Tăng cường công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

08/07/2022 - 17:25

BDK.VN - Theo dự báo của các cơ quan chuyên môn, trong mùa mưa bão từ nay đến cuối năm 2022, có khoảng 10-12 cơn bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực biển Đông.

Đảm bảo an toàn cho phương tiện lưu thông trên sông nước.

Đảm bảo an toàn cho phương tiện lưu thông trên sông nước.

Trong đó, có từ 4-6 cơn bão, áp thấp nhiệt đới sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta. Nguồn nước, xâm nhập mặn mùa khô năm 2022-2023 có thể diễn biến khó lường. Sạt lở bờ sông, xói lở bờ biển vẫn đang tiếp diễn,... Để tiếp tục duy trì và phát huy những kết quả đạt được trong công tác phòng, chống thiên tai thời gian qua, cũng như tăng cường các biện pháp phòng, chống thiên tai, giảm thiểu thiệt hại cho người dân và tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 1-6-2022 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, UBND tỉnh yêu cầu:

Các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức triển khai, thực hiện các nội dung có liên quan tại Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 1-6-2022 của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó: Tiếp tục củng cố, kiện toàn, phân công nhiệm vụ cho thành viên Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp theo quy định tại Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 6-7-2021 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều, gắn với trách nhiệm người đứng đầu.

Tiếp tục thực hiện tốt Kế hoạch số 253-KH/TU ngày 3-6-2020 của Tỉnh ủy về việc thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW, Kế hoạch số 3793/KH-UBND ngày 29-7-2020 của UBND tỉnh về việc tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch số 253-KH/TU ngày 3-6-2020 của Tỉnh ủy, Kế hoạch số 1843/KH-UBND ngày 7-4-2021 của UBND tỉnh về phòng chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Bến Tre giai đoạn 2021-2025, Kế hoạch số 2934/KH-UBND ngày 18-5-2022 của UBND tỉnh về thực hiện Kế hoạch phòng, chống thiên tai quốc gia đến năm 2025 và các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh có liên quan đến công tác phòng, chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn.

Tổ chức kiểm tra, rà soát phương án ứng phó thiên tai trên địa bàn theo phương châm “bốn tại chỗ”, nhất là phương án bảo đảm an toàn công trình thủy lợi, đê điều. Tổ chức diễn tập theo phương án được phê duyệt. Thực hiện lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai vào quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án của địa phương theo quy định.

Chủ động bố trí, tham mưu bố trí ngân sách địa phương, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực hợp pháp khác cho công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, trong đó chú trọng hiện đại hóa hệ thống quan trắc, cảnh báo sớm thiên tai. Triển khai thực hiện Đề án nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng; củng cố, nâng cấp công trình thủy lợi, đê điều. Bổ sung trang thiết bị, công cụ hỗ trợ, tổ chức tập huấn, đào tạo nâng cao năng lực cho lực lượng làm công tác phòng, chống thiên tai tại địa phương, nhất là cơ quan trực tiếp tham mưu, giúp việc cho Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn và lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai tại cơ sở. Quản lý chặt chẽ, xử lý nghiêm tình trạng khai thác cát trái phép, vi phạm về công trình thủy lợi, đê điều, lấn chiếm, sử dụng trái phép đất ven sông, ven biển làm gia tăng nguy cơ xảy ra thiên tai, ảnh hưởng đến an toàn công trình thủy lợi, đê điều

Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Bộ chỉ số đánh giá công tác phòng, chống thiên tai cấp tỉnh và phong trào thi đua “Chủ động phòng, chống thiên tai, xây dựng cộng đồng an toàn”, gắn xây dựng cộng đồng an toàn với xây dựng nông thôn mới theo Quyết định số 12/QĐTWPCTT ngày 13-7-2021 của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai về ban hành chương trình triển khai Bộ chỉ số đánh giá công tác phòng, chống thiên tai cấp tỉnh giai đoạn 2021 - 2025.

 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn các địa phương chuyển đổi mùa vụ, cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp để chủ động thích ứng, giảm thiệt hại do thiên tai, gắn xây dựng cộng đồng an toàn trước thiên tai với xây dựng nông thôn mới. Đẩy nhanh tiến độ đầu tư, nâng cấp, khắc phục sự cố đê điều, công trình thủy lợi đảm bảo an toàn trong mùa mưa lũ.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương tập trung nâng cao năng lực cho lực lượng làm nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn, nhất là lực lượng làm nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn trên biển và lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai cấp cơ sở. Tăng cường công tác tập huấn, đào tạo, diễn tập ứng phó sự cố, tìm kiếm cứu nạn. Chủ động trang bị phương tiện, trang thiết bị, nâng cao năng lực cứu hộ, cứu nạn.

Công an tỉnh rà soát phương án bảo đảm an ninh, trật tự nhất là trong tình huống thiên tai, sự cố lớn; sẵn sàng lực lượng, phương tiện hỗ trợ sơ tán, cứu trợ, cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai, sự cố. Phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều, khoáng sản, phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh.

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với đơn vị có liên quan tham mưu, đề xuất các hoạt động nhằm từng bước đầu tư, nâng cấp hiện đại hoá hệ thống quan trắc, cảnh báo thiên tai, cũng như xây dựng cơ sở dữ liệu về thiên tai trên địa bàn tỉnh. Tăng cường kiểm tra, quản lý khai thác tài nguyên, khoáng sản, đặc biệt là khai thác cát theo đúng quy định pháp luật.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ động tham mưu và đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức, kiến thức phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Thông tin kịp thời về tình hình, diễn biến thiên tai, công tác ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai. Ưu tiên đầu tư, nâng cấp hệ thống thông tin, truyền thông tại các khu vực thường xảy ra thiên tai, cụ thể: Khu vực các xã ven biển, ven sông, các khu vực cồn.

Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với sở, ngành có liên quan xây dựng kế hoạch lồng ghép, tích hợp nội dung phòng, chống thiên tai vào chương trình đào tạo, giảng dạy trong nhà trường theo hướng dẫn của Trung ương. Chỉ đạo tổ chức tập huấn, nâng cao nhận thức cho giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục về phòng, chống thiên tai. Phổ biến kiến thức, kỹ năng ứng phó với thiên tai, trong trường học, nhất là giáo dục phổ thông.

 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tăng cường phổ biến chính sách về trợ giúp xã hội đối với cán bộ cấp cơ sở, đối tượng bị ảnh hưởng bởi thiên tai và chính sách đảm bảo quyền lợi của người tham gia công tác phòng, chống thiên tai. Chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện chính sách trợ giúp xã hội đột xuất kịp thời, hiệu quả.

Sở Y tế chủ động rà soát, cập nhật phương án ứng phó thiên tai gắn với bảo đảm phòng, chống dịch bệnh theo phương châm thích ứng an toàn, linh hoạt trong điều kiện bình thường mới. Chỉ đạo tổ chức dự trữ thuốc, hóa chất, vật tư y tế đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh trước, trong và sau thiên tai theo quy định.

 Sở Giao thông vận tải tăng cường công tác kiểm tra, đảm bảo an toàn các bến phà, bến đò, các phương tiện thủy nội địa. Rà soát phương án đảm bảo an toàn giao thông, đảm bảo an toàn công trình khi có tình huống thiên tai xảy ra.

Sở Xây dựng tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân về các biện pháp kỹ thuật chằng chống nhà cửa đảm bảo an toàn trước thiên tai. Tăng cường kiểm tra, đảm bảo an toàn các công trình thuộc phạm vi quản lý, nhằm hạn chế thiệt hại khi xảy ra thiên tai.

Sở Tài chính tham mưu, đề xuất bố trí nguồn vốn, kế hoạch vốn hàng năm để thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai; nguồn vốn hỗ trợ đột xuất khắc phục hậu quả thiên tai. Phối hợp với các ngành, địa phương thẩm định, hỗ trợ thiệt hại do thiên tai. Triển khai công tác thu Quỹ Phòng, chống thiên tai theo quy định.

 Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra và đánh giá nội dung lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai vào Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực. Tham mưu bố trí vốn thực hiện các công trình phòng, chống thiên tai theo quy định.

Sở Công Thương rà soát kế hoạch chuẩn bị các mặt hàng thiết yếu cung ứng cho Nhân dân, đặc biệt là các vùng thường xuyên bị thiên tai. Phối hợp với chính quyền địa phương các cấp thực hiện tốt việc dự phòng lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm, bình ổn giá khi xảy ra thiên tai theo quy định.

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổ chức kiểm tra, đảm bảo an toàn các công trình trong phạm vi quản lý, các địa điểm có hoạt động du lịch, nhất là các điểm du lịch ven biển, ven sông. Đồng thời, phối hợp với các chủ cơ sở kinh doanh du lịch có giải pháp tuyên truyền, cảnh báo kịp thời, hướng dẫn du khách phòng tránh các tình huống dông, lốc, sóng to, gió mạnh,… khi tham gia các hoạt động.

Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Đồng Khởi tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền các biện pháp phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.

Cơ quan quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh tổ chức thu, quản lý, sử dụng hiệu quả Quỹ phòng, chống thiên tai theo quy định của pháp luật.

UBND các huyện, thành phố tiếp tục rà soát, kiện toàn, phân công nhiệm vụ cho thành viên Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp huyện, xã theo quy định tại Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 6-7-2021 của Chính phủ, gắn với trách nhiệm 5 người đứng đầu. Tăng cường thực hiện tiêu chí về “Thủy lợi và phòng, chống thiên tai” trong chương trình xây dựng nông thôn mới. Rà soát, cập nhật và tổ chức thực hiện tốt các kế hoạch, phương án về phòng, chống thiên tai theo quy định của Luật phòng, chống thiên tai và các văn bản có liên quan. Tổ chức tuyên truyền, tập huấn, diễn tập phòng, chống thiên tai, nhằm từng bước nâng cao năng lực cho cán bộ trực tiếp tham gia công tác phòng, chống thiên tai tại địa phương và nâng cao nhận thức của người dân. Tăng cường công tác quản lý, khai thác cát trên địa bàn; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về công trình thủy lợi, đê điều, khai thác khoáng sản; thực hiện tốt công tác thu Quỹ phòng, chống thiên tai theo quy định. Chủ động bố trí ngân sách địa phương, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực hợp pháp khác cho công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, nâng cấp, sữa chữa công trình thủy lợi, đê điều; bổ sung trang thiết bị, công cụ hỗ trợ, nâng cao năng lực cho lực lượng làm công tác phòng, chống thiên tai tại địa phương, nhất là cơ quan trực tiếp tham mưu giúp việc cho Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp huyện, xã và lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai tại cơ sở.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ động phối hợp, các tổ chức chính trị - xã hội tăng cường tuyên truyền, phổ biến các quy định, kiến thức, kỹ năng về phòng, chống thiên tai đến các cấp hội, các tổ chức có liên quan và người dân nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng, góp phần giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra.

Tin, ảnh: Tr. Quốc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN