Số lượng, chế độ phụ cấp và mức chi hỗ trợ đối với công an xã bán chuyên trách

02/01/2022 - 22:20

BDK - Ngày 8-12-2021, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 22/2022/NQ-HĐND về việc quy định số lượng, chế độ phụ cấp đối với công an xã, thị trấn bán chuyên trách khi tiếp tục được sử dụng tham gia bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) ở cơ sở; mức chi hỗ trợ thôi việc đối với công an xã, thị trấn bán chuyên trách kết thúc nhiệm vụ mà không bố trí, sắp xếp được công tác khác hoặc không tham gia bảo đảm ANTT ở cơ sở.

Theo đó, về số lượng: mỗi xã sử dụng không quá 3 công an bán chuyên trách để tham gia bảo đảm ANTT ở cơ sở. Đối với các xã, thị trấn loại I hoặc xã, thị trấn phức tạp về ANTT được sử dụng 4 công an bán chuyên trách để tham gia bảo đảm ANTT ở cơ sở.

Về chế độ phụ cấp đối với các đối tượng nêu trên được quy định như sau: Phụ cấp tiền ăn tương đương 0,1 mức tiền lương cơ sở hiện hành/người thực hiện/một ngày đêm và hưởng theo số ngày đêm thực tế; hỗ trợ 100% kinh phí mua bảo hiểm y tế hàng năm; hỗ trợ 30% mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện hàng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn; được hưởng chế độ thôi việc theo Điều 3 của nghị quyết này.

Mức chi hỗ trợ được thực hiện như sau:

Công an viên làm nhiệm vụ thường trực tại công an xã, thị trấn: có thời gian công tác dưới 15 năm khi thôi việc được chi hỗ trợ thôi việc mỗi năm công tác bằng 1,0 mức tiền lương cơ sở; nếu có thời gian công tác từ đủ 15 năm trở lên thì được hưởng trợ cấp một lần theo quy định tại khoản 4 Điều 7 Nghị định số 73/2009/NĐ-CP ngày 7-9-2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Công an xã.   

Phó trưởng công an xã, thị trấn khi thôi việc được chi hỗ trợ thôi việc theo Nghị quyết số 04/2020/NQ-HĐND ngày 23-4-2020 của HĐND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 24/2019/NQ-HĐND và Nghị quyết số 25/2019/NQ-HĐND ngày 6-12-2009 của HĐND.

Thời gian công tác được tính như sau: dưới 3 tháng thì không tính, từ đủ 3 tháng đến đủ 6 tháng thì tính bằng 1 năm.

Trường hợp chi hỗ trợ đối với Phó trưởng công an xã, thị trấn, công an viên làm nhiệm vụ thường trực công an xã, thị trấn được quy định tại nhiều văn bản khác nhau với các mức khác nhau thì được hưởng một mức cao nhất.

Đăng Phong

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích