Sẽ nhân rộng mô hình sản xuất sạch hơn

30/04/2010 - 06:41
Chế biến cá ở làng cá Bình Thắng (Bình Đại). Ảnh: H.H

Thực tiễn áp dụng sản xuất sạch hơn (SXSH) tại các doanh nghiệp trong thời gian qua cho thấy đây là một giải pháp hữu hiệu, giúp doanh nghiệp không chỉ nâng cao hiệu quả kinh tế mà còn góp phần tích cực trong bảo vệ môi trường. Tuy vậy, để chương trình này có thể được áp dụng rộng rãi, hiệu quả cao hơn, cần phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, địa phương, nhất là sự đồng thuận cao của các doanh nghiệp; cần có chiến lược căn cơ, bài bản hơn.

Để triển khai thực hiện chiến lược SXSH trong công nghiệp từ nay đến năm 2020, Sở Công thương vừa có dự thảo chỉ thị để trình UBND tỉnh quyết định. Theo đó, Sở Công thương sẽ tiến hành vận dụng có hiệu quả Văn phòng Tư vấn về SXSH tại Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp; tổ chức tuyên truyền, phổ biến SXSH cho các doanh nghiệp trên địa bàn, và cả ở các khu, cụm công nghiệp tập trung; xây dựng các chương trình tư vấn, đào tạo thường xuyên và phù hợp về SXSH cho từng đối tượng cụ thể; hỗ trợ doanh nghiệp về tư vấn xây dựng và triển khai thực hiện SXSH trong công nghiệp. Sở sẽ nghiên cứu xây dựng và ban hành các qui trình chuẩn đánh giá SXSH, cơ chế kiểm tra, đánh giá, giám sát việc tuân thủ các qui định; xây dựng nội dung hướng dẫn và kế hoạch áp dụng SXSH cho các cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; đồng thời, hướng dẫn các cơ sở, doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn hỗ trợ cho việc áp dụng SXSH từ nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường, nguồn vốn khuyến công, nguồn tài trợ của Chính phủ Đan Mạch, nguồn vay ưu đãi từ ngân hàng.
Sở Công thương sẽ phối hợp với các cơ quan có liên quan thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá hiệu quả của việc áp dụng SXSH nhằm duy trì và nhân rộng cho các cơ sở, doanh nghiệp sản xuất công nghiệp trong toàn tỉnh. Sở Tài nguyên - Môi trường nghiên cứu, trình UBND tỉnh ban hành các cơ chế, chính sách khuyến khích thực hiện SXSH và cơ chế cho vay áp dụng công nghệ thân thiện với môi trường; cập nhật danh sách các cơ sở gây ô nhiễm môi trường để có biện pháp xử lý triệt để. Cần lồng ghép SXSH đối với các doanh nghiệp đầu tư vào khu, cụm công nghiệp; tăng cường công tác nghiên cứu, chuyển giao công nghệ về SXSH trong công nghiệp; có cơ chế khuyến khích cá nhân, tổ chức nghiên cứu, chuyển giao ứng dụng công nghệ sạch, thân thiện môi trường; phối hợp triển khai có hiệu quả chương trình SXSH và sử dụng năng lượng tiết kiệm; kịp thời thông tin các cơ sở, doanh nghiệp áp dụng SXSH thành công để nhân rộng trong toàn tỉnh.
Các địa phương phối hợp các sở, ngành tỉnh phổ biến, tuyên truyền, tập huấn cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn; kiểm tra thường xuyên việc áp dụng cũng như việc tuân thủ các qui định về bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp; kiên quyết xử lý các đơn vị để xảy ra ô nhiễm. Doanh nghiệp phải xây dựng kế hoạch và áp dụng SXSH; từng bước nghiên cứu, áp dụng các giải pháp và xem đây là trách nhiệm, quyền lợi của mình; tùy theo mô hình, loại hình sản xuất, cơ sở phải xây dựng báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc cam kết bảo vệ môi trường theo đúng qui định; xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý môi trường theo ISO 14000; đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường theo đúng qui định; định kỳ tổng kết, đánh giá hiệu quả, ổn định và duy trì các giải pháp đã thực hiện, giám sát chặt chẽ công tác sản xuất để kịp thời điều chỉnh.


 

Thu Huyền

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN