“Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực”

15/03/2020 - 19:34

BDK - Liên đoàn Lao động tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 153/KH-LĐLĐ về việc triển khai thực hiện cuộc vận động (CVĐ) “Cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) nói không với tiêu cực”.

Theo kế hoạch, CVĐ trải qua 2 giai đoạn:

Giai đoạn 1 - năm 2020: Mục tiêu là đảm bảo 100% CBCCVC biết và hiểu rõ mục đích, nội dung, ý nghĩa, tầm quan trọng của CVĐ, tạo được sự đồng thuận và ủng hộ rộng rãi của CBCCVC trong tỉnh. Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, huyện phối hợp với công đoàn cùng cấp triển khai thực hiện tốt nội dung CVĐ gắn với phong trào thi đua trong CBCCVC tại địa phương, đơn vị.

Tổ chức cho các cấp công đoàn đăng ký thi đua gắn với CVĐ. Thành lập Ban chỉ đạo, phối hợp xây dựng hướng dẫn khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong CVĐ gắn với phong trào thi đua.

Giai đoạn 2: Từ năm 2021 đến năm 2026 và các năm tiếp theo: Phấn đấu hàng năm giảm tỷ lệ tiêu cực trong CBCCVC từ 5 - 10%. Liên đoàn Lao động sẽ phối hợp với các sở, ngành xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện CVĐ gắn với phong trào thi đua ở các cơ quan, đơn vị và các cấp công đoàn.

Biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong tổ chức thực hiện CVĐ gắn với phong trào thi đua. Hàng năm tổ chức sơ kết CVĐ và phong trào thi đua, cuối năm 2026 tổ chức tổng kết giai đoạn 2021 - 2026 và triển khai thực hiện giai đoạn tiếp theo.

Nội dung của CVĐ bao gồm:

Đối với tập thể: Tích cực, chủ động cải cách hành chính, phục vụ nhân dân, ngăn ngừa các hành vi tiêu cực.

Đối với cá nhân: Không cửa quyền, hách dịch, gây khó khăn, phiền hà; không quan liêu, vô cảm, vô trách nhiệm; không tham nhũng, lãng phí, lợi ích nhóm; không xu nịnh, chạy chọt, gian dối; không lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thực thi công vụ.

Nội dung của phong trào thi đua gồm: Đối với tập thể, xây dựng cơ quan, đơn vị văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp; đối với cá nhân, thực hiện kỷ cương, trách nhiệm, tận tụy, chuyên nghiệp.

Việc thực hiện CVĐ góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của CBCCVC trong việc thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao; xây dựng đội ngũ CBCCVC trung thành với Tổ quốc, tận tụy với nhân dân, có trách nhiệm cao với công việc, có đạo đức trong sáng, lối sống lành mạnh; xây dựng cơ quan văn minh, văn hóa.

Đăng Phong

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN