Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh

19/07/2019 - 06:02

BDK - Trong những năm qua, cơ chế một cửa (MC), một cửa liên thông (MCLT) được tỉnh quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt. Hiện 100% các cơ quan sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã thực hiện cơ chế MC đối với thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền. Các đơn vị thực hiện cơ chế MCLT một cách nhịp nhàng, đồng bộ, mang lại hiệu quả cao.

Nâng mức độ hài lòng của người dân

Đến nay, hầu hết các cơ quan hành chính cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh đều đã kiện toàn bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thực hiện theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 01/2018/TT-VPCP của Văn phòng Chính phủ. Các cơ quan, đơn vị đều có ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả và tổ chức thực hiện nghiêm túc.

Đối với cấp tỉnh, đã đưa Trung tâm Phục vụ hành chính công đi vào hoạt động, góp phần nâng cao chất lượng giải quyết TTHC cho người dân và doanh nghiệp (DN). Tổng số TTHC được đưa vào tiếp nhận tại trung tâm là 1.322/1.425 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của 16 sở, ngành tỉnh.

Đối với cấp huyện, hầu hết các đơn vị cấp huyện đều đã đưa 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp mình ra thực hiện tại bộ phận (BP) MC của địa phương. Các huyện, thành phố đã bố trí lại và kiện toàn BPMC, đầu tư bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết bị khang trang, bài bản và khoa học hơn. Riêng huyện Mỏ Cày Bắc, đã chính thức đưa BPMC hiện đại vào vận hành trong tháng 6-2019; huyện Châu Thành và TP. Bến Tre cũng đã có kế hoạch từng bước củng cố, cải tạo và duy trì BPMC hiện đại, được đầu tư từ năm 2010. Đối với các huyện còn lại đều đã có bước kiện toàn, sắp xếp và bố trí lại BPMC cấp huyện theo hướng nâng cao chất lượng phục vụ người dân và DN.

Đối với cấp xã, TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã được thực hiện tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Hầu hết các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh đều đã kiện toàn BPMC theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP và Thông tư số 01/2018/TT-VPCP. Đa phần trụ sở BPMC cấp xã được bố trí chung trong khối nhà làm việc của UBND xã, chỉ có một số địa phương đầu tư BPMC riêng biệt. Nhìn chung, BPMC cấp xã đã thực hiện tốt vai trò “tiếp nhận và trả kết quả” trong quy trình giải quyết TTHC cho người dân và DN.

Việc triển khai thực hiện cơ chế MC, MCLT tại các cơ quan, đơn vị đã đi vào nền nếp, góp phần rút ngắn thời gian, giảm chi phí cho người dân, tổ chức khi thực hiện thủ tục. Định kỳ hàng tuần, tháng, quý, các cơ quan, đơn vị có kiểm tra, đánh giá chất lượng hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để kịp thời chấn chỉnh, nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động. Thái độ phục vụ người dân, DN của cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các cơ quan, đơn vị ngày càng được nâng lên. Từ đó góp phần nâng cao mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước.

Nâng chất thực hiện cơ chế MC, MCLT

Bên cạnh kết quả đạt được vẫn còn một số khó khăn, hạn chế mà tỉnh cần sớm khắc phục như: Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh mới đưa vào hoạt động, chưa được đầu tư hoàn chỉnh về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân sự. Vì vậy, ít nhiều cũng làm ảnh hưởng đến quy trình và tiến độ giải quyết TTHC cho người dân và DN.

BPMC của cấp huyện hiện đã được kiện toàn đúng quy định. Tuy nhiên, việc trưng dụng công chức từ các phòng chuyên môn đảm nhận nhiệm vụ trực “tiếp nhận và trả kết quả” làm ảnh hưởng đến biên chế và khối lượng công việc của các phòng, ban; đồng thời, còn lãng phí thời gian của công chức ra trực ở bộ phận một cửa (có nhiều lĩnh vực rất ít hoặc không có hồ sơ phát sinh trong ngày).

Trụ sở bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã mặc dù được tỉnh quan tâm đầu tư những năm qua, tuy nhiên, vẫn còn không ít địa phương, cơ sở vật chất, trang thiết bị của bộ phận này còn nghèo nàn, chật hẹp, không có đủ nơi để người dân, tổ chức ngồi chờ, làm ảnh hưởng đến chất lượng giải quyết TTHC của địa phương.

Để nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế MC, MCLT trong giải quyết TTHC, thời gian tới, tỉnh cần tập trung triển khai các công việc sau: Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về triển khai thực hiện cơ chế MC, MCLT cho đội ngũ công chức, viên chức để nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong thực thi công vụ nhằm phục vụ người dân, DN ngày càng tốt hơn. Định kỳ tổ chức sơ kết, rút kinh nghiệm để tìm ra hạn chế, nguyên nhân và có giải pháp khắc phục. Tiếp tục mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng giao tiếp cho đội ngũ công chức làm công tác tiếp nhận và trả kết quả của các đơn vị, địa phương. Chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện cơ chế MC, MCLT tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả để thực hiện hiệu quả cơ chế MC, MCLT.

Đăng Phong

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN