Xây dựng, hoàn thiện hệ thống truyền thanh cơ sở

11/04/2021 - 18:40

BDK - Đó là một trong những nội dung cần thực hiện theo kế hoạch của UBND tỉnh vừa ban hành nhằm triển khai thực hiện Quyết định số 135/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến 2030 trên địa bàn tỉnh.

Tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.

Tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.

Cụ thể, gồm: Xây dựng, hoàn thiện hệ thống truyền thanh cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông; sử dụng bảng điện tử công cộng để người dân tiếp cận nguồn thông tin; phối hợp triển khai ứng dụng trên thiết bị di động thông minh; phối hợp triển khai hệ thống thông tin nguồn và thu thập, tổng hợp, phân tích, quản lý dữ liệu, đánh giá hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở. Đồng thời, thực hiện nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin cho đội ngũ cán bộ phụ trách về công nghệ thông tin và cán bộ làm công tác thông tin cơ sở, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thông tin cơ sở.

Mục tiêu cụ thể đến năm 2025 đạt 100% thông tin thiết yếu từ hệ thống thông tin cơ sở được phổ biến đến người dân. 100% ý kiến phản ánh của người dân về hiệu quả thực thi chính sách, pháp luật ở cơ sở được tiếp nhận, xử lý trên hệ thống thông tin cơ sở. 100% nội dung thông tin thiết yếu từ Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã để tuyên truyền, phổ biến đến người dân được cung cấp trên hệ thống thông tin nguồn. 100% cán bộ làm công tác thông tin cơ sở được bồi dưỡng, tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ, ứng dụng công nghệ thông tin để khai thác, biên soạn tài liệu, lưu trữ thông tin, quản lý và vận hành thiết bị kỹ thuật phù hợp với vị trí việc làm.

Tầm nhìn đến năm 2030, người dân tiếp nhận đầy đủ thông tin thiết yếu và phản ánh thông tin về hiệu quả thực thi các chính sách, pháp luật ở cơ sở trên hệ thống thông tin cơ sở. Hiện đại hóa đồng bộ hệ thống thông tin cơ sở, góp phần làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền và nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về thông tin cơ sở.

* Sở Thông tin và Truyền thông có Kế hoạch triển khai truyền thông Đề án chuyển đổi số (CĐS) năm 2021 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, thông tin, tuyên truyền về sự cần thiết, tính cấp bách của CĐS trong xã hội, lan truyền từ điểm đến diện, từ một nhóm tổ chức, cá nhân tiên phong đến cộng đồng. Đồng thời, nâng cao kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác thông tin và truyền thông cơ sở, tăng cường các hình thức truyền thông về CĐS, nhằm hỗ trợ người dân tiếp cận thông tin về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác CĐS thuận tiện, kịp thời và chính xác.

Các nội dung cụ thể thực hiện, gồm: mở lớp đào tạo, tập huấn bồi dưỡng kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác thông tin và truyền thông cơ sở; tăng cường nội dung thông tin trên 9 đơn vị truyền thanh huyện, thành phố; tăng cường nội dung thông tin theo hình thức chuyên trang, chuyên mục trên Đài Phát thanh và Truyền hình Bến Tre, Báo Đồng Khởi; mạng xã hội; dự kiến in và phát hành sổ tay Cẩm nang CĐS dành cho cán bộ lãnh đạo tỉnh, huyện, công tác tuyên giáo, đài truyền thanh cơ sở...

Tin, ảnh: Thanh Đồng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN