Triển khai công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2019

28/02/2019 - 22:01

Theo Hướng dẫn số 76, ngày 21-2-2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, năm 2019, các cấp ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến biển, đảo, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và người dân về vị trí, vai trò biển, đảo Việt Nam.

Xây dựng hình ảnh Việt Nam thiện chí, có trách nhiệm cao trong xây dựng, bảo vệ, củng cố, phát triển mối quan hệ hòa bình, hữu nghị với các quốc gia có liên quan trên Biển Đông; mong muốn giải quyết những tranh chấp trên Biển Đông bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế.

 Đấu tranh có hiệu quả với hoạt động của các thế lực cơ hội, thù địch trong và ngoài nước âm mưu lợi dụng các vấn đề liên quan đến biển, đảo Việt Nam. Nội dung tuyên truyền phải bám sát quan điểm, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về biển, đảo. Thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo, hướng dẫn tuyên truyền trong bối cảnh tình hình cụ thể, khi có phức tạp nảy sinh trên biển, đảo và ở Biển Đông.

Các cấp ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, gắn kết nội dung tuyên truyền biển, đảo với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị. Ban Tuyên giáo các cấp, MTTQ, các ngành, đoàn thể, địa phương có kế hoạch thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn các đơn vị nắm bắt diễn biến và định hướng tư tưởng cán bộ, đảng viên, người dân xung quanh vấn đề biển, đảo, nhất là công tác bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

T. Huyền

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN