Đẩy mạnh triển khai cải cách thủ tục hành chính trong Đảng, bài 3:

Triển khai áp dụng đề tài khoa học

14/06/2021 - 06:32

BDK - Ngày 29-12-2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Đề án số 01-ĐA/TU về “Cải cách hành chính (CCHC) giai đoạn 2020 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030”. Trong đó, đề ra mục tiêu đến cuối năm 2025: “Xây dựng và hoàn thiện bộ thủ tục hành chính (TTHC) trong các cơ quan đảng cấp tỉnh, cấp huyện; đồng thời, thí điểm xây dựng và triển khai thực hiện đối với MTTQ và một số tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện”. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu của đề tài, để thực hiện tốt Đề án số 01-ĐA/TU, trong thời gian tới, cần tập trung triển khai thực hiện một số mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp sau:

Bảng thủ tục hành chính trong Đảng tại Thành ủy TP. Bến Tre. Ảnh: H. Dũng

Bảng thủ tục hành chính trong Đảng tại Thành ủy TP. Bến Tre. Ảnh: H. Dũng

Mục tiêu hướng tới

Việc cải cách thủ tục hành chính (CCTTHC) trong Đảng nhằm hướng tới mục tiêu: tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương pháp, lề lối làm việc của cấp ủy, cơ quan đảng từ tỉnh đến cơ sở, nhằm xây dựng phong cách làm việc khoa học, tập thể, dân chủ, kỷ cương, nâng cao hiệu lực và hiệu quả lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong hệ thống tổ chức của Đảng.

Khắc phục những thủ tục rườm rà, bất hợp lý, giảm bớt giấy tờ, giảm mạnh hội họp trong công tác lãnh đạo của Đảng.

 Quy chế hóa, quy trình hóa, dân chủ hóa và công khai hóa (4 hóa) các thiết chế trong hệ thống tổ chức của Đảng. Làm rõ quy trình, thủ tục trong công tác đảng, loại bỏ những quy trình, thủ tục lạc hậu, khắc phục cách làm tùy tiện, chưa khoa học của một số cấp ủy, cán bộ chuyên trách.

Nâng cao chất lượng việc xây dựng, hoàn thiện quy chế làm việc của mỗi cấp ủy, của các cơ quan tham mưu; quy định rõ sự phối hợp, kết hợp giữa các tổ chức đảng, cơ quan tham mưu của Đảng với tổ chức đảng cấp dưới, tạo điều kiện trong việc giải quyết nhiệm vụ chính trị được giao ở mỗi cấp được nhanh chóng, hiệu quả.

CCTTHC trong Đảng gắn liền với hiện đại hóa nền hành chính đảng, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, hoạt động của các cơ quan đảng trong tỉnh.

Đề xuất nhiệm vụ, giải pháp

Một là, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện CCTTHC trong Đảng, các cấp ủy, các cơ quan tham mưu của cấp ủy trong toàn Đảng bộ xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện thiết thực, cụ thể; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện các giải pháp CCTTHC trong Đảng; tăng cường trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và nêu gương thực hiện công tác CCTTHC trong hoạt động các cơ quan đảng, bảo đảm cho công tác CCTTHC trong Đảng thật sự là một khâu đột phá trong đổi mới phương thức hoạt động của Đảng.

Hai là, hoàn thiện quy trình giải quyết các TTHC, nghiên cứu xây dựng, đề xuất ban hành các quy trình, quy định về CCTTHC trên tất cả các lĩnh vực công tác đảng, đảm bảo việc thực hiện theo một trình tự thống nhất, đồng bộ, đúng thẩm quyền theo quy định của cấp trên, đạt kết quả mong muốn, tiết kiệm thời gian. Cải tiến quy trình công tác theo hướng phải khoa học hóa các mặt công tác đảng, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức đảng, giảm thời gian chờ đợi, xử lý công văn đi, đến, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và trả lời chất vấn trong Đảng, hoàn thiện quy trình, thủ tục trên từng lĩnh vực, hoàn chỉnh hệ thống hồ sơ, văn bản, biểu mẫu công tác đảng, xây dựng phong cách làm việc chuyên nghiệp, văn hóa ứng xử của cán bộ, đảng viên.

Ba là, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc và các cơ quan tham mưu giúp việc cấp ủy thực hiện “4 tăng”: tăng số hóa văn bản; tăng các cuộc họp, hội nghị trực tuyến; tăng ứng dụng công nghệ thông tin - CNTT (các phần mềm ứng dụng); tăng chất lượng, hiệu quả công tác; “4 giảm”: giảm văn bản ban hành (văn bản giấy); giảm hội họp; giảm quy trình, thủ tục (không cần thiết); giảm thời gian xử lý, giải quyết công việc.

Bốn là, tiếp tục thực hiện công tác rà soát và hoàn thiện các văn bản quy định về TTHC, nghiên cứu, phát hiện những bước thực hiện quy trình có thể cải tiến, những biểu mẫu chưa hợp lý, thời gian thực hiện chưa phù hợp (hoặc có thể rút ngắn) để phản ánh, kiến nghị chỉnh sửa, bổ sung kịp thời. Những quy trình này sẽ được cập nhật từng lúc theo chủ trương mới ban hành của Trung ương trong từng thời điểm.

Năm là, Ban Dân vận phối hợp, hỗ trợ Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh nghiên cứu xây dựng, tham mưu đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành bổ sung những quy trình CCTTHC trong lĩnh vực hoạt động của MTTQ và các đoàn thể.

Sáu là, các cơ quan đảng tùy theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, cần tăng cường cán bộ, công chức có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ chuyên môn, hiểu biết quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước, liêm khiết, có tác phong, thái độ nghiêm chỉnh, có năng lực giúp cấp ủy và thủ trưởng cơ quan thực hiện TTHC của Đảng. Cán bộ tiến hành TTHC có trách nhiệm hướng dẫn tỉ mỉ, rõ ràng về hồ sơ, điều kiện, TTHC cho người có nhu cầu giải quyết công việc.

Quy định rõ trách nhiệm của các cơ quan, công chức trong việc tiếp nhận giải quyết các yêu cầu, các đơn thư khiếu nại, tố cáo của quần chúng và đảng viên để đảm bảo không bị đùn đẩy từ cơ quan này sang cơ quan khác. Bên cạnh đó, các cơ quan đảng cấp trên theo dõi sát sao, giám sát, kiểm tra chặt chẽ các cơ quan cấp dưới trong việc quy định và thực hiện các TTHC.

Bảy là, tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động lãnh đạo, điều hành của cấp ủy; xem việc ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan đảng là một khâu quan trọng trong tiến trình CCTTHC trong Đảng; đẩy mạnh việc xây dựng và sử dụng các phần mềm dùng chung, cơ sở dữ liệu, bảo đảm tính tương thích, đồng bộ và thông suốt để nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành của người đứng đầu cấp ủy. Tăng cường bảo mật thông tin trong hoạt động công vụ trên môi trường Internet; triển khai mạnh mẽ việc sử dụng hòm thư công vụ và các ứng dụng OTT (Over-the-Top) để trao đổi thông tin đảm bảo kịp thời, an toàn, hiệu quả.

Tám là, triển khai thực hiện nghiêm Quy định số 174-QĐ/TU, ngày 19-5-2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về tổ chức các chuyến đi công tác cơ sở, dự các cuộc mít-tinh, lễ kỷ niệm, đại hội, hội nghị và tiếp khách trong nước của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy”, đảm bảo thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả.

Chín là, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền quản lý đảng viên và nâng cao chất lượng về các quy định quản lý đảng viên; đổi mới phương pháp quản lý, giáo dục đảng viên ở chi bộ. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung hệ thống, quy trình kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng theo hướng tinh gọn, dễ thực hiện, rút ngắn thời gian, nhất là các biểu mẫu, bộ hồ sơ sự vụ, sự việc.

Mười là, thường xuyên kiểm tra, đánh giá việc thực hiện CCTTHC trong Đảng để kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, yếu kém; khen thưởng, biểu dương những mô hình mới, cách làm sáng tạo, đột phá, hiệu quả; xem kết quả thực hiện CCTTHC trong Đảng là tiêu chí để đánh giá công tác thi đua, khen thưởng và bổ nhiệm cán bộ, công chức.

Bùi Văn Bia

 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN