Phân công soạn thảo 2 Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

23/11/2015 - 21:00

Thủ tướng Chính phủ vừa phân công cơ quan chủ trì soạn thảo 2 dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ phân công Bộ Nội vụ chủ trì, Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các bộ, cơ quan liên quan phối hợp soạn thảo Nghị quyết của UBTVQH hướng dẫn việc xác định dự kiến cơ cấu, thành phần, phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, trình Chính phủ, UBTVQH trong tháng 12 tới.

Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các bộ, cơ quan liên quan soạn thảo Nghị quyết của UBTVQH quy định về chế độ và các điều kiện bảo đảm hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân, trình Chính phủ, UBTVQH trong tháng 12 tới.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu cơ quan được giao chủ trì soạn thảo phải tập trung thời gian, nguồn lực để bảo đảm tiến độ và chất lượng các dự thảo Nghị quyết trình Chính phủ xem xét, thông qua để trình UBTVQH.

Các cơ quan được giao phối hợp trong việc soạn thảo dự thảo Nghị quyết phải phối hợp chặt chẽ, nghiêm túc với cơ quan chủ trì soạn thảo.

Bộ Tư pháp ưu tiên thẩm định các dự thảo Nghị quyết ngay sau khi nhận được đề nghị của cơ quan chủ trì soạn thảo.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp, Văn phòng Quốc hội phân bổ đầy đủ, kịp thời kinh phí bảo đảm cho việc xây dựng các dự thảo Nghị quyết./.

Theo ĐCSVN

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN