Công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2021

19/09/2022 - 07:59

BDK - Ngày 15-9-2022, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam đã ký Quyết định số 2094/QĐ-UBND về việc công bố Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) cho các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố.

Kiểm tra, đánh giá việc thực hiện cải cách hành chính để kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, yếu kém.

Kiểm tra, đánh giá việc thực hiện cải cách hành chính để kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, yếu kém.

Theo đó, đối với các sở, ban, ngành tỉnh, chia làm 2 nhóm điểm: Kết quả chỉ số trên 90% gồm 15 đơn vị; Kết quả chỉ số từ 80% đến dưới 90% gồm 3 đơn vị: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Y tế, Ban Quản lý các khu công nghiệp.

Chỉ số trung bình của các sở, ban, ngành tỉnh là 93,99% cao hơn so với năm 2020 (91,11%) và năm 2019 (85,14%). Mức độ chênh lệch giữa đơn vị cao nhất và thấp nhất là 12,22%. Có 10/18 đơn vị có điểm cao hơn giá trị trung bình. Trong đó, Văn phòng UBND tỉnh đạt chỉ số cao nhất 99,17%, thấp nhất là Ban Quản lý các Khu công nghiệp 86.95%.

Đối với UBND các huyện, thành phố, Chỉ số CCHC năm 2021 đạt trung bình 91,27 điểm; cao hơn so với năm 2020 (87,34%), 2019 (84,74%). Trong đó có 6/9 huyện, thành phố đạt từ 90% trở lên (UBND huyện Bình Đại đạt cao nhất 93,36%), 3/9 huyện đạt trên 80% và dưới 90% (UBND huyện Chợ Lách đạt thấp nhất 89,21%); có 5/9 huyện đạt điểm cao hơn trung bình 91,27%; chênh lệch của huyện cao nhất khá thấp 4,75% (năm 2020 là 7,46%).

Nhìn chung, việc tự đánh giá, chấm điểm của các cơ quan, đơn vị được thực hiện nghiêm túc, đúng thời gian. Đa số đơn vị đã báo cáo kết quả đầy đủ, đạt yêu cầu, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thẩm định. Về công tác thẩm định, Hội đồng thẩm định của tỉnh đã thực hiện các bước một cách chặt chẽ, khoa học, có sự trao đổi, thống nhất với các sở, ngành tỉnh, các huyện, thành phố nhằm phát huy dân chủ, tạo sự đồng thuận trong đánh giá để đảm bảo kết quả đạt được khách quan, công bằng, phản ánh chính xác kết quả CCHC đạt được. Công tác khảo sát để lấy ý kiến đánh giá của các nhóm đối tượng khác nhau về kết quả CCHC tại các sở, ngành tỉnh, các huyện, thành phố được nghiêm túc thực hiện đảm bảo đúng đối tượng, đúng số lượng phiếu khảo sát.

Qua việc công bố trên, để các đơn vị, địa phương có thể cải thiện và nâng cao Chỉ số CCHC trong năm 2022, cần tập trung một số giải pháp sau:

Tiếp tục triển khai Đề án số 01/ĐA-TU ngày 29-12-2020 của Tỉnh ủy về CCHC giai đoạn 2020 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030; Kế hoạch số 6600/KH-UBND ngày 13-10-2021 của UBND tỉnh về CCHC giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh. Thực hiện nghiêm bản cam kết ngày 17-6-2022 của thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố với Chủ tịch UBND tỉnh về thực hiện các giải pháp duy trì, cải thiện và nâng cao các Chỉ số PCI, PAPI, SIPAS, PAR INDEX giai đoạn 2022 - 2025.

Tăng cường vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong triển khai các nội dung CCHC để bảo đảm công tác này được triển khai đồng bộ, thống nhất theo lộ trình và mục tiêu đã đề ra. Phối hợp với các cơ quan chức năng để xử lý những hạn chế, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

Quán triệt, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác CCHC. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến thông tin để mọi cán bộ, công chức, viên chức và người dân nhận thức đúng, đồng thuận, chấp hành các chủ trương, chính sách, nội dung CCHC của Đảng, Nhà nước. Tăng cường sự tham gia của MTTQ Việt Nam các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội, người dân, doanh nghiệp trong việc giám sát, phản biện xã hội đối với hoạt động của các cơ quan hành chính, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ, công vụ.

Bố trí đủ nguồn lực để triển khai các nhiệm vụ CCHC; tăng cường nghiên cứu, áp dụng các sáng kiến, giải pháp mới trong công tác CCHC có hiệu quả, phù hợp với phạm vi, thẩm quyền được giao. Tổ chức triển khai đồng bộ và thực hiện có hiệu quả công tác CCHC ở cả 6 lĩnh vực: cải cách thể chế, cải cách TTHC, cải cách tổ chức bộ máy, cải cách chế độ công vụ, cải cách tài chính công, xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số...

Kiểm tra, đánh giá việc thực hiện CCHC để kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, yếu kém; phát hiện, nhân rộng các mô hình, sáng kiến trong CCHC; biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân điển hình làm tốt công tác CCHC cơ quan, đơn vị. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền CCHC, nâng cao nhận thức, vai trò trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Quy định kết quả thực hiện CCHC là tiêu chí để đánh giá công tác thi đua, khen thưởng và bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức.

Bài, ảnh: Đăng Phong

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN