Chương trình chuyển đổi số ngành thư viện đến năm 2025

04/10/2021 - 06:13

BDK - Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt chương trình “Chuyển đổi số ngành thư viện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”. Mục tiêu nhằm ứng dụng mạnh mẽ, toàn diện công nghệ thông tin, nhất là công nghệ số, nhằm nâng cao năng lực hoạt động của các thư viện (TV) và hình thành mạng lưới TV hiện đại; bảo đảm cung ứng dịch vụ đáp ứng nhu cầu của người sử dụng; thu hút đông đảo người dân quan tâm, sử dụng dịch vụ TV, góp phần nâng cao dân trí, xây dựng xã hội học tập.

Công tác nghiệp vụ thư viện được thực hiện trên môi trường số. (Ảnh tư liệu)

Công tác nghiệp vụ thư viện được thực hiện trên môi trường số. (Ảnh tư liệu)

Chương trình định hướng cụ thể đến năm 2025, toàn quốc có 100% TV công lập có vai trò quan trọng được Nhà nước ưu tiên đầu tư cùng với TV Quốc gia Việt Nam, TV công cộng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoàn thiện và phát triển hạ tầng số, dữ liệu số, triển khai liên thông, chia sẻ tài nguyên và sản phẩm thông tin TV theo chức năng, nhiệm vụ, văn bản hợp tác. Đồng thời, 100% TV có vai trò quan trọng, TV công cộng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, TV đại học và TV chuyên ngành ở Trung ương có trang thông tin điện tử cung cấp dịch vụ trực tuyến, tích hợp, với thành phần dữ liệu mở của Hệ tri thức Việt số hóa.

80% TV chuyên ngành và TV đại học khác, 60% TV cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và các cơ sở giáo dục khác có trang thông tin điện tử có khả năng cung cấp dịch vụ trực tuyến trên nhiều phương tiện truy cập (trừ các dịch vụ thuộc phạm vi bí mật nhà nước và dịch vụ đọc hạn chế). 100% người làm công tác TV được đào tạo và đào tạo lại, cập nhật các kiến thức, kỹ năng vận hành TV hiện đại. 60% số TV trong cả nước trở lên được kiểm tra, quản lý thông qua hệ thống quản lý thông tin của cơ quan quản lý. 70% tài liệu cổ, quý hiếm và bộ sưu tập tài liệu có giá trị đặc biệt về lịch sử, văn hóa, khoa học do các TV có vai trò quan trọng thu thập và quản lý được số hóa. 70% tài liệu nội sinh, các công trình nghiên cứu khoa học do các TV chuyên ngành, TV đại học thu thập và quản lý được số hóa.

Định hướng đến năm 2030, tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số (CĐS), phát triển TV số, thực hiện liên thông ở mọi loại hình TV, bảo đảm cung ứng hiệu quả dịch vụ cho người sử dụng TV mọi nơi, mọi lúc.

Chương trình CĐS ngành TV yêu cầu các cấp ngành, địa phương nhận thức về vai trò quan trọng và yêu cầu sớm triển khai CĐS ngành TV đồng bộ với CĐS ngành văn hóa, thể thao và du lịch (bảo tàng, di sản, du lịch...). Qua đó, xây dựng hệ sinh thái số với nội dung sâu sắc, đa dạng, cách thức tổ chức, khai thác tài nguyên và sản phẩm thông tin, tiện ích và dịch vụ phong phú, sinh động, đáp ứng nhu cầu của mọi người dân trong nền kinh tế số, xã hội số. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, phổ biến về CĐS ngành TV thông qua phương tiện thông tin đại chúng và các hình thức khác; lồng ghép trong các hoạt động, sự kiện liên quan; chú trọng biểu dương, tôn vinh những trường hợp đạt nhiều kết quả tích cực về CĐS để lan tỏa, nhân rộng.

Tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách và các quy định của pháp luật chuyên ngành TV để đáp ứng yêu cầu CĐS; chính sách với người làm công tác TV; khuyến khích CĐS trong TV cộng đồng, TV tư nhân phục vụ cộng đồng. Bên cạnh đó, chú trọng hoàn thiện các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về TV và ứng dụng công nghệ thông tin trong TV, số hóa tài nguyên thông tin, chuẩn hóa siêu dữ liệu trong TV số, kết nối liên thông TV, chia sẻ tài nguyên, sản phẩm thông tin giữa các TV trong và ngoài nước; điều kiện tối thiểu của hạ tầng, thiết bị kỹ thuật và công nghệ hiện đại đối với TV có vai trò quan trọng, bảo đảm hỗ trợ, phục vụ tích cực quá trình CĐS.

Hoàn thiện và phát triển hạ tầng kỹ thuật (phần cứng, phần mềm) của ngành TV, đáp ứng yêu cầu các dịch vụ TV số theo hướng kết nối mạng lưới hiện đại, linh hoạt theo thời gian thực. Số hóa tài nguyên thông tin, nhằm phục vụ kết nối liên thông, đồng bộ, thống nhất, phù hợp với quy mô, đặc thù của từng loại TV, sớm hình thành TV điện tử, TV số. Nâng cấp các trang thiết bị, tiện ích TV thông minh trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại, đặc biệt đối với các TV có vai trò quan trọng.

Phát triển dữ liệu số ngành TV trên cơ sở tạo mới và tích hợp với cơ sở dữ liệu số sẵn có theo hướng mở, chú trọng tài nguyên giáo dục mở. Các dữ liệu, tài nguyên số này sau khi được các cơ quan, tổ chức chuyên môn đánh giá và thẩm định sẽ trở thành một bộ phận quan trọng của tài nguyên số quốc gia, được kết nối đồng bộ với Hệ tri thức Việt số hóa để chia sẻ, sử dụng, nhằm lan tỏa, truyền bá văn hóa, góp phần nâng cao dân trí, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Tại tỉnh, TV Nguyễn Đình Chiểu đang tham mưu cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng dự thảo kế hoạch triển khai chương trình CĐS ngành TV đến năm 2025 định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh. Kỳ vọng đưa ngành TV tỉnh phát triển theo hướng hiện đại, đáp ứng nhu cầu bạn đọc.

Bài, ảnh: T. Đồng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN