5 năm - một chặng đường nhiều thành tựu

19/05/2009 - 16:02
Đồng chí Hồ Vĩnh Sang - Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Bến Tre trao bằng khen cho các tập thể và cá nhân. Ảnh: T.L

Trong 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân Bến Tre đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, giành được những thành tựu rất quan trọng: kinh tế- văn hóa phát triển liên tục, cơ cấu kinh tế đang chuyển dịch theo hướng tích cực.

Cơ sở hạ tầng đã có bước phát triển khá; các chính sách xã hội và công tác đền ơn đáp nghĩa được thực hiện tốt, tỷ lệ hộ nghèo giảm, đời sống đại bộ phận nhân dân được cải thiện; quốc phòng an ninh và hệ thống chính trị được củng cố. Đạt được những thành quả ấy là nhờ sư nỗ lực rất lớn của toàn Đảng, toàn dân, trong đó có sự đóng góp tích cực của Mặt trận các cấp.

Trong quá trình đi lên của công cuộc đổi mới, mỗi giai cấp và tầng lớp xã hội ở tỉnh nhà đều có những biến đổi tích cực, trong đó giai cấp công nhân phát triển khá nhanh, trình độ nghề nghiệp và tác phong công nghiệp từng bước được nâng lên. Giai cấp nông dân trình độ tiếp thu và ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ mới vào sản xuất và đời sống ngày càng cao; đội ngũ trí thức phát triển nhanh về số lượng và chất lượng. Lực lượng thanh niên trình độ học vấn và ý thức cầu tiến vươn lên lập nghiệp ngày càng cao, đáp ứng được yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Phụ nữ trong tỉnh khẳng định rõ hơn vị trí quan trọng trong gia đình và xã hội, nhiều chị em rất năng động, sáng tạo và thành công trên nhiều lĩnh vực. Lực lượng vũ trang luôn giữ vai trò nòng cốt trong sự nghiệp xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Các cựu chiến binh phát huy tốt truyền thống bộ đội cụ Hồ, quan tâm giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. Doanh nhân tỉnh nhà phát triển mạnh mẽ, góp phần rất lớn trong phát triển sản xuất, kinh doanh và chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Đồng bào tôn giáo được đảm bảo tự do tín ngưỡng, đồng bào người Hoa và người Bến Tre ở nước ngoài ngày càng hiểu rõ chính sách của Đảng, Nhà nước, gắn bó với quê hương, yên tâm sản xuất.

Trong 5 năm qua, các chính sách của Đảng và Nhà nước đối với các giai tầng xã hội được thực hiện tốt. Nhiều vị tiêu biểu cho các tầng lớp, các thành phần dân cư được mời tham gia vào Ủy ban Mặt trận các cấp, có nhiều đóng góp vào sự nghiệp chung của địa phương và cả nước. Đặc biệt, lần đầu tiên trong Ủy ban Mặt trận có hơn 30% thành viên là người ngoài Đảng. Đó là một bước tiến trong việc mở rộng và tăng cường khối đại đoàn kết tỉnh nhà “ Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” hàng năm được tổ chức khắp các khu dân cư với nội dung và hình thức đa dạng. Vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền cũng được nâng cao như: tham gia góp ý vào các dự thảo Luật, thực hiện nhiệm vụ giám sát, bầu cử Quốc hội và HĐND, lấy phiếu tín nhiệm các chức danh chủ chốt ở cơ sở, phản ánh các ý nguyện của dân và tham gia giải quyết các khiếu nại. Cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” đã từng bước tạo nên những chuyển biến tốt trong nhận thức và hành vi của mỗi người.

Đến nay, toàn tỉnh có 89,45% hộ đạt chuẩn gia đình văn hóa, 100% khu dân cư tiên tiến, 894 ấp, khu phố, 70 xã, phường, 1.981 cơ quan, đơn vị văn hóa và nơi thờ tự văn minh. Cũng từ cuộc vận động này, nhân dân đã đóng góp 138 tỷ đồng và 929 ngàn ngày công để xây dựng giao thông nông thôn.

Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” được UBMTTQ 3 cấp triển khai thực hiện liên tục, với sự phối hợp tích cực của các cấp chính quyền, các tổ chức các thành viên và sự hưởng ứng ngày càng rộng rãi của nhiều tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh. Tổng số tiền thu được từ cuộc vận động này hơn 319 tỷ đồng. Trên lĩnh vực quốc phòng – an ninh, Mặt trận và các tổ chức thành viên tham gia công tác tuyển quân, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, quân dự bị động viên, tham gia diễn tập, phối hợp mở lớp kiến thức quốc phòng, hành quân dã ngoại, thực hiện chính sách hậu phương quân đội và cùng bộ đội Biên phòng bảo đảm an ninh trên vùng biên giới biển, tất cả đều đạt kết quả cao và thiết thực.

Từ kết quả đạt được trong 5 năm qua, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Bến Tre  đã đề ra chương trình hành động trong nhiệm kỳ (2009 –2014); tiếp tục tăng cường vận động, tập hợp rộng rãi các tầng lớp nhân dân, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong tỉnh vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”. Động viên các tầng lớp nhân dân hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa, quốc phòng, nâng cao đời sống của nhân dân. Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh; phát huy dân chủ, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Thực hiện tốt công tác đối ngoại và củng cố tổ chức, nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của UBMT các cấp và Ban công tác Mặt trận.

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN