Phát huy tính công khai, minh bạch trong hoạt động hành chính

05/08/2020 - 07:00

BDK - Nhằm góp phần cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, thời gian qua, tỉnh đã thực hiện nghiêm việc công khai, minh bạch của cơ quan hành chính trên địa bàn. Chú trọng công khai các thủ tục hành chính (TTHC) công, các dự án, quy hoạch; đổi mới quy trình, thủ tục giao dịch trong giải quyết công việc với người dân và doanh nghiệp (DN).

Người dân đến làm thủ tục tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Người dân đến làm thủ tục tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Nâng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh

Tỉnh thực hiện nghiêm việc công bố, niêm yết công khai TTHC của tỉnh, trên cơ sở các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành của Trung ương và của UBND tỉnh, các sở, ban, ngành của tỉnh đã chủ động rà soát, cập nhật thống kê các TTHC mới ban hành, TTHC sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, bãi bỏ trong bộ TTHC chung áp dụng tại đơn vị mình và trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố theo đúng thời gian quy định.

Về công bố TTHC, từ năm 2011 đến nay, UBND tỉnh ban hành 525 quyết định công bố danh mục TTHC, công bố TTHC với tổng số 7.028 TTHC (trong đó: ban hành mới 2.752 TTHC; sửa đổi, bổ sung 1.909 TTHC; thay thế 532 TTHC; 1.835 TTHC bị bãi bỏ) thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành tỉnh và thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, cấp xã.

Căn cứ các quyết định công bố TTHC của UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh đã tiến hành kiểm soát chất lượng và cập nhật TTHC vào cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC. Các sở, ban, ngành đã hoàn thiện xây dựng quy trình giải quyết TTHC, thực hiện niêm yết công khai TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh, Bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã; đồng thời, công khai trên cổng thông tin điện tử các sở, ban, ngành, địa phương.

Bên cạnh đó, các đơn vị đã chỉ đạo thực hiện công khai địa chỉ cơ quan, địa chỉ thư tín, số điện thoại chuyên dùng của cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức tại nơi tiếp nhận và trả kết quả TTHC. Đồng thời, đăng tải địa chỉ tiếp thu trên trang điện tử, đặt hòm thư góp ý, phát phiếu thăm dò ý kiến cho các cá nhân, tổ chức đến giao dịch.

Việc công khai minh bạch các quy hoạch, dự án là một trong những nội dung quan trọng góp phần nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương thực hiện nghiêm việc công khai, minh bạch các dự án và quy hoạch của các đơn vị ngay sau khi được UBND tỉnh phê duyệt để các tổ chức, cá nhân có thể tìm hiểu và nắm bắt thông tin, quy hoạch, tạo thuận lợi cho nhân dân trong quá trình giám sát các hoạt động quản lý nhà nước của các cấp chính quyền.

UBND tỉnh đã tổ chức công bố các quy hoạch chiến lược quan trọng và hoàn thành xây dựng quy hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực, địa phương. Đây là công cụ quan trọng để quản lý nhà nước, lập kế hoạch, xây dựng các chương trình, dự án phát triển và cho hoạt động thu hút các nguồn lực đầu tư.

Bên cạnh đó, các huyện, thành phố cũng kịp thời tổ chức các hội nghị công bố quy hoạch nhằm chia sẻ và cung cấp thông tin đến các DN, nhà đầu tư trong và ngoài nước những tiềm năng, lợi thế vượt trội, những cơ chế, chính sách ưu đãi và các định hướng ưu tiên phát triển của tỉnh trong thời gian tới. Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh đi vào hoạt động thay thế cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại các sở, ngành đã đổi mới cơ bản hình thức giao dịch giải quyết TTHC.

Đơn giản hóa quy trình thực hiện

Nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, các sở, ban, ngành của tỉnh đã rà soát, chuẩn hóa bộ TTHC thuộc thẩm quyền quản lý ở cả 3 cấp chính quyền. Đồng thời, tiếp tục rà soát, cắt giảm thời gian giải quyết TTHC theo quy định, tạo điều kiện thuận lợi cho các cá nhân, DN trên địa bàn tỉnh. Cùng với đó, đơn giản hóa quy trình thực hiện một số nhóm TTHC liên thông giữa các cơ quan hành chính cùng cấp và liên thông giữa các cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan hành chính nhà nước công khai minh bạch TTHC, thay đổi cách thức giải quyết thủ tục đầu tư theo quy trình từ trên xuống, tạo mô hình mới có tính đột phá trong cải cách TTHC.

Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh đã thực hiện việc công bố, công khai TTHC, kết quả giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết đúng theo các quy định hiện hành. 100% các TTHC đều được cung cấp trực tuyến trên cổng thông tin điện tử của tỉnh (www.bentre.gov.vn), các cổng thông tin điện tử thành phần của các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố và cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh (http://dichvucong.bentre.gov.vn).

Ngoài ra, để tạo điều kiện thuận lợi cho DN đầu tư tại tỉnh, giải đáp kịp thời những vướng mắc cho tổ chức, DN trên địa bàn, tỉnh đã tổ chức các cuộc hội nghị gặp gỡ, tiếp xúc với DN, doanh nhân theo định kỳ. Đồng thời, lập đường dây nóng, mở sổ theo dõi và mở hòm thư điện tử tiếp nhận câu hỏi, phản ánh kiến nghị của nhà đầu tư, DN về TTHC theo quy định. Qua đó, góp phần thúc đẩy cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, hỗ trợ phát triển DN, nâng cao năng lực cạnh tranh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Hiện tại, trên cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh đã cung cấp được 266 TTHC công trực tuyến đạt mức độ 3 (186 TTHC cấp tỉnh; 70 TTHC cấp huyện; 10 TTHC cấp xã) và 16 TTHC công trực tuyến đạt mức độ 4, bao gồm nhiều lĩnh vực như: báo chí, xuất bản, lao động, tư pháp, xây dựng, thương mại…

Bài, ảnh: Đăng Phong

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN