Tập trung nhiệm vụ, giải pháp về chống thất thu thuế

03/01/2019 - 20:25

Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước (NSNN) trên địa bàn năm 2018 là 3.601 tỷ đồng, chỉ đạt 97,32% so với dự toán HĐND tỉnh giao, tương đương hụt thu 99 tỷ đồng. Trên cơ sở số liệu ước thu NSNN năm 2018 cho thấy, kết quả thu ngân sách hiện nay chưa tương xứng với tiềm năng và các lợi thế kinh tế của tỉnh, vẫn còn tình trạng bỏ sót nguồn thu, thất thu, nợ đọng thuế, trốn thuế. Tốc độ thu ngân sách tăng thấp và có xu hướng giảm dần. Cơ cấu thu có cải thiện nhưng chưa thực sự bền vững. Các khoản thu lớn liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh như thu từ doanh nghiệp (DN) nhà nước, thu từ DN có vốn đầu tư nước ngoài, thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh vẫn còn đạt thấp so với dự toán.

Ông Võ Văn Phú - Giám đốc Sở Tài chính cho rằng, nhiệm vụ quan trọng năm 2019 là phải nỗ lực phấn đấu hoàn thành đạt và vượt dự toán thu ngân sách. Về giải pháp, cần tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp để cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, hỗ trợ và phát triển DN, trong đó cần tập trung tháo gỡ ngay những vướng mắc cho DN về thuế; xây dựng, đổi mới cơ chế khuyến khích các DN khởi sự kinh doanh phù hợp với tình hình, điều kiện thực tế tại địa phương. Đồng thời, vận động các hộ kinh doanh đủ điều kiện, năng lực để chuyển đổi mô hình hoạt động lên DN nhằm hưởng các chính sách ưu đãi về thuế theo tinh thần “Đồng khởi khởi nghiệp và phát triển DN” của Tỉnh ủy.

Đặc biệt, kiện toàn ngay bộ máy hoạt động của ban chỉ đạo chống thất thu ngân sách tỉnh, các tổ công tác chống thất thu ngân sách tỉnh và ban chỉ đạo chống thất thu ngân sách các huyện, thành phố. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền chính sách thuế, chính sách hải quan, thủ tục hành chính. Chú trọng bồi dưỡng, đào tạo nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ thuế; nâng cao hiệu quả trong công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Cũng theo ông Võ Văn Phú, các sở, ban ngành có liên quan cần tăng cường phối hợp trong việc cung cấp thông tin cho cơ quan thuế và giám sát việc thực hiện nghĩa vụ thuế do đơn vị quản lý. Cơ quan thuế tích cực rà soát các nguồn thu, phân tích đánh giá từng khoản thu, từng địa bàn, từng lĩnh vực thu còn tiềm năng để có biện pháp đôn đốc, kiểm tra xử lý kịp thời các nguồn thu vào NSNN.

C. Trúc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN