Quy định mới về đăng ký thuế của hợp tác xã theo hình thức liên thông

13/06/2019 - 20:19

Thời gian qua, Tổng cục Thuế đã phối hợp với Cục Quản lý đăng ký kinh doanh - Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng hệ thống thông tin Quốc gia về đăng ký hợp tác xã (HTX) và nâng cấp hệ thống đăng ký thuế phục vụ thực hiện liên thông đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế đối với HTX qua hệ thống. Các thông tin khác như đăng ký thay đổi, tạm ngừng kinh doanh, thu hồi giấy chứng nhận, giải thể sẽ được thực hiện liên thông trên hệ thống trong thời gian tới.

Ngày 8-4-2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2014/TT-KHĐT hướng dẫn về đăng ký HTX theo hình thức liên thông. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 28-5-2019. Sau đây là một số điều được sửa đổi, bổ sung.

Sửa đổi Điều 10

“Điều 10. Mã số HTX, mã số đơn vị phụ thuộc của HTX, mã số địa điểm kinh doanh

1. Mỗi HTX được cấp một mã số duy nhất gồm 10 chữ số, gọi là mã số HTX. Mã số này đồng thời là mã số thuế của HTX.

2. Mã số HTX tồn tại trong suốt quá trình hoạt động của HTX và không được cấp lại cho tổ chức, cá nhân khác. Khi HTX chấm dứt hoạt động thì mã số HTX chấm dứt hiệu lực.

3. Cơ quan quản lý nhà nước thống nhất sử dụng mã số HTX để quản lý và trao đổi thông tin về HTX.

4. Mã số đơn vị phụ thuộc của HTX được cấp cho chi nhánh, văn phòng đại diện của HTX. Mã số đơn vị phụ thuộc của HTX là mã số thuế gồm 13 chữ số, bao gồm mã số HTX và 3 chữ số được cấp theo số thứ tự từ 001 - 999.

5. Mã số của địa điểm kinh doanh là mã số gồm 5 chữ số được cấp theo số thứ tự từ 00001 - 99999. Mã số này không phải là mã số thuế của địa điểm kinh doanh.

6. Mã số HTX, mã số đơn vị phụ thuộc của HTX, mã số địa điểm kinh doanh được tạo, gửi, nhận tự động bởi Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký HTX, Hệ thống thông tin đăng ký thuế và được ghi trên giấy chứng nhận đăng ký HTX. Thời gian bắt đầu tạo, gửi, nhận tự động mã số HTX, mã số đơn vị phụ thuộc của HTX, mã số địa điểm kinh doanh căn cứ theo tiến độ triển khai Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký HTX và Hệ thống thông tin đăng ký thuế.

7. Trường hợp HTX, chi nhánh, văn phòng đại diện bị chấm dứt hiệu lực mã số thuế do vi phạm pháp luật về thuế thì HTX, chi nhánh, văn phòng đại diện không được sử dụng mã số thuế trong các giao dịch kinh tế, kể từ ngày cơ quan thuế thông báo công khai về việc chấm dứt hiệu lực mã số thuế.

8. Đối với các chi nhánh, văn phòng đại diện đã thành lập trước ngày thông tư này có hiệu lực thi hành nhưng chưa được cấp mã số đơn vị phụ thuộc, HTX liên hệ trực tiếp với cơ quan thuế để được cấp mã số thuế 13 số, sau đó thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký hoạt động tại cơ quan đăng ký HTX theo quy định.

9. Đối với các HTX được thành lập và hoạt động theo giấy phép đầu tư hoặc giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh), mã số HTX là mã số thuế do cơ quan thuế đã cấp cho HTX”.

Sửa đổi Điều 11

“Điều 11. Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký HTX

1. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày HTX có thay đổi về tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật thì HTX phải đăng ký với cơ quan đăng ký HTX nơi HTX đặt trụ sở chính.

HTX nộp 1 bộ hồ sơ gồm:

a) Giấy đề nghị đăng ký thay đổi nội dung đăng ký HTX.

b) Nghị quyết của đại hội thành viên hoặc quyết định của hội đồng quản trị về việc thay đổi nội dung đăng ký HTX theo quy định của Luật HTX.

Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký HTX thực hiện việc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký của HTX và cấp giấy chứng nhận đăng ký HTX cho HTX. Nếu không thực hiện đăng ký thay đổi nội dung đăng ký của HTX thì cơ quan đăng ký HTX thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do cho HTX biết.

2. Trường hợp thay đổi địa chỉ trụ sở chính của HTX sang quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh hoặc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác với nơi HTX đã đăng ký thì HTX đăng ký thay đổi tại cơ quan đăng ký HTX nơi HTX dự định đặt trụ sở mới.

Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký HTX nơi HTX dự định đặt trụ sở mới thực hiện cấp giấy chứng nhận đăng ký HTX cho HTX và gửi thông tin đến cơ quan đăng ký HTX nơi trước đây HTX đăng ký.

Trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính, HTX phải thực hiện các thủ tục với cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm theo quy định của pháp luật về thuế. Việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của HTX không làm thay đổi quyền và nghĩa vụ của HTX”.

Sửa đổi Điều 22

“Điều 22. Quy định về việc đặt tên trùng hoặc gây nhầm lẫn

1. Trước khi đăng ký tên HTX, HTX tham khảo tên các HTX đã đăng ký trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký HTX. HTX không được đặt tên HTX trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên của HTX khác đã đăng ký trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký HTX trên phạm vi toàn quốc, trừ những HTX đã giải thể hoặc đã có quyết định có hiệu lực của Tòa án tuyên bố HTX bị phá sản.

2. Các HTX hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký HTX được cấp trước ngày thông tư này có hiệu lực thì được tiếp tục sử dụng tên HTX đã đăng ký và không bắt buộc phải đăng ký đổi tên. Cơ quan đăng ký HTX khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho các HTX có tên trùng và tên gây nhầm lẫn tự thương lượng với nhau để đăng ký đổi tên HTX hoặc bổ sung tên địa danh để làm yếu tố phân biệt tên HTX.

3. Cơ quan đăng ký HTX có quyền chấp thuận hoặc từ chối tên dự kiến đăng ký của HTX theo quy định của pháp luật và quyết định của cơ quan đăng ký HTX là quyết định cuối cùng”.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28-5-2019.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các tổ chức, cá nhân có liên quan phản ánh kịp thời về Cục Thuế tỉnh Bến Tre tổng hợp báo cáo đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư để nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung.

CỤC THUẾ TỈNH BẾN TRE

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN