Sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả

26/02/2020 - 07:26

BDK - Thực hiện Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cụ thể hóa thành Chương trình hành động số 28 và Đề án số 02 về việc sắp xếp tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị tỉnh. UBND tỉnh, các huyện, thành phố đã cụ thể hóa Chương trình số 28 và Đề án số 02 của Tỉnh ủy để triển khai quán triệt và tổ chức thực hiện bước đầu đạt được một số kết quả nhất định.

Đại biểu tham dự buổi công bố sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã do UBND tỉnh tổ chức. Ảnh: T Huyền

Đại biểu tham dự buổi công bố sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã do UBND tỉnh tổ chức. Ảnh: T Huyền

Sắp xếp tổ chức bộ máy

Tỉnh đã tổ chức rà soát, sắp xếp các cơ quan trực thuộc cấp ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các đoàn thể chính trị, xã hội cấp tỉnh, huyện theo quy định khung của Trung ương. Kết quả, giảm đầu mối bên trong các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy, MTTQ và các đoàn thể chính trị, xã hội cấp tỉnh. Các ban Đảng tỉnh giảm 13 phòng, 9 trưởng phòng, 8 phó trưởng phòng và tương đương. Các cơ quan tham mưu, giúp việc MTTQ và các đoàn thể tỉnh giảm 1 ban, 5 chức danh trưởng ban, phân công đồng chí lãnh đạo kiêm trưởng ban. Trường Chính trị tỉnh giảm 1 chức danh phó hiệu trưởng, 1 trưởng khoa, 2 phó trưởng khoa.

UBND tỉnh rà soát, sắp xếp, giảm đầu mối bên trong cơ quan tham mưu, giúp việc, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND đã giảm 5 tổ chức hành chính. Trong đó, Sở Giáo dục và Đào tạo giảm 1 phòng giáo dục thường xuyên; Sở Kế hoạch và Đầu tư nhập 4 phòng thành 2 phòng; Sở Công Thương giảm 2 phòng. Thực hiện nghiêm các quy định về số lượng cấp phó, tỉnh đã giải quyết dứt điểm, không còn số lượng cấp phó dôi dư tại các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập. Thực hiện tổ chức lại Văn phòng cấp ủy để phục vụ chung các cơ quan tham mưu, giúp việc cấp ủy tỉnh. Văn phòng Tỉnh ủy đã thành lập đội xe chung hoạt động từ ngày 1-8-2018; kế toán chung các cơ quan tham mưu về Văn phòng Tỉnh ủy, hoạt động từ tháng 1-2019. Chuyển giao Phòng khám và quản lý sức khỏe cán bộ cho Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu năm 2019.

Thực hiện hợp nhất Đảng ủy khối Cơ quan và khối Doanh nghiệp, chính thức hoạt động giữa năm 2019. Sau hợp nhất đã giảm 1 chức danh bí thư, 5 đơn vị cấp phòng, ban; 5 chức danh trưởng ban và tương đương.Thực hiện thí điểm Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy, Thành ủy, đồng thời là Trưởng phòng Nội vụ tại 2/9 đơn vị, là TP. Bến Tre, Thạnh Phú.

Đối với các ban chỉ đạo, tiến hành rà soát, sắp xếp giảm các tổ chức phối hợp liên ngành. Sắp xếp 165 tổ chức còn 92 tổ chức, trong đó sáp nhập từ 23 xuống còn 10 tổ chức, giải thể 60 tổ chức; giữ lại 82 tổ chức hoạt động có hiệu quả hoặc thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Bộ, ngành Trung ương. Thành lập mới 16 tổ chức, tính đến năm 2019 toàn tỉnh có 105 tổ chức phối hợp liên ngành cấp tỉnh đang hoạt động.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động

Tỉnh đã có quyết định thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh, chính thức vận hành vào giữa năm 2019. Cơ chế một cửa triển khai có hiệu quả, đồng bộ tại 100% các cơ quan hành chính ở các cấp. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở cấp xã, huyện và Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh đã đi vào hoạt động ổn định, thông suốt, từng bước hoàn thiện theo hướng tập trung một đầu mối, liên thông, liên kết.

Tỉnh cũng đang triển khai củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã, huyện. Nhân rộng mô hình một cửa điện tử. Thực hiện thí điểm Trưởng ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh, huyện ở những nơi có đủ điều kiện. Đã thực hiện thí điểm tại Châu Thành, Giồng Trôm, Mỏ Cày Nam, TP. Bến Tre. Thực hiện chủ trương Trưởng ban Tuyên giáo đồng thời là Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị cấp huyện với 8/9 huyện thực hiện. Mô hình Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch HĐND các cấp được triển khai thực hiện đạt kết quả nhất định. Có 10/164 xã, phường, thị trấn bố trí Bí thư đảng ủy xã đồng thời là Chủ tịch UBND.

Sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã theo tiêu chuẩn quy định và triển khai sáp nhập để tăng quy mô hành chính cấp huyện, xã. Đã sáp nhập giảm 10 xã, phường, 50 ấp. Thực hiện khoán kinh phí chi phụ cấp theo định mức cho người hoạt động không chuyên trách xã, tổ dân phố.

Tỉnh cũng đã tổ chức hợp nhất các đơn vị sự nghiệp công lập để thu gọn đầu mối, giảm biên chế, đã giảm 25 đơn vị sự nghiệp công lập. Sở Giáo dục và Đào tạo giảm 1 trường tiểu học; Sở Y tế giảm 13 đơn vị; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch giảm 1 trường trung cấp. Các huyện giảm 10 đơn vị, 5 đài truyền thanh và 5 ban quản lý công trình giao thông và đô thị.

Theo Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Ngọc Tam, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện năm 2020 là tiếp tục lãnh đạo thực hiện hoàn thành 22 đầu việc theo Kế hoạch số 07 của Bộ Chính trị. Thực hiện một số mô hình thí điểm theo Kết luận số 34 của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết số 18 của Trung ương. Xây dựng Đề án thực hiện thí điểm Bí thư Huyện ủy đồng thời là Chủ tịch UBND huyện từ 1 đến 2 huyện. Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch UBND cấp xã từ 40 - 60%, thời gian thực hiện nhiệm kỳ 2020 - 2025; Bí thư chi bộ đồng thời là Trưởng ấp, khu phố thực hiện 100% giai đoạn 2020 - 2022. Tập trung lãnh đạo sáp nhập các đơn vị hành chính không đủ điều kiện theo kế hoạch. Xây dựng đề án thực hiện thí điểm mô hình tổ chức bộ máy chính quyền đô thị ở TP. Bến Tre. Thí điểm mô hình tổ chức bộ máy chính quyền nông thôn huyện Thạnh Phú.

“Tiếp tục giảm số lượng đại biểu HĐND các cấp, số lượng phó chủ tịch HĐND cấp tỉnh, huyện. Giảm đại biểu HĐND công tác ở các cơ quan quản lý nhà nước, thực hiện từ năm 2021. Tiếp tục thực hiện tin giảm biên chế, đảm bảo đến năm 2021 giảm 10% biên chế công chức, biên chế sự nghiệp, hợp đồng theo Nghị định số 68”.

(Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Ngọc Tam)

Hương Thu

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN