Bình Đại nỗ lực thực hiện tốt công tác cải cách hành chính

10/08/2022 - 05:25

BDK - Thời gian qua, huyện Bình Đại đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác cải cách hành chính (CCHC) nhằm hướng đến xây dựng nền hành chính dân chủ, hiện đại, qua đó góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển.

Đoàn kiểm tra công tác CCHC của tỉnh  kiểm tra thực tế tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Thới Thuận (Bình Đại).

Đoàn kiểm tra công tác CCHC của tỉnh  kiểm tra thực tế tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Thới Thuận (Bình Đại).

Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Dũng, chia sẻ: Công tác CCHC luôn được huyện quan tâm đầu tư nguồn lực và chỉ đạo kịp thời để thực hiện tốt trong thời gian qua. Việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông đi vào nền nếp, đạt hiệu quả ngày càng tốt hơn trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC). Việc kiện toàn, sắp xếp, hoàn thiện tổ chức bộ máy, chức năng nhiệm vụ của các cơ quan chuyên môn huyện và UBND các xã được quan tâm.

Cùng với đó, huyện cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân và doanh nghiệp thông qua việc áp dụng phần mềm dịch vụ công trực tuyến, phần mềm một cửa điện tử trong giải quyết công việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện và các xã, thị trấn.

Đồng thời, thông qua Trang thông tin điện tử của huyện đã tích hợp trang của phần mềm một cửa điện tử để tạo môi trường giao tiếp công khai, minh bạch giữa hoạt động của các cơ quan nhà nước với người dân và doanh nghiệp. Thường xuyên cập nhật và cung cấp đầy đủ các thông tin về kinh tế - xã hội; các thông tin chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo huyện...

Trưởng phòng Nội vụ huyện Bình Đại Lê Hoàng Nam cho biết: Được sự quan tâm chỉ đạo chặt chẽ của Huyện ủy, sự giám sát của HĐND huyện và được sự hướng dẫn, kiểm tra nhắc nhở thường xuyên của tỉnh, từ đó, huyện kịp thời cụ thể hóa và triển khai các văn bản chỉ đạo của cấp trên. Công tác đôn đốc, nhắc nhở các đơn vị, địa phương được thực hiện thường xuyên để nhiệm vụ CCHC ngày càng nền nếp, ổn định và hiệu quả hơn. Trách nhiệm của người đứng đầu trong chỉ đạo, điều hành ngày càng được nâng lên. Các cơ quan, đơn vị quan tâm hơn đến chất lượng phục vụ nhân dân. Đội ngũ cán bộ, công chức (CBCC) nêu cao tinh thần, trách nhiệm, tham mưu tốt cho lãnh đạo trong thực hiện nhiệm vụ.

TTHC được niêm yết công khai, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân tham gia giám sát các họat động giải quyết TTHC của cơ quan hành chính nhà nước và hoạt động của CBCC. Kết quả, từ đầu năm 2021 đến nay, trên địa bàn huyện tiếp nhận trên 10 ngàn hồ sơ các loại, đa phần đều giải quyết đúng hẹn.

Thực hiện việc rà soát, sắp xếp, tổ chức lại các cơ quan, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp, huyện đã giải thể Phòng Y tế và chuyển chức năng quản lý nhà nước về y tế cho Văn phòng HĐND và UBND huyện; tổ chức lại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bình Đại trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Phát triển quỹ đất và Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng. Từ đó, bộ máy hành chính của huyện hoạt động ổn định. Hiện tại UBND huyện có 11 cơ quan hành chính và 4 đơn vị sự nghiệp công lập.

Huyện thường xuyên quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ của đội ngũ CBCC. Tính từ đầu năm 2021 đến nay, UBND huyện đã đưa đi bồi dưỡng, đào tạo 652 CBCC. Đối với công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đa số đều có năng lực và phẩm chất tốt, đáp ứng kịp thời những yêu cầu của tổ chức và cá nhân.

Việc xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số đã đạt được một số kết quả bước đầu rất tích cực. Việc khai thác, sử dụng các phần mềm quản lý, gửi nhận văn bản điện tử, tổ chức hội nghị trực tuyến được thực hiện thường xuyên từ tỉnh đến huyện và cấp xã. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý hành chính nhà nước các cấp như: Sử dụng có hiệu quả hệ thống một cửa điện tử dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 (VNPT-Igate); phần mềm quản lý văn bản và điều hành VNPT-iOffice…

“Trong thời gian tới, huyện Bình Đại sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành huyện và địa phương đẩy mạnh chương trình tổng thể CCHC nhà nước, tạo tiền đề cho công tác CCHC trên địa bàn huyện thực sự đi vào chiều sâu. Tiếp tục thực hiện việc rà soát, đánh giá, giải quyết các TTHC, kịp thời xử lý các vấn đề phát hiện qua rà soát, kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung theo quy định. Chú trọng xây dựng đội ngũ CBCC, viên chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ...”.

(Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện Bình Đại Nguyễn Văn Dũng)

Bài, ảnh: Đăng Phong

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN