Tập trung tuyên truyền 77 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9

01/09/2022 - 18:11

BDK.VN - Thực hiện kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2022 của Tỉnh ủy, trong đó có định hướng tuyên truyền kỷ niệm 77 năm ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19-8-1945 - 19-8-2022) và ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 - 2-9-2022).

Tuyên truyền cổ động trực quan kỷ niệm 77 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại công viên Đồng Khởi.

Tuyên truyền cổ động trực quan kỷ niệm 77 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại công viên Đồng Khởi.

Theo đó, toàn tỉnh tập trung tuyên truyền bối cảnh, diễn biến, nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm của Cách mạng Tháng Tám năm 1945; khẳng định tầm vóc thời đại của Cách mạng Tháng Tám và sự ra đời nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam); sự vận dụng sáng tạo những bài học kinh nghiệm của Cách mạng Tháng Tám trong công cuộc đổi mới đất nước, hội nhập quốc tế và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Tuyên truyền những thắng lợi vĩ đại và thành tựu to lớn của đất nước gần 8 thập kỷ qua, nhất là sau hơn 30 năm thực hiện đường lối đổi mới đất nước do Đảng khởi xướng và lãnh đạo; khẳng định đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay; nêu bật công lao, cống hiến to lớn của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, sự giúp đỡ quý báu của bạn bè quốc tế trong các giai đoạn cách mạng.

Lòng tự hào, tự tôn dân tộc, tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong mỗi người Việt Nam, nhất là đối với thế hệ trẻ hiện nay. Đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc lịch sử, phủ nhận giá trị, ý nghĩa của Cách mạng Tháng Tám, vai trò lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội, website, trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị, địa phương; sinh hoạt các tổ chức chính trị - xã hội; chú trọng tuyên truyền cho đối tượng là thanh niên, sinh viên, học sinh.

Khẩu hiệu tuyên truyền: Nhiệt liệt chào mừng 77 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19-8-1945 - 19-8-2022) và ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 - 2-9-2022)!

Tin, ảnh: Ánh Nguyệt

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN