Tỷ lệ lao động qua đào tạo tỉnh nâng lên hàng năm

27/08/2022 - 06:33

BDK.VN - Ghi nhận 10 năm thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng Khóa XI một số vấn đề về chính sách an sinh xã hội giai đoạn 2012 - 2020 trên địa bàn tỉnh, công tác đào tạo nghề có nhiều chuyển biến tích cực.

Các khóa học cơ bản dành cho lao động nông thôn giúp người dân tự tạo việc làm tại chỗ.

Các khóa học cơ bản dành cho lao động nông thôn giúp người dân tự tạo việc làm tại chỗ.

Hiện tỷ lệ lao động qua đào tạo của tỉnh được nâng lên hàng năm, từ 44,5% năm 2012 lên 60,6% năm 2020, ước cuối năm 2022 đạt 64%. Trong đó, tỷ lệ lao động qua đào tạo từ 3 tháng trở lên có bằng cấp, chứng chỉ công nhận kết quả đào tạo từ 25% năm 2015 lên 30,95% năm 2020. Ước cuối năm 2022 tỷ lệ lao động qua đào tạo từ 3 tháng trở lên có bằng cấp, chứng chỉ công nhận kết quả đào tạo đạt 33,5%. Công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn được quan tâm thực hiện, có 38.103 lao động nông thôn được dạy nghề theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg, các khóa học cơ bản đã mang lại hiệu quả thiết thực trong việc đào tạo kỹ năng nghề và cơ hội việc làm cho người học.

Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp được đầu tư nâng cấp, xây dựng mới, trang thiết bị tương đối hoàn chỉnh, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo; công tác liên thông, liên kết đào tạo và đào tạo theo đơn đặt hàng từng bước được chú trọng.

 Tuy nhiên, giáo dục nghề nghiệp còn nhiều khó khăn, chưa thu hút được sự quan tâm của xã hội và đối tượng có nhu cầu học. Tác động của Chương trình dạy nghề cho lao động nông thôn đến hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu lao động và nâng cao thu nhập cho người lao động còn hạn chế.

Tin, ảnh: Phương Khê

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN