Thời hiệu yêu cầu thi hành án, đơn yêu cầu thi hành án

10/07/2009 - 08:38

Hỏi: Luật Thi hành án dân sự khi nào có hiệu lực thi hành, thời hiệu yêu cầu thi hành án là bao lâu và đơn yêu cầu thi hành án gồm có những nội dung gì?

(Nguyễn Văn Phú, phường Phú Tân, thị xã Bến Tre)

Trả lời: Luật Thi hành án dân sự được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 14-11-2008, được Chủ tịch nước ký lệnh công bố ngày 28-11-2008, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-7-2009.

Luật quy định: Trong thời hạn 5 năm, kể từ ngày bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật, người được thi hành án, người phải thi hành án có quyền yêu cầu cơ quan thi hành án dân sự (cơ quan THA.DS) có thẩm quyền ra quyết định thi hành án (THA). Trường hợp thời hạn thực hiện nghĩa vụ được được ấn định trong bản án, quyết định thì thời hạn 5 năm được tính từ ngày nghĩa vụ đến hạn. Đối với bản án, quyết định thi hành theo định kỳ thì thời hạn 5 năm được áp dụng cho từng định kỳ, kể từ ngày nghĩa vụ đến hạn.

Đối với các trường hợp hoãn, tạm đình chỉ THA theo quy định của Luật này thì thời gian hoãn, tạm đình chỉ không tính vào thời hiệu yêu cầu THA, trừ trường hợp người được THA đồng ý cho người phải THA hoãn THA.

Trường hợp người yêu cầu THA chứng minh được do trở ngại khách quan hoặc do sự kiện bất khả kháng mà không thể yêu cầu THA đúng thời hạn thì thời gian có trở ngại khách quan hoặc sự  kiện bất khả kháng không tính vào thời hiệu yêu cầu THA.

Luật quy định, đơn yêu cầu THA gồm những nội dung sau: họ, tên, địa chỉ của người yêu cầu; tên cơ quan THA.DS nơi yêu cầu; họ, tên, địa chỉ của người được THA và người phải THA; nội dung yêu cầu THA; thông tin về tài sản hoặc điều kiện THA của người phải THA.

Người làm đơn yêu cầu THA phải ghi rõ ngày, tháng, năm và ký tên hoặc điểm chỉ; trường hợp là pháp nhân thì phải có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu pháp nhân. Trường hợp người yêu cầu THA trực tiếp trình bày bằng lời nói tại cơ quan THA.DS thì cơ quan này phải lập biên bản ghi rõ họ tên, địa chỉ, các thông tin, nội dung yêu cầu, có chữ ký hoặc điểm chỉ của người yêu cầu và chữ  ký của người lập biên bản. Biên bản này có giá trị như đơn yêu cầu THA. Kèm theo đơn yêu cầu THA, phải có bản án, quyết định được yêu cầu thi hành và tài liệu khác có liên quan, nếu có.

Người yêu cầu THA có quyền yêu cầu cơ quan THA.DS áp dụng biện pháp bảo đảm THA (phong tỏa tài sản; tạm giữ tài sản, giấy tờ; tạm dừng việc đăng ký, chuyển dịch, thay đổi hiện trạng về tài sản).

Phòng Bạn đọc &CTV

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN