Hồ sơ, thủ tục xác nhận và giải quyết chế độ xin hưởng chế độ tù đày

04/04/2016 - 07:46

Ông Nguyễn Văn Hai (Lương Hòa, Giồng Trôm) hỏi: Tôi tham gia cách mạng và bị địch bắt tù đày từ tháng 3-1972 đến tháng 4-1973. Tôi có được hưởng chế độ tù đày không? Nếu có, thủ tục ra sao?

Báo Đồng Khởi trả lời: Theo quy định của pháp luật, trường hợp của ông thuộc đối tượng được giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày.

Theo quy định tại Thông tư số 05 ngày 15-5-2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng và thân nhân, hồ sơ hưởng chế độ gồm có:

- Bản khai cá nhân (theo mẫu TĐ2, được ban hành kèm theo Thông tư số 05 của Bộ LĐTBXH).

- Bản sao một trong các giấy tờ: lý lịch cán bộ, lý lịch đảng viên (lập từ ngày 1-1-1995 trở về trước); hồ sơ hưởng chế độ bảo hiểm xã hội có xác định nơi bị tù, thời gian bị tù.

- Quyết định trợ cấp hàng tháng (theo mẫu TĐ4) hoặc quyết định trợ cấp một lần (theo mẫu TĐ5).

Về thủ tục xin hưởng trợ cấp, ông có thể làm bản khai gửi UBND xã (nơi cư trú) kèm theo bản sao giấy tờ nêu trên.

- Trong thời gian 5 ngày, kể  từ ngày nhận đủ giấy tờ, UBND xã có trách nhiệm kiểm tra, xác nhận bản khai và lập danh sách kèm giấy tờ trên gửi đến Phòng LĐTBXH.

- Trong thời gian 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ giấy tờ, Phòng LĐTBXH có trách nhiệm kiểm tra lập danh sách, kèm giấy tờ trên gửi Sở LĐTBXH.

- Trong thời gian 15 ngày kể từ ngày nhận đủ giấy tờ theo quy định, Sở LĐTBXH có trách nhiệm kiểm tra và ra quyết định trợ cấp hàng tháng hoặc trợ cấp một lần.

BĐK

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN