng đầu cơ quan, đơn vị chưa rõ ràng. Việc công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình còn hạn chế.

Vẫn còn nhiều hạn chế trong việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của một số cơ quan, đơn vị, một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức (CB, CC, VC). Đặc biệt, qua kiểm tra cho thấy một số CB, CC, VC chưa thực hiện nghiêm túc về giờ giấc làm việc. Một số sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh vẫn còn lơ là, chưa sâu sát trong kiểm tra, giám sát, quản lý CB, CC, VC.

Tình trạng trễ hẹn trong giải quyết và trả kết quả giải quyết hồ sơ vẫn còn xảy ra ở một số lĩnh vực trọng tâm, như: đất đai, xây dựng, lao động - thương binh và xã hội… Nhiều nơi vẫn còn tình trạng thiếu trách nhiệm, đội ngũ CC còn chưa thân thiện và tận tình phục vụ nhân dân, chưa thực hiện nghiêm túc việc xin lỗi người dân, tổ chức khi xảy ra việc giải quyết trễ hẹn.

Dữ liệu giữa các phần mềm, cơ sở dữ liệu liên quan đến việc giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) còn hạn chế, phổ biến nhất là tình trạng các phần mềm chuyên ngành, ngành dọc không kết nối, chia sẻ dữ liệu với hệ thống thông tin một cửa điện tử và cổng dịch vụ công của địa phương…

Giải pháp thời gian tới

Để khắc phục những hạn chế nêu trên và thực hiện hiệu quả công tác CCHC trong thời gian tới, các ngành, các cấp cần tập trung bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về việc thực hiện Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021 - 2030. Kịp thời hướng dẫn các sở, ngành, địa phương triển khai có hiệu quả kế hoạch CCHC giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2023 của tỉnh.

Tiếp tục nâng cao tính đồng bộ, thống nhất, đảm bảo khả thi của các văn bản quy phạm pháp luật sau khi ban hành đáp ứng tình hình phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Có giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tổ chức thực thi pháp luật.

Triển khai có hiệu quả các quy định mới của Chính phủ về sắp xếp tổ chức bộ máy và quy định về quản lý CB, CC, VC. Tiếp tục rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị trực thuộc theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối trung gian và gắn kết chặt chẽ với thực hiện chính sách tinh giản biên chế. Tổ chức thực hiện tốt công tác tuyển dụng, bổ nhiệm, luân chuyển CB, CC, VC bảo đảm đúng với điều kiện, tiêu chuẩn của vị trí việc làm được phê duyệt.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những trường hợp sai phạm trong tuyển dụng, bổ nhiệm, luân chuyển CB, CC, VC. Triển khai công tác bồi dưỡng, tập huấn, tăng cường năng lực CC thực hiện CCHC.

Triển khai kế hoạch đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước. Kế hoạch xác định chỉ số CCHC của các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố năm 2023 và những năm tiếp theo.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền CCHC một cách hiệu quả; đồng thời, chú trọng bồi dưỡng, nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ CC, VC thực hiện công tác CCHC.

Tiếp tục rà soát, đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa TTHC thuộc phạm vi quản lý nhà nước của ngành, địa phương; tăng cường thực hiện tiếp nhận và giải quyết hồ sơ TTHC trên môi trường điện tử theo quy định tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP; nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ phận một cửa trong giải quyết TTHC.

Tiếp tục tập trung triển khai các nhiệm vụ xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số theo lộ trình. Tăng cường xử lý văn bản và hồ sơ công việc trên môi trường điện tử, nâng cao năng suất, hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước; giảm chi phí và thời gian xử lý công việc…

Bài, ảnh: Đăng Phong

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN