Lực lượng vũ trang tỉnh

Bảo vệ và phát huy thành quả Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9

04/09/2020 - 07:09

BDK - Cách mạng Tháng Tám là một sự kiện vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Giá trị lịch sử và tầm vóc vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2-9-1945 mãi mãi là di sản tinh thần to lớn, nguồn động lực thúc đẩy toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị phát huy nội lực, tự lực, tự cường thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới và thu được nhiều thành tựu to lớn.

Tặng quà gia đình chính sách trên địa bàn huyện Mỏ Cày Bắc nhân dịp Tết quân dân năm 2020. Ảnh: Đặng Thạch

Tặng quà gia đình chính sách trên địa bàn huyện Mỏ Cày Bắc nhân dịp Tết quân dân năm 2020. Ảnh: Đặng Thạch

75 năm qua, từ khi thành lập nước đến nay, thế và lực của chúng ta đã khác rất nhiều, không chỉ là một đất nước mạnh mẽ đứng lên qua 2 cuộc kháng chiến mà còn là một đất nước phát triển nhanh chóng trong chủ động hội nhập kinh tế quốc tế. Tiếng nói của Việt Nam ngày càng quan trọng trong khu vực và trên thế giới, thể hiện rõ qua quan hệ quốc tế ngày càng mở rộng, đi vào chiều sâu, vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng nâng cao.

Trong những năm tới, hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn, song tình hình thế giới, khu vực, nhất là Biển Đông diễn biến phức tạp. Các cường quốc vừa hợp tác, thỏa hiệp, vừa đấu tranh, kiềm chế lẫn nhau. Kinh tế thế giới đứng trước nguy cơ khủng hoảng kéo dài do ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19. Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 phát triển mạnh mẽ, tạo thời cơ và đột phá trên nhiều lĩnh vực, nhưng cũng đặt ra nhiều thách thức. Các yếu tố an ninh phi truyền thống, nhất là an ninh mạng, khủng bố, thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp, tác động sâu sắc tới mọi quốc gia, dân tộc.

Tại tỉnh, chúng ta cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức từ tác động kép của hạn măn, diễn biến phức tạp của dịch Covid-19; tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà; các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị tiếp tục chống phá thông qua chiến lược “Diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, lợi dụng những vấn đề để lại của lịch sử, vấn đề quản lý đất quốc phòng...; đồng thời, không từ bỏ âm mưu “xét lại” lịch sử nhằm làm suy giảm giá trị lịch sử và tầm vóc vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2-9-1945. Trước tình hình trên, lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh cần quán triệt sâu sắc nhiệm vụ, triển khai toàn diện thực hiện tốt công tác quân sự, quốc phòng địa phương ngang tầm nhiệm vụ; trong đó, tập trung vào một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

1. Quán triệt cho cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh nhà có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Đây là vấn đề đặc biệt quan trọng, nhân tố quyết định đảm bảo cho LLVT luôn giữ vững phương hướng, mục tiêu chiến đấu, không ngừng phát huy bản chất cách mạng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân. Nhận thức sâu sắc và tự hào về giá trị những thành quả cách mạng do thế hệ ông cha đã dày công vun đắp.

2. Tiếp tục đột phá đổi mới, nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, rèn luyện kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy, tạo sức mạnh và khả năng sẵn sàng chiến đấu, xây dựng LLVT tỉnh nhà “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, đủ sức làm nòng cốt cùng toàn dân bảo vệ vững chắc Tổ quốc. Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác huấn luyện chiến đấu. Chú trọng đổi mới nội dung, hình thức tổ chức và phương pháp huấn luyện, diễn tập sát thực tế chiến đấu, địa bàn hoạt động. Kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện với luyện tập, diễn tập, huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị, rèn luyện kỷ luật.

3. Làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, bảo vệ chính trị nội bộ, làm cho cán bộ, chiến sĩ thấm nhuần sâu sắc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, chức năng, nhiệm vụ, bản chất cách mạng, mục tiêu, lý tưởng chiến đấu của Quân đội. Đồng thời, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII; kết hợp chặt chẽ giữa xây dựng Đảng với bảo vệ Đảng, chống nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, âm mưu “phi chính trị hóa” Quân đội của các thế lực thù địch và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết đấu tranh với biểu hiện phai nhạt lý tưởng cách mạng, giảm sút niềm tin, mơ hồ, mất cảnh giác… xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức cách mạng trong sáng, ý thức tổ chức kỷ luật tự giác, sẵn sàng hy sinh vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

4. Tăng cường sự đoàn kết gắn bó với nhân dân, củng cố “thế trận lòng dân” vững chắc, tạo nền tảng thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Chủ động phối hợp với các ban, ngành, địa phương thực hiện tốt hơn nữa chính sách hậu phương Quân đội, công tác “đền ơn đáp nghĩa”, đặc biệt là thực hiện tốt mô hình “Tết quân - dân” ở mỗi địa phương... góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, giữ ổn định tình hình chính trị - xã hội ở các địa phương. LLVT tỉnh tiếp tục thực hiện tốt vai trò là lực lượng xung kích, nòng cốt, chỗ dựa tin cậy của chính quyền và nhân dân trong phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm, cứu hộ - cứu nạn.

Đại tá Lê Văn Hùng - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN