Kết quả 4 năm học tập và làm theo gương Bác

06/04/2020 - 06:56

BDK - Qua 4 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, công tác lãnh đạo, chỉ đạo luôn được Huyện ủy Ba Tri đặc biệt chú trọng từ khâu triển khai, cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo đến công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết đánh giá kết quả thực hiện.

Câu lạc bộ Gương điển hình học tập và làm theo Bác của Bệnh viện Đa khoa huyện Ba Tri luôn hết lòng chăm sóc bệnh nhân. Ảnh: Minh Đức

Câu lạc bộ Gương điển hình học tập và làm theo Bác của Bệnh viện Đa khoa huyện Ba Tri luôn hết lòng chăm sóc bệnh nhân. Ảnh: Minh Đức

Việc làm cụ thể, sát hợp

Sau công tác triển khai, quán triệt, Huyện ủy đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc các chi bộ, đảng bộ cơ sở tập trung thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW theo hướng dẫn của tỉnh. Ngoài ra, Huyện ủy đã chỉ đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy xây dựng và ban hành 8 kế hoạch, 5 hướng dẫn và 15 công văn giúp Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW được tiến hành thường xuyên, nghiêm túc, đúng theo chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Hàng năm, huyện đều tổ chức hội nghị sơ kết việc triển khai, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW để rút kinh nghiệm và đề ra giải pháp tiếp tục thực hiện trong thời gian tới. Trong 4 năm qua (từ năm 2017 đến nay), huyện đã tổ chức 3 hội nghị sơ kết và 5 cuộc họp mặt gương điển hình để cổ vũ, động viên và biểu dương, nhân rộng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Theo đánh giá của Ban Thường vụ Huyện ủy Ba Tri, thực hiện theo kế hoạch, đầu năm, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, MTTQ từ huyện đến cơ sở đều xây dựng chương trình hành động cá nhân để đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên theo  chức trách, nhiệm vụ đăng ký chương trình hành động cá nhân với chi bộ, với tập thể cơ quan, đơn vị, địa phương nơi công tác. Chương trình hành động gồm có 3 nội dung: việc thực hiện các đầu việc theo Nghị quyết Huyện ủy hàng năm; việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW; việc thực hiện Quy định số 08-QĐ/TW của Bộ Chính trị. Huyện ủy đã tổ chức công khai chương trình hành động cá nhân của các đồng chí lãnh đạo chủ chốt trên hệ thống truyền thanh huyện và cơ sở.

Riêng các chi bộ, đảng bộ ngành huyện đã công khai chương trình hành động của các đồng chí bí thư và thủ trưởng đơn vị tại cuộc họp chi bộ định kỳ. Kết quả đánh giá việc đăng ký, thực hiện chương trình hành động cá nhân đã tác động rất lớn đến tính kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm, đạo đức trong hoạt động công vụ của cán bộ, đảng viên toàn huyện; tạo chuyển biến mạnh mẽ về ý thức trách nhiệm và thái độ phục vụ nhân dân, nhất là trong việc tiếp xúc, giải quyết các thủ tục hành chính của công dân.

Một số nội dung đột phá

Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Ba Tri Nguyễn Hồng Vân cho biết, việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với một số nội dung đột phá như: xây dựng và phát triển văn hóa, con người Bến Tre đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; xây dựng hoàn thiện và thực hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ ở từng cơ quan, đơn vị; đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 thành một nội dung quan trọng, thường xuyên trong sinh hoạt chi bộ; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức...

Để thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, gắn với Nghị quyết Trung ương 4, Huyện ủy thường xuyên chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ cơ sở đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt tại các chi bộ một cách nghiêm túc, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Huyện luôn tập trung lãnh đạo đưa việc học tập và làm theo trở thành hoạt động thường xuyên, tự giác trong công tác, lao động, học tập và sinh hoạt hàng ngày đối với cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; chú trọng đưa nội dung 27 biểu hiện suy thoái theo Nghị quyết Trung ương 4 vào sinh hoạt chi bộ để mỗi đảng viên tự soi rọi, nếu có biểu hiện suy thoái phải quyết tâm sửa chữa và khắc phục với tinh thần cấp trên làm gương cho cấp dưới, đề cao trách nhiệm cá nhân, thực sự gương mẫu, nói đi đôi với làm.

Công tác tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở các cấp ủy, đơn vị cũng được chú trọng, ngày càng đi vào chiều sâu. Từ đó góp phần tuyên truyền, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, các mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả, tạo sức lan tỏa sâu rộng. Qua 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, các cấp ủy đã tổ chức bình xét được 355 gương điển hình, trong đó có 53 tập thể và 302 cá nhân.

Quốc Hùng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN