“Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”

03/10/2022 - 06:52

Trao quà cho người nghèo ở huyện Giồng Trôm.

Trao quà cho người nghèo ở huyện Giồng Trôm. 

Đối với ấp, khu phố, tổ chức thực hiện có hiệu quả chính sách, chương trình giảm nghèo trên địa bàn. Huy động nguồn lực, hỗ trợ vốn, chia sẻ kinh nghiệm, kỹ thuật để hộ nghèo phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống và thoát nghèo. Điều kiện sống của người nghèo trên địa bàn được cải thiện rõ rệt, nhất là về thu nhập, y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch và vệ sinh, thông tin; được tiếp cận ngày càng thuận lợi với các dịch vụ xã hội cơ bản, giảm được tỷ lệ hộ nghèo cao hơn so với mức quy định. Quy mô hộ nghèo và hộ cận nghèo đa chiều giảm trên 50% so với đầu kỳ.

Đối với hộ gia đình, có ý thức, trách nhiệm trong việc tự chủ phát huy nội lực để thoát nghèo, tự nguyện đăng ký thoát nghèo. Có những giải pháp, cách làm hay, hiệu quả trong phát triển sản xuất, phát triển ngành nghề, thực hiện có hiệu quả các mô hình giảm nghèo, tạo được việc làm ổn định và tăng thu nhập cho hộ gia đình năm sau cao hơn năm trước. Tự lực vươn lên thoát nghèo bền vững và hỗ trợ trao đổi kinh nghiệm ít nhất 1 hộ nghèo khác cùng phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, thoát nghèo bền vững. Sử dụng vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội (nếu có) đúng mục đích, hiệu quả và thực hiện nghĩa vụ trả lãi, trả gốc đúng hạn, được UBND xã, huyện đánh giá cao và biểu dương khen thưởng.

Cán bộ, công chức, viên chức, người làm công tác giảm nghèo nỗ lực trong công tác, bám sát cơ sở, có sáng kiến giải pháp hữu ích trong việc tổ chức thực hiện, kiểm tra việc thực hiện cơ chế, chính sách, hướng dẫn hoặc tháo gỡ khó khăn cho cơ sở trong thực hiện chính sách, chương trình giảm nghèo có hiệu quả thiết thực, được UBND xã, huyện đánh giá cao và biểu dương khen thưởng.

Đối với các doanh nghiệp, có đóng góp thiết thực, hiệu quả trong thực hiện công tác giảm nghèo và hỗ trợ, giúp đỡ các xã có tỷ lệ hộ nghèo cao, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển, xã đảo, ấp, khu phố khó khăn và hộ nghèo. Tổ chức liên kết trong sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm, phát triển đa dạng các mô hình sản xuất có sự tham gia của hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo; hỗ trợ phát triển các dự án, mô hình giảm nghèo phù hợp với người nghèo.

Các sở, ban, ngành, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện phong trào thi đua (PTTĐ) sâu rộng, thiết thực và hiệu quả; định kỳ trước ngày 20-11 hàng năm, gửi báo cáo kết quả thực hiện PTTĐ về UBND tỉnh theo quy định.

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 cùng cấp thống nhất các nội dung và biện pháp triển khai có hiệu quả PTTĐ giai đoạn 2021 - 2025.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong việc vận động cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, người lao động và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng và thực hiện PTTĐ gắn với PTTĐ “Đồng khởi mới” và PTTĐ xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, kịp thời phát hiện, nhân rộng các điển hình trong phạm vi toàn tỉnh.

Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng đề cương tuyên truyền, phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng tổ chức thông tin, tuyên truyền kịp thời về các hoạt động của PTTĐ; những gương điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, nhằm nêu gương, tôn vinh, phổ biến kinh nghiệm, cách làm hay, mô hình mới để nhân rộng phong trào.

Cơ quan thường trực, cơ quan giúp việc Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 phối hợp với cơ quan Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cùng cấp tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền thực hiện việc kiểm tra, giám sát thực hiện PTTĐ gắn với các chương trình mục tiêu quốc gia và PTTĐ “Đồng khởi mới” hàng năm tại địa phương.

Căn cứ vào kết quả thực hiện tiêu chuẩn thi đua, hàng năm, các tập thể, gia đình, cá nhân lập thành tích xuất sắc trong PTTĐ được Chủ tịch UBND cấp huyện, xã, thủ trưởng các sở, ban, ngành, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh khen thưởng theo thẩm quyền.

Đối với khen thưởng cấp nhà nước, thực hiện theo hướng dẫn của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương. Các cơ quan, đơn vị, địa phương gửi hồ sơ đề nghị về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh về giảm nghèo) tổng hợp xem xét, trình Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng theo quy định.

 Bài, ảnh: Huyền Thu

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN