Phát động phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”

03/02/2023 - 06:21

Người dân đồng thuận bàn giao mặt bằng xây dựng đại lộ Đông - Tây, TP. Bến Tre. Ảnh: Hữu Hiệp

Người dân đồng thuận bàn giao mặt bằng xây dựng đại lộ Đông - Tây, TP. Bến Tre. Ảnh: Hữu Hiệp

Đẩy mạnh các phong trào thi đua

Thi đua (TĐ) lao động sáng tạo, hoàn thành đúng tiến độ hoặc vượt kế hoạch, đảm bảo chất lượng các công trình (CT), dự án (DA), nhất là 11 CT, DA quan trọng của tỉnh, các DA có sức ảnh hưởng, hạ tầng số, các CT an sinh xã hội ở các xã vùng khó khăn để tạo sự đột phá, các DA tạo nền tảng tiếp cận và nắm bắt cơ hội với nhiệm vụ bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu và đảm bảo quốc phòng, an ninh.

TĐ nâng cao năng lực, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, đặc biệt là các doanh nghiệp (DN) trong quy hoạch, xây dựng, quản lý, giám sát, vận hành, khai thác các CT, DA kết cấu hạ tầng đảm bảo an toàn, chất lượng, hiệu quả; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. TĐ nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin, phương pháp quản lý hiện đại trong thiết kế, thi công, xây dựng, khai thác và quản lý các CT kết cấu hạ tầng để nâng cao hiệu quả lao động, rút ngắn thời gian thực hiện. TĐ vận động toàn dân tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng tại cộng đồng dân cư; tích cực tham gia giải phóng mặt bằng, hiến đất, vật liệu; chung sức làm đường giao thông nông thôn, tham gia xây dựng các CT phúc lợi tại phường, xã, thị trấn, ấp, khu phố, tổ dân phố, tổ nhân dân tự quản. Đặc biệt, chấp hành tốt việc tham gia giải phóng mặt bằng cho các DA hạ tầng tại địa phương cư trú.

TĐ thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) trong lập, thẩm định, phê duyệt dự toán, quyết toán, quản lý, sử dụng kinh phí nhà nước, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong các lĩnh vực để khôi phục và phát triển kinh tế, phấn đấu thực hiện cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế đã được Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh đề ra.

TĐ THTK, CLP trong mua sắm, xây dựng, quản lý sử dụng tài sản nhà nước, đảm bảo đúng mục đích, đối tượng, định mức, tiêu chuẩn, chế độ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành. TĐ THTK, CLP trong quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên, gắn với bảo vệ môi trường; sử dụng tiến bộ khoa học, công nghệ trong khai thác, chế biến tài nguyên; đảm bảo quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên hợp lý, hiệu quả, tiết kiệm, đúng mục đích.

TĐ THTK, CLP trong quản lý, sử dụng vốn và tài sản nhà nước tại DN. Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động DN nhà nước, DN có vốn nhà nước, sử dụng hiệu quả, đang dạng hóa nguồn vốn với cơ cấu vốn hợp lý, tiết kiệm, đúng mục đích; đổi mới sáng tạo, quản trị theo chuẩn mực quốc tế.

TĐ THTK, CLP trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của nhân dân. TĐ quản lý, sử dụng hiệu quả lao động và thời gian lao động trong khu vực nhà nước và khu vực ngoài nhà nước.

Các giải pháp tổ chức thực hiện

Các cơ quan, đơn vị, địa phương, DN, hộ gia đình và mỗi công dân trên địa bàn tỉnh căn cứ vào đặc điểm tình hình, yêu cầu nhiệm vụ theo từng thời điểm và đối tượng cụ thể để có các hình thức tuyên truyền phù hợp, tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, THTK, CLP”, đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nâng cao nhận thức của nhân dân về xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng, đảm bảo an sinh xã hội.

Các sở, ban, ngành, địa phương rà soát, hoàn thiện, ban hành các văn bản để tổ chức thực hiện trong lĩnh vực xây dựng kết cấu hạ tầng nhằm đẩy mạnh đầu tư, xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, chất lượng, hiện đại. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao; chỉ đạo quyết liệt, hoàn thành sớm 11 CT, DA quan trọng của tỉnh, các DA có sức lan tỏa, tạo sự đột phá về phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội.

Tiếp tục hoàn thiện, ban hành các văn bản để tổ chức thực hiện các quy định, chính sách về THTK, CLP. Thực hiện công khai, minh bạch các hoạt động quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước, tài sản nhà nước. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm. Thực hiện kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính nhà nước theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Các tổ chức, DN sử dụng tiến bộ khoa học, công nghệ trong khai thác, chế biến tài nguyên, đảm bảo quản lý, khai thác, sử dụng hợp lý, hiệu quả, tiết kiệm, đúng mục đích tài nguyên; sử dụng tiết kiệm, đúng mục đích, hiệu quả, công khai, minh bạch nguồn lực đóng góp của cộng đồng.

Ngọc Thi

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN