Thông báo kết quả Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV tại Kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh Bến Tre

07/12/2023 - 10:12

BDK.VN - Sáng 6-12-2023, tại Kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026, thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Bến Tre, Phó trưởng đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Nguyễn Thị Yến Nhi đã thông báo đến toàn thể kỳ họp và cử tri trên địa bàn tỉnh kết quả Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.

Đại biểu, Phó trưởng đoàn chuyên trách Nguyễn Thị Yến Nhi báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV tại Kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh Bến Tre.

Đại biểu, Phó trưởng đoàn chuyên trách Nguyễn Thị Yến Nhi báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV tại Kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh Bến Tre.

Theo đó, Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV được tổ chức theo hình thức họp tập trung tại Nhà Quốc hội. Kỳ họp được chia thành 2 đợt (đợt 1 từ ngày 23-10 đến ngày 10-11-2023; đợt 2 từ ngày 20-11 đến ngày 29-11-2023) và tại kỳ họp lần này Quốc hội đã mời Thường trực HĐND một số tỉnh, thành phố, trong đó có tỉnh Bến Tre dự thính từ ngày 6 - 8-11-2023.

Sau 22,5 ngày làm việc, Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra. Quốc hội thông qua 7 luật: Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Tài nguyên nước, Luật Viễn thông, Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự, Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, Luật Căn cước.

Cho ý kiến lần 3 đối với 1 dự án luật (Luật Đất đai sửa đổi), cho ý kiến lần 2 đối với 1 dự án luật (Luật Các tổ chức tín dụng sửa đổi). Đối với dự án Luật Đất đai (sửa đổi) và dự án Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi): do tính chất đặc biệt quan trọng và phức tạp của 2 dự án Luật này, Quốc hội đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến, đồng thời đã cân nhắc thận trọng nhiều mặt và quyết định xem xét, thông qua tại kỳ họp gần nhất.

Cho ý kiến lần đầu đối với 8 dự án luật khác: Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi, Luật Lưu trữ sửa đổi, Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp, Luật Đường bộ, Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, Luật Thủ đô sửa đổi, Luật Tổ chức Tòa án nhân dân sửa đổi, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản.

Thông qua 2 Nghị quyết, gồm: (1) Nghị quyết của Quốc hội về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu, (2) Nghị quyết thí điểm một số chính sách đặc thù về đầu tư xây dựng công trình đường bộ. Nghị quyết này quy định thí điểm một số chính sách đặc thù về đầu tư xây dựng công trình đường bộ đối với 56 dự án.

Quốc hội đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 44 người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn. Công tác lấy phiếu tín nhiệm được chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng và được thực hiện chặt chẽ theo đúng quy trình, quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước, bảo đảm dân chủ, minh bạch, công tâm và khách quan.

Trong thời gian 2,5 ngày, Quốc hội đã tiến hành chất vấn Thủ tướng, các Phó thủ tướng Chính phủ và các vị Bộ trưởng, Trưởng ngành về việc thực hiện các nghị quyết giám sát chuyên đề, chất vấn của Quốc hội khóa XIV và từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV đến hết Kỳ họp thứ 4 với 21 lĩnh vực thuộc 4 nhóm nội dung.

Quốc hội đã tiến hành giám sát tối cao việc triển khai các Nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 và thông qua Nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề. Đồng thời, cho phép số vốn ngân sách nhà nước năm 2022 (bao gồm cả vốn năm 2021 được chuyển nguồn sang năm 2022) chưa thực hiện giải ngân hết trong năm 2023 được kéo dài thực hiện sang năm 2024.

Cũng tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội đã thảo luận tại hội trường về báo cáo kết quả công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2023; việc thực hiện các ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ 6; báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 5; xem xét các báo cáo của cơ quan tư pháp.

Quốc hội đã biểu quyết thông qua các nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 với mục tiêu tổng quát, 15 chỉ tiêu, 12 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu; dự toán ngân sách nhà nước năm 2024; phân bổ ngân sách trung ương năm 2024.

Về thực hiện chính sách tiền lương, từ ngày 1-7-2024, thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21-5-2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công và một số chính sách an sinh xã hội đang gắn với mức lương cơ sở; đồng thời, bãi bỏ tất cả các cơ chế quản lý tài chính, thu nhập đặc thù của các cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước, áp dụng chế độ tiền lương, phụ cấp, thu nhập thống nhất. Không tiếp tục áp dụng cơ chế đặc thù hiện hành đối với phần kinh phí thường xuyên theo cơ chế quản lý tài chính đặc thù của các cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước…

Ngoài ra, Quốc hội đã xem xét các báo cáo đánh giá giữa nhiệm kỳ kết quả triển khai thực hiện các kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 về phát triển kinh tế - xã hội, cơ cấu lại nền kinh tế, đầu tư công trung hạn, tài chính quốc gia và vay, trả nợ công; kết quả công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2023…

Với những kết quả đã đạt được, có thể khẳng định Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV đã thành công tốt đẹp, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của thực tiễn và sự Kỳ vọng của cử tri, nhân dân.

Tin, ảnh: Hồng Yến

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN