Hướng dẫn mới về tuổi nghỉ hưu cho công chức, viên chức

29/09/2020 - 22:07

BDK - Bộ Nội vụ vừa ban hành Công văn số 5081/BNV-CCVC về việc thực hiện quy định liên quan đến tuổi nghỉ hưu theo Bộ luật Lao động (BLLĐ) năm 2019.

Theo BLLĐ năm 2019 có hiệu lực từ ngày 1-1-2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện bình thường là đủ 60 tuổi 3 tháng (với lao động nam) và đủ 55 tuổi 4 tháng (với lao động nữ). Sau đó, mỗi năm tăng thêm 3 tháng với lao động nam và 4 tháng với lao động nữ.

Trong khi đó, công chức, viên chức (CC, VC) được thông báo nghỉ hưu trước 6 tháng và nhận quyết định nghỉ hưu trước 3 tháng tính đến thời điểm CC, VC nghỉ hưu.

Để thống nhất các quy định liên quan đến tuổi nghỉ hưu áp dụng với CC, VC, Công văn số 5081/BNV-CCVC của Bộ Nội vụ hướng dẫn như sau:

Trường hợp có thời điểm nghỉ hưu sau ngày 1-1-2021: Xem xét ra thông báo, quyết định nghỉ hưu trên cơ sở tuổi nghỉ hưu của CC, VC theo BLLĐ năm 2019. Nếu đã ra thông báo nghỉ hưu thì không phải thông báo lại; riêng quyết định nghỉ hưu thì thực hiện theo BLLĐ 2019.

Trường hợp có thời điểm nghỉ hưu trước ngày 1-1-2021 mà bị lùi thời điểm nghỉ hưu: Không thuộc đối tượng áp dụng tuổi nghỉ hưu theo quy định của BLLĐ 2019. Thời điểm ra thông báo và quyết định nghỉ hưu thực hiện theo quy định hiện hành.

Đăng Phong

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN