Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14

12/09/2019 - 20:39

BDK - Ngày 13-6-2019, Luật Quản lý thuế (QLT) số 38/2019/QH14 được Quốc hội thông qua có hiệu lực từ ngày 1-7-2020. Với nhiều nội dung sửa đổi, bổ sung Luật QLT 2006. Cục Thuế tỉnh đăng tải nội dung sửa đổi, bổ sung của Luật QLT số 38/2019/QH14 như sau:

I. Đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế

1. Sửa đổi, bổ sung quy định về đồng tiền khai thuế, nộp thuế (Điều 7)

Luật QLT số 38/2019/QH14 sửa đổi, bổ sung theo hướng: Quy định rõ đồng tiền khai thuế, nộp thuế (KT, NT) là đồng Việt Nam, trừ trường hợp được phép KT, NT bằng ngoại tệ tự do chuyển đổi. Trường hợp hạch toán bằng ngoại tệ thì phải quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm phát sinh giao dịch. Cụ thể:        

“Điều 7. Đồng tiền KT, NT

1. Đồng tiền KT, NT là đồng Việt Nam, trừ các trường hợp được phép KT, NT bằng ngoại tệ tự do chuyển đổi.

2. Người nộp thuế (NNT) hạch toán kế toán bằng ngoại tệ theo quy định của Luật Kế toán phải quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm phát sinh giao dịch.

3. Đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, đồng tiền NT là đồng Việt Nam, trừ các trường hợp được phép KT, NT bằng ngoại tệ tự do chuyển đổi. Tỷ giá tính thuế thực hiện theo quy định của pháp luật về hải quan.

4. Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định đồng tiền KT, NT bằng ngoại tệ tự do chuyển đổi quy định tại Khoản 1, Khoản 3 và tỷ giá giao dịch thực tế quy định tại Khoản 2 điều này”.

2. Giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế (Điều 8)

Luật QLT số 38/2019/QH14 bổ sung quy định về giao dịch điện tử (GDĐT) trong lĩnh vực thuế nhằm tạo hành lang pháp lý việc ứng dụng công nghệ thông tin cho công tác QLT, trong đó có việc áp dụng rộng rãi phổ biến QLT điện tử, GDĐT công khai, minh bạch; đồng thời đảm bảo cơ sở pháp lý để NNT, tổ chức, cá nhân có liên quan, cơ quan QLT và các cơ quan quản lý khác đều tham gia vào GDĐT. Cụ thể:

“Điều 8. GDĐT trong lĩnh vực thuế

1. NNT, cơ quan QLT, cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện thực hiện GDĐT trong lĩnh vực thuế phải thực hiện GDĐT với cơ quan QLT theo quy định của Luật này và pháp luật về GDĐT.

2. NNT đã thực hiện GDĐT trong lĩnh vực thuế thì không phải thực hiện phương thức giao dịch khác.

3. Cơ quan QLT khi tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuế cho NNT bằng phương thức điện tử phải xác nhận việc hoàn thành GDĐT của NNT, bảo đảm quyền của NNT quy định tại Điều 16 của luật này.

4. NNT phải thực hiện yêu cầu của cơ quan QLT nêu tại thông báo, quyết định, văn bản điện tử như đối với thông báo, quyết định, văn bản bằng giấy của cơ quan QLT.

5. Chứng từ điện tử sử dụng trong GDĐT phải được ký điện tử phù hợp với quy định của pháp luật về GDĐT.

6. Cơ quan, tổ chức đã kết nối thông tin điện tử với cơ quan QLT thì phải sử dụng chứng từ điện tử trong quá trình thực hiện giao dịch với cơ quan QLT; sử dụng chứng từ điện tử do cơ quan QLT cung cấp để giải quyết các thủ tục hành chính cho NNT và không được yêu cầu NNT nộp chứng từ giấy.

7. Cơ quan QLT tổ chức hệ thống thông tin điện tử có trách nhiệm sau đây:

a) Hướng dẫn, hỗ trợ để NNT, tổ chức cung cấp dịch vụ về GDĐT trong lĩnh vực thuế, ngân hàng và các tổ chức liên quan thực hiện GDĐT trong lĩnh vực thuế.

b) Xây dựng, quản lý, vận hành hệ thống tiếp nhận và xử lý dữ liệu thuế điện tử (TĐT) bảo đảm an ninh, an toàn, bảo mật và liên tục.

c) Xây dựng hệ thống kết nối thông tin, cung cấp thông tin về số tiền thuế đã nộp ngân sách nhà nước, thông tin về tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế của NNT cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan bằng điện tử để thực hiện các thủ tục hành chính cho NNT theo quy định.

d) Cập nhật, quản lý, cung cấp các thông tin đăng ký sử dụng giao dịch TĐT của NNT; xác thực GDĐT của NNT cho các cơ quan, tổ chức phối hợp thu ngân sách nhà nước để thực hiện QLT và quản lý thu ngân sách nhà nước.

đ) Tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuế cho NNT bằng phương thức điện tử.

e) Trường hợp chứng từ điện tử của NNT đã được lưu trong cơ sở dữ liệu của cơ quan QLT thì cơ quan QLT, công chức QLT phải thực hiện khai thác, sử dụng dữ liệu trên hệ thống, không được yêu cầu NNT cung cấp hồ sơ thuế, chứng từ nộp thuế bằng giấy.

8. Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định hồ sơ, thủ tục về GDĐT trong lĩnh vực thuế”.

3. Bổ sung điều quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của ngân hàng thương mại trong QLT (Điều 27)

Để bao quát các nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của các cơ quan liên quan trong QLT, Luật QLT số 38/2019/QH14 đã bố trí một điều riêng quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của ngân hàng thương mại (NHTM) trên cơ sở kế thừa các quy định hiện hành, đồng thời, bổ sung các quy định như khấu trừ, nộp thay tổ chức, cá nhân ở nước ngoài có hoạt động kinh doanh thương mại điện tử; cung cấp thông tin để QLT phù hợp với việc QLT theo phương thức điện tử, đồng bộ trong phát triển Chính phủ điện tử và đảm bảo phù hợp với pháp luật về an toàn thông tin, an ninh mạng. Cụ thể:

“Điều 27. Nhiệm vụ, quyền hạn của NHTM

1. NHTM khi tham gia phối hợp thu thuế và thu các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước có trách nhiệm sau đây:

a) Phối hợp với cơ quan QLT, Kho bạc Nhà nước trong việc thực hiện nộp TĐT, hoàn TĐT cho NNT; xử lý, đối soát dữ liệu về nộp TĐT, hoàn TĐT.

b) Truyền, nhận thông tin chứng từ nộp TĐT, chuyển tiền thanh toán các khoản thu ngân sách nhà nước cho Kho bạc Nhà nước đầy đủ, chính xác, kịp thời theo đúng quy định của pháp luật.

c) Hỗ trợ NNT trong quá trình thực hiện nộp TĐT.

d) Bảo mật thông tin của NNT, người khai hải quan theo quy định của pháp luật.

2. Cung cấp thông tin về số hiệu tài khoản theo mã số thuế của NNT khi mở tài khoản.

3. Khấu trừ, nộp thay nghĩa vụ thuế phải nộp theo quy định pháp luật về thuế của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài có hoạt động kinh doanh thương mại điện tử có phát sinh thu nhập từ Việt Nam.

4. Trích tiền để nộp thuế từ tài khoản của NNT, phong tỏa tài khoản của NNT bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về QLT theo đề nghị của cơ quan QLT.

5. Trường hợp NNT có bảo lãnh về tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước theo quy định của Luật này nhưng NNT không nộp đúng thời hạn thì ngân hàng bảo lãnh phải chịu trách nhiệm nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước thay cho NNT trong phạm vi bảo lãnh.

6. Chính phủ quy định chi tiết Điều này”

Cục Thuế tỉnh đăng tải đến nhân dân và NNT trong tỉnh biết để thực hiện.

(Còn tiếp)

  CỤC THUẾ TỈNH BẾN TRE

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN