Thông cáo số 6, Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII

28/10/2014 - 08:22

Ngày 27-10-2014, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chủ tọa phiên họp. 

Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, buổi sáng, Quốc hội đã nghe: 

- Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Tờ trình về dự án Bộ luật Dân sự (sửa đổi). 

- Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Phan Trung Lý trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Bộ luật Dân sự (sửa đổi). 

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Nguyễn Văn Hiện trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi). 

Sau đó, Quốc hội đã thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi). Trong buổi làm việc, đã có 17 đại biểu Quốc hội phát biểu. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau: 

- Phạm vi điều chỉnh của Luật; 

- Chức năng, nhiệm vụ của Tòa án nhân dân, trong đó có chức năng, nhiệm vụ thực hiện quyền tư pháp đảm bảo phù hợp với Hiến pháp; 

- Tổ chức bộ máy của Tòa án nhân dân; tổ chức các Tòa án chuyên trách tại Tòa án nhân dân; 

- Các ngạch Thẩm phán; nhiệm kỳ của Thẩm phán; 

- Điều kiện, tiêu chuẩn, cơ chế tuyển chọn, bổ nhiệm Thẩm phán; nhiệm vụ, quyền hạn, thành phần của Hội đồng tuyển chọn, giám sát Thẩm phán quốc gia; 

- Nhiệm vụ, quyền hạn, tiêu chuẩn Hội thẩm; thủ tục bầu, cử, miễn nhiệm, bãi nhiệm Hội thẩm; chế độ, chính sách đối với Hội thẩm; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị vũ trang nhân dân đối với Hội thẩm…

Buổi chiều, Quốc hội đã nghe Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Nguyễn Văn Hiện trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật tổ chức Viện Kiểm sát nhân dân (sửa đổi). 

Sau đó, Quốc hội đã thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật tổ chức Viện Kiểm sát nhân dân (sửa đổi). 

Trong buổi làm việc, đã có 17 đại biểu Quốc hội phát biểu. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau: 

- Chức năng thực hành quyền công tố và chức năng kiểm sát hoạt động tư pháp của Viện Kiểm sát nhân dân; 

- Quyền kháng nghị và kiến nghị của Viện Kiểm sát nhân dân; 

- Nhiệm vụ, quyền hạn của Viện Kiểm sát nhân dân khi thực hành quyền công tố trong việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; 

- Thẩm quyền điều tra của Cơ quan điều tra của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 

- Thẩm quyền khởi tố vụ án dân sự của Viện Kiểm sát nhân dân; 

- Trách nhiệm của Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân; 

- Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Kiểm sát viên; 

- Việc tuyển chọn nguồn Kiểm sát viên… 

Thứ ba, ngày 28/10/2014, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, buổi sáng, nghe báo cáo về các dự án Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Luật Hộ tịch và thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Hộ tịch; buổi chiều, nghe báo cáo và thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Căn cước công dân./. 

Nguồn: Văn phòng Quốc hội

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN