Một số kết quả cải cách hành chính nổi bật quý i năm 2024

25/03/2024 - 05:48

BDK - Trong quý I năm 2024, công tác chỉ đạo, điều hành về cải cách hành chính (CCHC) được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh quan tâm, chỉ đạo quyết liệt, các nhiệm vụ CCHC được triển khai khẩn trương, đồng bộ, nên đã gặt hái được một số kết quả đáng ghi nhận.

Công tác cải cách thủ tục hành chính được quan tâm đúng mức, đáp ứng nhu cầu phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Công tác cải cách thủ tục hành chính được quan tâm đúng mức, đáp ứng nhu cầu phục vụ người dân và doanh nghiệp.

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 8009/KH-UBND ngày 26-12-2023 về thực hiện công tác CCHC năm 2024, đề ra 40 nhiệm vụ trọng tâm ở 7 lĩnh vực. Các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã đã cụ thể hóa kế hoạch CCHC của đơn vị và triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả.

Xác định chỉ số đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2023, đến nay, Sở Nội vụ đang trong quá trình tổng hợp, phân tích đánh giá, xây dựng báo cáo, dự kiến sẽ hoàn chỉnh và công bố kết quả vào quý II năm 2024.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 721/KH-UBND ngày 3-2-2024 về xác định Chỉ số CCHC của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2023. Đến thời điểm này, Hội đồng thẩm định Chỉ số CCHC đang thẩm định kết quả tự đánh giá, chấm điểm Chỉ số CCHC của các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố; dự kiến sẽ công bố chỉ số này vào quý II năm 2024.

Về kiểm tra CCHC, năm 2024, theo kế hoạch sẽ kiểm tra tại 5 cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và 3 UBND cấp huyện (bao gồm 3 UBND cấp xã), đảm bảo đạt 30% tổng số các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý và thời gian kiểm tra bắt đầu từ tháng 3-2024.

Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền CCHC năm 2024. Cụ thể, Sở Nội vụ đã ký hợp đồng thông tin tuyên truyền với Báo Đồng Khởi, Đài Phát thanh và Truyền hình Bến Tre và đã thực hiện 3 chuyên mục trên sóng phát thanh, 3 chuyên mục trên sóng truyền hình, 8 bài viết trên các báo trong tỉnh.

Công tác cải cách thể chế được sự quan tâm của các cơ quan, đơn vị; nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về vai trò, ý nghĩa của công tác này được nâng cao. Chất lượng ban hành văn bản quy phạm pháp luật và văn bản chỉ đạo, điều hành được nâng lên. Trong quý I năm 2024, UBND tỉnh đã ban hành 7 quyết định; tiếp nhận và kiểm tra 52 văn bản, trong đó tự kiểm tra 25 quyết định và kiểm tra theo thẩm quyền 27 văn bản (6 nghị quyết và 21 quyết định) theo đúng quy trình.

Công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) đã ban hành, triển khai đầy đủ các chương trình, kế hoạch năm; các đơn vị, địa phương quan tâm đúng mức đến việc giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền. Chủ tịch UBND tỉnh ban hành 51 quyết định công bố danh mục TTHC, tổng số 254 TTHC (trong đó ban hành mới 72 TTHC; sửa đổi, bổ sung 91 TTHC; thay thế 23 TTHC; bãi bỏ 68 TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành tỉnh và thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, cấp xã. Cập nhật, công khai 182 TTHC trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC và Chuyên mục Cải cách TTHC trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh.

Công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính tiếp tục triển khai thực hiện đúng quy định, cụ thể: Tổng số phản ánh, kiến nghị đã tiếp nhận trong quý I năm 2024: 10; trong đó số tiếp nhận mới trong kỳ: 10; số từ kỳ trước chuyển qua: 0; số phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính: 10; số phản ánh, kiến nghị về hành vi hành chính: 0. Đã xử lý: 10 phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính.

Cải cách tổ chức bộ máy, các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy theo Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII đảm bảo đúng kế hoạch, lộ trình đã đề ra. Sau khi trình Ban cán sự đảng UBND tỉnh xem xét cho ý kiến sắp xếp giảm được 2 đơn vị sự nghiệp công lập, tỉnh thực hiện tinh giản đúng theo lộ trình đề ra. Theo đó, năm 2024, khối chính quyền địa phương đã giảm được 419 biên chế (8 biên chế công chức, 411 biên chế sự nghiệp).

Cải cách chế độ công vụ, hoàn thành việc kiểm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng năm 2023 đối với tập thể, cá nhân thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh quản lý. Để tăng cường nhắc nhở, kiểm tra việc thực hiện văn hóa công vụ, chấp hành kỷ luật, kỷ cương của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, UBND tỉnh đã giao Sở Nội vụ thành lập đoàn kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2024.

Về tài chính công, tổng thu ngân sách nhà nước trong quý là 1.541/5.820 tỷ đồng, đạt 26,48% tổng thu ngân sách nhà nước Trung ương giao. Tỉnh đã giải ngân 982.188 triệu đồng, đạt 23,80% so với kế hoạch.

Xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số, tỉnh đã triển khai cung cấp 1.475/1.794 dịch vụ công (DVC) trực tuyến đạt 82%, đã tích hợp lên Cổng DVC quốc gia đạt 84%. toàn tỉnh có 244/1.475 DVC trực tuyến có phát sinh hồ sơ, tổng số hồ sơ của các DVC trực tuyến được tiếp nhận và giải quyết trên môi trường điện tử là 27.672 hồ sơ. Tổng số giao dịch thanh toán trực tuyến thành công qua nền tảng Payment Platform trên Cổng DVC quốc gia là 10.943 giao dịch, tỷ lệ hồ sơ thanh toán trực tuyến đạt 46%.

Những kết quả nổi bật trên đây sẽ làm tiền đề để các ngành, các cấp nỗ lực ở những tháng tiếp theo nhằm thực hiện công tác CCHC trên địa bàn tỉnh ngày càng đồng bộ, có hiệu quả và thực chất trong năm 2024.

Bài, ảnh: Đăng Phong

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN