Cải thiện và nâng cao các chỉ số

Từ cam kết đến hành động

06/01/2023 - 05:52

BDK - Bản cam kết về thực hiện các giải pháp duy trì, cải thiện và nâng cao Chỉ số PCI, PAPI, SIPAS, PAR INDEX giai đoạn 2022 - 2025 đã được ký giữa lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh, chủ tịch UBND các huyện, thành phố với Chủ tịch UBND tỉnh tại hội nghị phân tích, đánh giá các chỉ số nêu trên vào ngày 17-6-2022.

Lãnh đạo tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố trong lễ ký cam kết ngày 17-6-2022.

Lãnh đạo tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố trong lễ ký cam kết ngày 17-6-2022.

Sau khi tổ chức ký bản cam kết, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, đa phần các sở, ngành đã ban hành văn bản triển khai đến toàn thể công chức, viên chức (CC, VC) cơ quan. Ở cấp huyện, một số địa phương đã tổ chức ký cam kết giữa chủ tịch UBND cấp xã, các phòng ban với chủ tịch UBND huyện.

Công tác chỉ đạo, điều hành về cải cách hành chính (CCHC) được lãnh đạo các đơn vị, địa phương quan tâm đẩy nhanh tiến độ, từ việc ban hành các văn bản chỉ đạo đến việc trực tiếp đôn đốc, hướng dẫn thực hiện. Các ngành, các cấp cũng đã tăng cường truyền thông về CCHC với các hình thức phong phú, góp phần phổ biến, quán triệt chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác CCHC đến cán bộ (CB), CC, VC và người dân trên địa bàn tỉnh. Điểm nổi bật của công tác truyền thông về CCHC năm 2022 là tổ chức thành công cuộc thi Chủ tịch UBND cấp xã với công tác CCHC.

Thực hiện các nhiệm vụ CCHC năm 2022, các ngành, các cấp đã hoàn thành 100% kế hoạch đã đề ra. Tập trung thực hiện công tác kiểm tra CCHC và kiểm tra hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) đối với 26 đơn vị (7 sở, 7 huyện, 12 xã). Qua kiểm tra, các đoàn đã nhắc nhở, hướng dẫn các đơn vị trong thực hiện các nhiệm vụ liên quan công tác CCHC, kiểm soát TTHC. UBND tỉnh cũng đã công bố chỉ số CCHC, chỉ số hài lòng của các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố năm 2021. Các cơ quan, đơn vị chủ động triển khai các nhiệm vụ của mình đáp ứng được yêu cầu đề ra.

Công tác cải cách thể chế nhận được sự quan tâm của lãnh đạo các sở, ngành tỉnh. Quy trình soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) được các cơ quan tham mưu xây dựng văn bản quan tâm và thực hiện nghiêm túc; chất lượng công tác soạn thảo VBQPPL được nâng lên. Công tác rà soát VBQPPL được quan tâm thực hiện, qua đó kịp thời kiến nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ các văn bản không còn phù hợp.

Công tác cải cách TTHC đã ban hành, triển khai đầy đủ các chương trình, kế hoạch năm. Các đơn vị, địa phương quan tâm đúng mức đến việc giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền. Cơ chế một cửa, một cửa liên thông được triển khai có hiệu quả đồng bộ tại 100% các cơ quan hành chính ở cả ba cấp tỉnh, huyện và xã. Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận một cửa của UBND cấp huyện, UBND cấp xã thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức theo đúng quy trình giải quyết TTHC. Đa số hồ sơ TTHC được giải quyết trước và đúng hạn; nhiều đơn vị đã chủ động rút ngắn thời gian giải quyết so với thời hạn quy định để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp.

Về cải cách tổ chức bộ máy, tỉnh đã triển khai thực hiện tốt công tác sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo Nghị quyết số 18, 19 của Ban Chấp hành Trung ương; các quy định của Chính phủ, đề án của Tỉnh ủy và các văn bản có liên quan; kết quả đã sắp xếp giảm được 6 phòng, 2 chi cục thuộc sở, 10 phòng thuộc tổ chức tương đương chi cục thuộc sở, giảm được 7 đơn vị sự nghiệp công lập. Các đơn vị, địa phương cũng từng bước cơ cấu hợp lý số lượng CB, CC, VC đạt chuẩn trình độ và năng lực thi hành công vụ theo vị trí chức danh. Trách nhiệm của người đứng đầu trong chỉ đạo, điều hành thực hiện chức năng, nhiệm vụ của ngành, của địa phương được nâng lên.

Cải cách chế độ công vụ, việc tuyển dụng, quản lý, sử dụng CC, VC của tỉnh được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và theo tiêu chuẩn trình độ, khung năng lực của vị trí việc làm. Tổ chức thành công kỳ thi nâng ngạch công chức, thi thăng hạng viên chức  năm 2022 của tỉnh.

Đối với tài chính công, tỉnh đã quan tâm tập trung rất nhiều giải pháp. Đây là một trong những tiêu chí trong lĩnh vực cải cách tài chính công của Chỉ số PAR-INDEX mà năm 2021 tỉnh xếp thứ hạng thấp nhất. Vì vậy, các cơ quan có trách nhiệm cùng các ngành, các cấp hiện đang quyết liệt thực hiện công tác này nhằm tạo chuyển biến tích cực, rõ nét, góp phần cải thiện và nâng cao chỉ số.

Về xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số, đã triển khai cung cấp 100% TTHC thành dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) mức độ 3, 4 cung cấp trên Cổng DVCTT của tỉnh; số DVCTT mức 3, 4 tích hợp Cổng quốc gia đạt 80%.

Các giải pháp để thực hiện bản cam kết được các ngành, các cấp triển khai góp phần duy trì, cải thiện và nâng cao các chỉ số về hành chính của tỉnh trên bảng xếp hạng quốc gia, đồng thời thực hiện mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra là Chỉ số CCHC của tỉnh sẽ vào top 20 của cả nước vào năm 2025.

Bài, ảnh: Đăng Phong

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN