Công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2017

28/09/2018 - 07:13

BDK - Ngày 17-9-2018, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng ký quyết định công bố kết quả xác định chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2017 của các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố. Theo đó, các sở, ngành có 18/18 đơn vị đạt loại tốt; UBND các huyện, thành phố với 9/9 đơn vị xếp loại tốt.

100% xếp loại tốt

Theo báo cáo của Sở Nội vụ: Việc triển khai xác định chỉ số CCHC năm 2017 có nhiều thuận lợi, do các sở, ngành tỉnh, các huyện, thành phố đã rút được kinh nghiệm của năm 2016 về áp dụng chỉ số CCHC trong công tác đánh giá. Đồng thời, công tác thẩm định được thực hiện nghiêm túc. Đặc biệt, trong quá trình rà soát, thẩm định kết quả tự chấm điểm của các cơ quan, đơn vị, địa phương, Hội đồng thẩm định của tỉnh đã thực hiện các bước một cách chặt chẽ, khoa học, có sự trao đổi, lấy ý kiến thống nhất với các sở, ngành tỉnh, các huyện, thành phố nhằm phát huy dân chủ, tạo sự đồng thuận trong đánh giá để đảm bảo kết quả khách quan, công bằng, phản ánh chính xác kết quả CCHC trong năm 2017.

Qua đánh giá, ở khối sở, ngành có 15/18 đơn vị có chỉ số thành phần chỉ đạo, điều hành CCHC đạt từ 90% trở lên; 3/18 đơn vị chỉ số đạt từ 80% đến dưới 90%. Những đơn vị có chỉ số thành phần về chỉ đạo, điều hành CCHC cao là Sở Lao động - Thương binh và Xã hội với 17,08/17,5 điểm (chỉ số 97,6%), Thanh tra tỉnh 17,07/17,5 điểm (chỉ số 97,5%). Sở Tài nguyên và Môi trường là đơn vị có chỉ số thành phần thấp nhất, với 14,16/17,5 điểm (chỉ số 80,9%).

Trong năm 2017, lãnh đạo nhiều huyện, thành phố đã có sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt trong thực hiện công tác CCHC tại địa phương; đẩy mạnh công tác kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ CCHC đối với các cơ quan chuyên môn cấp huyện, UBND cấp xã; quan tâm khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của người dân, tổ chức để có những cải tiến, nâng cao chất lượng phục vụ. Những đơn vị thực hiện tốt ở nội dung này là TP. Bến Tre với chỉ số đạt 96,7% (17,41/18 điểm), Thạnh Phú đạt 95,3% (17,16/18 điểm)… Bình Đại đạt kết quả thấp nhất ở nội dung này, đạt 90,9% (16,37/18 điểm).

Các chỉ số thành phần khác: xây dựng văn bản và tổ chức thực hiện văn bản; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công và hiện đại hóa nền hành chính đều được các đơn vị, địa phương quan tâm thực hiện tốt.

Việc khắc phục những hạn chế, tồn tại được chỉ ra trong năm 2016 được các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tốt, từ đó, cải thiện được các chỉ số thành phần có điểm số thấp và nâng cao thứ hạng. Qua đánh giá kết quả xác định chỉ số CCHC năm 2017, tất cả các cơ quan, đơn vị, địa phương đều được xếp loại tốt.

Trung thực, công tâm trong đánh giá

Năm nay, lần đầu tiên công tác khảo sát được hợp đồng với Bưu điện tỉnh để lấy ý kiến đánh giá khách quan của các nhóm đối tượng khác nhau về kết quả CCHC tại các sở, ngành tỉnh, các huyện, thành phố; đảm bảo tỷ lệ giữa số phiếu khảo sát phát ra và số phiếu thu vào đạt 100%.

Một số cơ quan, đơn vị, địa phương còn chậm trễ trong công tác tự đánh giá, chấm điểm và báo cáo kết quả về Sở Nội vụ; báo cáo và tài liệu kiểm chứng còn thiếu, phải bổ sung hoặc không cung cấp được tài liệu kiểm chứng, không giải trình được cách đánh giá, chấm điểm đối với một số tiêu chí, tiêu chí thành phần nên kéo dài thời gian giải trình và cung cấp tài liệu kiểm chứng, dẫn đến chậm trễ trong công tác thẩm định, tổng hợp, báo cáo của Hội đồng thẩm định tỉnh. Bên cạnh đó, vẫn còn một vài cơ quan, đơn vị, địa phương tự đánh giá, chấm điểm thiếu chính xác nên sau khi rà soát, thẩm định đã có sự chênh lệch giữa điểm tự chấm và điểm thẩm định, nhất là lĩnh vực hiện đại hóa hành chính.

Để khắc phục những hạn chế mà báo cáo chỉ số CCHC năm 2017 chỉ ra, các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố căn cứ vào kết quả xác định chỉ số CCHC năm 2017, đề ra giải pháp cụ thể, thiết thực để khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác CCHC tại cơ quan, đơn vị mình, nhằm cải thiện chỉ số CCHC năm 2018 và những năm tiếp theo.

Căn cứ hướng dẫn của Sở Nội vụ, các cơ quan, đơn vị, địa phương phải trung thực, công tâm trong thực hiện tự đánh giá, chấm điểm để xác định chỉ số CCHC năm 2018 và những năm tiếp theo; đồng thời phải cung cấp đầy đủ các tài liệu kiểm chứng để phục vụ cho công tác thẩm định.

Những tiêu chí, tiêu chí thành phần không có tài liệu kiểm chứng thì các cơ quan, đơn vị giải trình đầy đủ, cụ thể về cách đánh giá, cách tính điểm. Trường hợp các cơ quan, đơn vị, địa phương không cung cấp tài liệu kiểm chứng hoặc không diễn giải đầy đủ, cụ thể cách đánh giá, cách tính điểm, thì tiêu chí, tiêu chí thành phần đó sẽ không được tính điểm.

Đăng Phong

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN