Hội nghị triển khai, quán triệt Quy định số 24 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII và Quy định số 50 của Bộ Chính trị

29/04/2022 - 13:54

BDK.VN - Ngày 29-4-2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt Quy định số 24-QĐ/TW ngày 30-7-2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về thi hành Điều lệ Đảng và Quy định số 50-QĐ/TW ngày 27-12-2021 của Bộ Chính trị về công tác quy hoạch cán bộ. Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ chủ trì hội nghị.

Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ chủ trì hội nghị.

Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ chủ trì hội nghị.

Tại điểm cầu tỉnh, tham dự có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI; đại diện lãnh đạo, cán bộ phụ trách công tác tổ chức của các sở, ban, ngành, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, các Đảng ủy Công an tỉnh, Quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh, Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh.

Tại điểm cầu các huyện, thành phố, tham dự có Thường trực huyện ủy, thành ủy; các đồng chí ủy viên ban chấp hành đảng bộ huyện, thành phố; bí thư các đảng bộ, chi bộ trực thuộc; lãnh đạo các ban đảng và chuyên viên tham mưu thực hiện các nội dung trên; cán bộ tổ chức đảng ủy xã, phường, thị trấn.

Tại hội nghị, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Văn Đức và Phó trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Trần Văn Thiêm đã báo cáo nội dung Quy định số 50-QĐ/TW ngày 27-12-2021 của Bộ Chính trị về công tác quy hoạch cán bộ và Quy định số 24-QĐ/TW ngày 30-7-2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về thi hành Điều lệ Đảng.

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu tỉnh.

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu tỉnh.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Tổ chức Trung ương đã phối hợp với các cơ quan có liên quan nghiên cứu, xây dựng và tham mưu Bộ Chính trị trình Ban Chấp hành Trung ương ban hành Quy định số 24-QĐ/TW ngày 30-7-2021 về thi hành Điều lệ Đảng và ban hành Quy định số 50-QĐ/TW ngày 27-12-2021 về công tác quy hoạch cán bộ. Ban Tổ chức Trung ương cũng đã tham mưu Ban Bí thư ban hành Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 28-9-2021 về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng; đồng thời, ban hành Hướng dẫn số 16-HD/TW ngày 15-2-2022 về một số nội dung cụ thể công tác quy hoạch cán bộ. Đây là những văn bản rất quan trọng để cụ thể hóa và bảo đảm thực hiện nghiêm túc Điều lệ Đảng; làm tốt công tác cán bộ - công tác có vai trò quyết định của Đảng; đồng thời, đây cũng là căn cứ để Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cơ quan tham mưu, giúp việc ở Trung ương, các cấp, các ngành trong hệ thống chính trị ban hành các quyết định, quy định, hướng dẫn… và tổ chức thực hiện có kết quả các quy định của Điều lệ Đảng, giải quyết những vướng mắc từ thực tiễn công tác tổ chức xây dựng Đảng đặt ra; là căn cứ để các cấp, các ngành triển khai làm tốt công tác cán bộ, quy hoạch cán bộ của Đảng và Nhà nước.

Phát biểu bế mạc hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ nhấn mạnh: Các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nghiêm túc, chặt chẽ việc tổ chức triển khai, quán triệt, học tập quy định và hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng; quy định và hướng dẫn về công tác quy hoạch cán bộ, nhất là công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai, quán triệt ở cấp cơ sở. Giao đồng chí bí thư cấp ủy các cấp chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện đối với hệ thống chính trị và tổ chức đảng trực thuộc.

Nghiêm túc tiếp thu, nhận thức đầy đủ những nội dung trọng tâm, nhất là các điểm mới trong các quy định, hướng dẫn về thi hành Điều lệ Đảng, quy định, hướng dẫn về công tác quy hoạch cán bộ được triển khai tại hội nghị. Đây là những nội dung rất quan trọng để tiếp tục triển khai thực hiện công tác tổ chức xây dựng Đảng có kết quả trong thời gian tới. chủ động nghiên cứu quy định, hướng dẫn về thi hành Điều lệ Đảng để tham mưu rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định, quyết định thuộc thẩm quyền, phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương, đơn vị, nhất là quy chế làm việc của cấp ủy các cấp, quy định về chức năng nhiệm vụ của ban cán sự đảng, đảng đoàn và thực hiện các nghiệp vụ về công tác Đảng; nghiên cứu những vấn đề phát sinh cụ thể để áp dụng, vận dụng thực hiện phù hợp, hiệu quả, bảo đảm tính toàn diện, đồng bộ, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc từ thực tiễn về công tác xây dựng Đảng.

Đối với việc thực hiện Quy định số 50-QĐ/TW của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 16-HD/TW của Ban Tổ chức Trung ương về công tác quy hoạch cán bộ, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Lãnh đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị tổ chức quán triệt và cụ thể hóa quy định, hướng dẫn, kế hoạch về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý của Trung ương, của tỉnh; đồng thời, lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tiến hành xây dựng quy hoạch nhiệm kỳ kế tiếp và rà soát, bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ hiện tại, bảo đảm đúng thời gian, quy trình theo quy định.

“Ban Tổ chức Tỉnh ủy hoàn chỉnh, tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành hướng dẫn cụ thể về công tác quy hoạch và theo dõi việc triển khai thực hiện; phối hợp với lãnh đạo các ngành chức năng thẩm định và đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét phê duyệt quy hoạch nhiệm kỳ kế tiếp và phê duyệt kết quả rà soát, bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ hiện tại cho các chức danh cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đối với cấp sở, ngành tỉnh, cấp huyện và tương đương; đồng thời, thực hiện rà soát, đánh giá nguồn cán bộ, dự kiến danh sách nguồn nhân sự cơ bản đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030, 2026 - 2031 đúng quy định”, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ lưu ý.

Tin, ảnh: Quốc Hùng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN