UBND tỉnh ban hành kế hoạch triển khai 2 nhóm thủ tục hành chính liên thông

12/09/2023 - 10:15

BDK - Ngày 29-8-2023, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 5289/KH-UBND về triển khai thực hiện 2 nhóm dịch vụ công liên thông: (1) Đăng ký khai sinh - Đăng ký thường trú - cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi; (2) Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thưòng trú - Trợ cấp mai táng, hỗ trợ chi phí mai táng (gọi tắt là 2 nhóm thủ tục hành chính (TTHC) liên thông).

Hướng dẫn người dân sử dụng phần mềm trực tuyến tại phường Phú Tân, TP. Bến Tre.

Hướng dẫn người dân sử dụng phần mềm trực tuyến tại phường Phú Tân, TP. Bến Tre.

Mục đích của kế hoạch là nhằm triển khai thống nhất, đồng bộ 2 nhóm TTHC liên thông, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị nghiệp vụ có chức năng giải quyết TTHC trong triển khai thực hiện theo Công văn số 2084/VPCP-KSTT ngày 30-3-2023 của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện quy trình liên thông điện tử đối với 2 nhóm TTHC thiết yếu tại Đề án 06. Bên cạnh đó, nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, giảm bớt thời gian, đơn giản hóa thành phần hồ sơ thủ tục tạo điều kiện thuận lợi cho công dân trong thực hiện 2 nhóm TTHC liên thông.

Trong tổ chức thực hiện, UBND tỉnh giao UBND các huyện, thành phố chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện tốt 2 nhóm TTHC liên thông “Đăng ký khai sinh”, “Đăng ký khai tử” theo tinh thần Công văn số 4749/UBND-KSTT ngày 7-8-2023 của UBND tỉnh; có giải pháp tuyên truyền phổ biến hiệu quả để người dân biết, hiểu được lợi ích của việc thực hiện liên thông TTHC; hướng dẫn, hỗ trợ người dân nộp hồ sơ trực tuyến khi thực hiện 2 nhóm TTHC liên thông để tăng tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến. Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện thực hiện liên thông trên Phần mềm dịch vụ công liên thông thì thực hiện trực tiếp và không được từ chối tiếp nhận, giải quyết hồ sơ TTHC của người dân (nếu hồ sơ hợp lệ).

Công an tỉnh hướng dẫn, chỉ đạo công an cấp xã thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, đúng thời gian và quy trình giải quyết đăng ký thường trú, xóa đăng ký thường trú. Duy trì việc làm sạch, đảm bảo dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống”, đảm bảo thông tin công dân trên hồ sơ thực tế trùng khớp với thông tin trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý trong việc thực hiện giải quyết chế độ trợ cấp mai táng, hỗ trợ chi phí mai táng. Thường xuyên kiểm tra đôn đốc, hướng dẫn, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện tại đơn vị, địa phương nhất là vướng mắc trong việc trợ cấp mai táng, hỗ trợ chi phí mai táng đối với trường hợp người có công, bảo trợ xã hội từ trần.

Sở Tư pháp phối hợp với UBND cấp huyện chỉ đạo UBND cấp xã thực hiện giải quyết TTHC đối với hồ sơ sử dụng bản điện tử Giấy khai sinh, trích lục khai tử. Hướng dẫn giải quyết những vướng mắc phát sinh trong quá trình cấp bản điện tử Giấy khai sinh, trích lục khai tử khi thực hiện 2 nhóm TTHC liên thông. Phối họp với các cơ quan tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức kiểm tra việc triển khai thực hiện 2 nhóm TTHC liên thông tại các địa phương ngay trong quý III-2023, để kịp thời tháo gỡ, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Tin, ảnh: Thạch Thảo

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN