Hướng dẫn xử lý hóa đơn điện tử đã lập có sai sót

26/11/2023 - 21:03

BDK - Ngày 10-5-2023, Tổng cục Thuế ban hành Công văn số 1647/TCT-CS về việc hướng dẫn xử lý hóa đơn điện tử (HĐĐT) có sai sót. Trên cơ sở đó, Cục Thuế tỉnh hướng dẫn các doanh nghiệp (DN) xử lý HĐĐT đã lập có sai sót và gửi Mẫu số 04/SS-HĐĐT ban hành kèm theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ, Thông tư số 78/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính, một số trường hợp cụ thể như sau:

1. Hướng dẫn xử lý HĐĐT đã lập có sai sót

Căn cứ khoản 1, 2 Điều 19 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19-10-2020 của Chính phủ; khoản 1, Điều 7 Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17-9-2021 của Bộ Tài chính; căn cứ Quyết định số 1450/QĐ-TCT năm 2021 và Quyết định số 1510/QĐ-TCT năm 2022 của Tổng cục Thuế quy định các thành phần dữ liệu HĐĐT: 

Trường hợp người bán phát hiện HĐĐT đã được cấp mã của cơ quan thuế chưa gửi cho người mua có sai sót thì người bán thực hiện thông báo với cơ quan thuế theo Mẫu số 04/SS-HĐĐT về việc hủy HĐĐT có mã đã lập có sai sót và lập HĐĐT mới, ký số gửi cơ quan thuế để cấp mã hóa đơn (HĐ) mới thay thế HĐ đã lập để gửi cho người mua.

HĐĐT có sai sót về tên, địa chỉ của người mua nhưng không sai mã số thuế, các nội dung khác không sai sót thì người bán thông báo cho người mua về việc HĐ có sai sót và không phải lập lại HĐ. Người bán thực hiện thông báo với cơ quan thuế về HĐĐT có sai sót theo Mẫu số 04/SS-HĐĐT, trừ trường hợp HĐĐT không có mã của cơ quan thuế có sai sót nêu trên chưa gửi dữ liệu HĐ cho cơ quan thuế.

Trường hợp HĐĐT có sai sót về mã số thuế; sai sót về số tiền ghi HĐ, sai sót về thuế suất, tiền thuế hoặc hàng hóa ghi trên HĐ không đúng quy cách, chất lượng thì có thể lựa chọn một trong hai cách như điều chỉnh hoặc thay thế.

+ Trong trường hợp người bán lựa chọn hình thức xử lý HĐ đã lập bằng cách lập HĐ điều chỉnh thì người bán thực hiện điều chỉnh giảm toàn bộ thông tin dòng hàng hóa bị sai và điều chỉnh tăng tương ứng dòng hàng hóa đúng (bao gồm: tên hàng hóa dịch vụ, đơn vị tính, số lượng, đơn giá, thuế suất, thành tiền chưa thuế).

+ Trong trường hợp người bán lựa chọn hình thức xử lý HĐ đã lập bằng cách lập HĐ thay thế thì người bán lập lại HĐ mới với số HĐ, ký hiệu HĐ, ký hiệu mẫu HĐ và đầy đủ toàn bộ nội dung của HĐ cần thay thế.

Đối với cả 2 trường hợp nêu trên, HĐ điều chỉnh hoặc thay thế đều cần ghi thông tin: “Điều chỉnh/thay thế cho HĐ Mẫu số... ký hiệu... số... ngày... tháng... năm...” và trường hợp HĐĐT đã lập có sai sót và người bán đã xử lý theo hình thức điều chỉnh hoặc thay thế theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 19 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP, sau đó lại phát hiện HĐ tiếp tục có sai sót thì các lần xử lý tiếp theo người bán thực hiện theo hình thức đã áp dụng khi xử lý sai sót lần đầu.

+ Trường hợp DN lập HĐĐT bị sai (gọi là HĐ F0), sau đó DN lập HĐ điều chỉnh hoặc thay thế (gọi là HĐ F1 điều chỉnh/thay thế cho HĐ F0) và phát hiện HĐ F1 vẫn bị sai thì:

* Nếu lựa chọn phương pháp điều chỉnh: DN lập HĐ F2 điều chỉnh cho HĐ F0 (lúc này HĐ F0 đã bị điều chỉnh bởi HĐ F1).

* Nếu lựa chọn phương pháp thay thế: DN lập HĐ F2 thay thế cho HĐ F1 (lúc này HĐ F0 đã bị thay thế bởi HĐ F1).

+ Đối với HĐ đã lập theo quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14-5-2010, Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17-1-2014 và các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính có sai sót, DN lập HĐ thay thế theo quy định tại khoản 6 Điều 12 Thông tư số 78/2021/TT-BTC thì DN không phải hủy HĐ đã lập theo Nghị định số 51/2010/NĐ-CP không phải gửi báo cáo tình hình sử dụng HĐ vì từ ngày 1-7-2022, Nghị định số 51/2010/NĐ-CP, Nghị định số 04/2014/NĐ-CP và Thông tư số 39/2014/TT-BTC, các thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 39/2014/TT-BTC đã hết hiệu lực thi hành. Người bán thực hiện thông báo với cơ quan thuế theo Mẫu số 04/SS-HĐĐT ban hành kèm theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP.

Như vậy, tùy thuộc vào tình trạng sai sót của HĐĐT thì người bán lựa chọn lập HĐ mới; lập HĐ điều chỉnh hay HĐ thay thế hoặc không cần lập HĐ theo các nguyên tắc sau:

HĐĐT đã được cấp mã của cơ quan thuế chưa gửi cho người mua có sai sót thì người bán thực hiện hủy HĐĐT có mã đã lập có sai sót và lập HĐĐT mới.

HĐĐT đã được cấp mã của cơ quan thuế sai giá trị trên HĐ thì điều chỉnh tăng (ghi dấu dương), điều chỉnh giảm (ghi dấu âm) đúng với thực tế điều chỉnh.

HĐĐT đã được cấp mã của cơ quan thuế có sai mã số thuế; sai sót về số tiền ghi trên HĐ, sai về thuế suất, tiền thuế hoặc hàng hóa ghi trên HĐ không đúng quy cách, chất lượng thì lập HĐ thay thế.

HĐĐT đã được cấp mã của cơ quan thuế có sai tên, địa chỉ của người mua thì người bán thông báo cho người mua về việc HĐ có sai sót và không phải lập lại HĐ.

2. Hướng dẫn gửi Mẫu số 04/SS-HĐĐT cho cơ quan thuế khi HĐĐT có sai sót:

Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 156 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.

Trường hợp DN thực hiện xử lý HĐ có sai sót theo quy định tại khoản 1, điểm a khoản 2 Điều 19 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và khoản 6 Điều 12 Thông tư số 78/2021/TT-BTC thì DN gửi Mẫu số 04/SS-HĐĐT đến cơ quan thuế.

Trường hợp xử lý HĐ có sai sót theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 19 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP thì người nộp thuế không phải gửi thông báo sai sót theo Mẫu số 04/SS-HĐĐT đến cơ quan thuế.

Để biết thêm chi tiết, đề nghị các DN xem nội dung Công văn số 1647/TCT-CS ngày 10-5-2023 tại trang thông tin điện tử của Cục Thuế Bến Tre: http://bentre.gdt.gov.vn hoặc liên hệ với Cơ quan Thuế trực tiếp quản lý để được hướng dẫn và hỗ trợ.

CỤC THUẾ TỈNH BẾN TRE

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN