Quy định về chỉ dẫn địa lý thuộc tỉnh Bến Tre

27/10/2018 - 09:19

BDK.VN - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 42/2018/QĐ-UBND ngày 19-10-2018 ban hành Quy định về Chỉ dẫn địa lý (CDĐL) thuộc tỉnh Bến Tre. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 29-10-2018.

Quy định áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân Việt Nam; tổ chức, cá nhân nước ngoài (sau đây gọi chung là tổ chức, cá nhân) có hoạt động liên quan đến việc quản lý, đăng ký sử dụng CDĐL thuộc tỉnh Bến Tre.

Điều kiện được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng (GCNQSD) CDĐL

Tổ chức, cá nhân được cấp GCNQSD CDĐL khi đáp ứng đủ các điều kiện sau: Được thành lập hợp pháp và hoạt động theo quy định của pháp luật. Tổ chức, cá nhân phải tham gia vào quá trình sản xuất, kinh doanh sản phẩm mang CDĐL. Sản phẩm đáp ứng các điều kiện bảo hộ được quy định tại Điều 79 Luật Sở hữu trí tuệ.

Quyền của các tổ chức, cá nhân được cấp GCNQSD CDĐL

Được quyền sử dụng CDĐL và được bảo hộ theo các quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ. Yêu cầu các tổ chức, cá nhân vi phạm phải chấm dứt ngay các hành vi vi phạm CDĐL được Nhà nước bảo hộ. Yêu cầu các cơ quan nhà nước có thẩm quyền bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp đối với CDĐL bị vi phạm. Được tham gia các chương trình tập huấn, đào tạo về quản lý, sử dụng CDĐL và hoạt động quảng bá, xúc tiến thương mại, phát triển danh tiếng của sản phẩm được chứng nhận CDĐL. Được hưởng các chính sách hiện hành của Nhà nước về hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ, hỗ trợ sử dụng và phát triển sản phẩm được chứng nhận CDĐL. Đề nghị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, xử lý các hành vi vi phạm CDĐL; hành vi gây ô nhiễm môi trường khu vực có sản phẩm mang CDĐL.

Trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân được GCNQSD CDĐL

Lưu giữ GCNQSD CDĐL, xuất trình cho các tổ chức, cá nhân có thẩm quyền khi có yêu cầu. Không được chuyển giao GCNQSD CDĐL. Bảo vệ môi trường của khu vực mang CDĐL và duy trì danh tiếng, chất lượng và đặc tính chủ yếu vốn có của sản phẩm mang CDĐL. Thực hiện nghiêm túc các quy trình sản xuất, kinh doanh để đảm bảo tính chất, chất lượng đặc thù của sản phẩm mang CDĐL khi đưa ra thị trường và quy chế quản lý nội bộ CDĐL mà tổ chức, cá nhân là thành viên; thường xuyên tự kiểm soát, giám sát việc sử dụng CDĐL trong nội bộ của tổ chức, đơn vị. Thực hiện đúng các quy định về sử dụng CDĐL trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Chấp hành nghiêm túc các quyết định xử lý vi phạm về CDĐL của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Cử người có thẩm quyền làm việc với đoàn kiểm tra, kiểm soát về quản lý và sử dụng CDĐL; cung cấp thông tin, tài liệu, báo cáo kịp thời theo yêu cầu của đoàn kiểm tra, kiểm soát và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin, tài liệu, báo cáo đã cung cấp. Nộp phí, lệ phí sử dụng CDĐL theo quy định.

Kinh phí quản lý và phát triển CDĐL

Kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ, sự nghiệp kinh tế ngành của ngân sách nhà nước. Các nguồn tài trợ, hỗ trợ từ các chương trình, dự án phát triển tài sản trí tuệ; các khoản thu phí, lệ phí theo quy định của pháp luật và các khoản thu hợp pháp khác.

Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị và cá nhân trong quản lý CDĐL.

Sở Khoa học và Công nghệ

- Chịu trách nhiệm hướng dẫn hồ sơ về trình tự thủ tục hành chính đề nghị cấp, cấp đổi và thu hồi GCNQSD CDĐL cho các tổ chức và cá nhân đăng ký sử dụng CDĐL.

- Phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh và các đơn vị có liên quan, tham mưu xây dựng và trình UBND tỉnh ban hành các quy định cần thiết về quản CDĐL: Quy trình cấp, cấp đổi và thu hồi GCNQSD CDĐL. Quy chế sử dụng logo, tem nhãn. Quy trình kiểm soát chất lượng sản phẩm mang CDĐL.

- Phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về quản lý và phát triển CDĐL.

- Thực hiện quyền và các thủ tục cấp, cấp đổi, thu hồi GCNQSD CDĐL: Công bố danh sách các tổ chức, cá nhân bị thu hồi GCNQSD CDĐL.

- Phối hợp thanh tra, kiểm tra và xử lý các vi phạm về sử dụng CDĐL.

- Tham gia giải quyết các tranh chấp về CDĐL theo thẩm quyền.

- Hỗ trợ tổ chức, cá nhân đăng ký, quản lý và phát triển CDĐL.

- Thẩm định, trình UBND tỉnh hoặc đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền, chấm dứt hiệu lực của văn bằng bảo hộ CDĐL.

- Xử lý theo thẩm quyền các hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với CDĐL.

- Thực hiện các hoạt động nhằm phát hiện và xử lý các hành vi đăng ký, chiếm giữ quyền sử dụng hoặc sử dụng tên miền trùng hoặc tương tự, nhằm lợi dụng gây nhầm lẫn và làm thiệt hại đến uy tín, danh tiếng các sản phẩm được chứng nhận CDĐL.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn        

- Chịu trách nhiệm xây dựng và phổ biến Quy trình kỹ thuật nhân giống, trồng, chăm sóc, thu hoạch và bảo quản sản phẩm mang CDĐL. Ứng dụng tiến bộ khoa học và kỹ thuật trong việc bảo tồn nguồn gen; bảo quản sản phẩm nông nghiệp mang CDĐL; quản lý giống, giám sát, kiểm tra quy trình kỹ thuật canh tác đối với các sản phẩm nông nghiệp mang CDĐL.

- Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ và các cơ quan thực thi quyền sở hữu trí tuệ, thực hiện việc kiểm tra chất lượng sản phẩm nông nghiệp, xử lý các vi phạm về sử dụng CDĐL.

- Thẩm định vùng sản xuất và quy trình kỹ thuật đối với các sản phẩm đăng ký CDĐL của các tổ chức, cá nhân.

- Phối hợp với các cơ quan chức năng, xem xét những trường hợp thu hồi GCNQSD CDĐL theo đúng quy định.

- Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị có liên quan, thực hiện các hoạt động nhằm phát hiện và xử lý theo thẩm quyền các hành vi vi phạm việc sử dụng CDĐL theo quy định của pháp luật.

Sở Công Thương

- Chịu trách nhiệm hướng dẫn, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân khai thác thị trường nội địa và thị trường xuất khẩu cho các sản phẩm được chứng nhận CDĐL.

- Chủ trì tổ chức các hoạt động tuyên truyền, quảng bá; xúc tiến thương mại, giới thiệu sản phẩm được chứng nhận CDĐL ở thị trường nội địa và thị trường nước ngoài.

UBND các huyện, thành phố

- Tổ chức các hoạt động quản lý, sử dụng CDĐL tại địa bàn; thực hiện chức năng thực thi bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp đối với CDĐL được bảo hộ theo quy định của pháp luật.

- Cử cán bộ tham gia cùng với các ngành có liên quan, thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát việc sử dụng CDĐL của các tổ chức, cá nhân theo kế hoạch.

- Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn trong khu vực được công nhận CDĐL, triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ biến và giám sát việc tuân thủ Quy định quản lý CDĐL tại địa phương.

PV

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN