Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số thành công tốt đẹp

14/05/2010 - 13:55
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trao Huân chương Sao vàng cho Ủy ban Dân tộc.

Đại hội đã thông qua Quyết tâm thư với sự nhất trí cao của các đại biểu bày tỏ quyết tâm cùng với Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ…

Chiều 13/5, tại Hà Nội, Đại hội Đại biểu Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ nhất đã bế mạc.

Dự phiên bế mạc có Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, ông Huỳnh Đảm, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng, đại diện lãnh đạo các Bộ, Ban, ngành và 1.702 đại biểu ưu tú đại diện cho 12 triệu đồng bào dân tộc thiểu số.

Phát biểu bế mạc Đại hội, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng, Trưởng ban Chỉ đạo Đại hội nhấn mạnh: Sau hai ngày làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ nhất đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.

Đại hội đã nhất trí cao về quan điểm, chủ trương, đường lối nhất quán của Đảng và Nhà nước về công tác dân tộc và đại đoàn kết dân tộc; khẳng định, tôn vinh và biểu dương công lao đóng góp to lớn của đồng bào các dân tộc thiểu số đối với thắng lợi chung của cách mạng Việt Nam; có thêm căn cứ khoa học và thực tiễn bổ sung cho việc hoạch định chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng cho rằng, thành công của Đại hội là mốc son mới trong chặng đường phát triển các dân tộc Việt Nam. Đại hội tin tưởng rằng, mỗi đại biểu tham dự Đại hội cùng các cấp, các ngành, đồng bào và chiến sỹ cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài, hăng hái tuyên truyền nội dung của Đại hội nhằm tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, tạo thành sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 7 (khóa IX) về Công tác dân tộc; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa Xã hội; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020 và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI; giữ vững độc lập, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, xây dựng nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh; thực hành dân chủ, phát huy tối đa nhân tố con người, coi con người là chủ thể, mọi người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện.

Ảnh: Quang Trung

Đại hội đã thông qua Quyết tâm thư với sự nhất trí cao của các đại biểu. Quyết tâm thư bày tỏ quyết tâm của Đại hội cùng với Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, gồm: Tuyệt đối trung thành với Đảng, thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; phát huy truyền thống đoàn kết, yêu nước của dân tộc. Đồng bào các dân tộc quyết tâm thực hiện tốt các chính sách phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo và nâng cao đời sống vùng dân tộc và miền núi của Đảng và Nhà nước; tranh thủ thời cơ, chủ động, sáng tạo, vươn lên làm giàu.

Tích cực vận động con em đến trường; quyết tâm hoàn thành chương trình phổ cập giáo dục trung học phổ thông; tích cực học tập nâng cao trình độ; thi đua học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tập trung nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất và cán bộ y tế cấp cơ sở, phấn đấu 100% các xã đạt tiêu chuẩn quốc gia về y tế.

Cùng nhau giữ gìn, bảo tồn và phát huy những giá trị, bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp; kiên quyết xóa bỏ mọi hủ tục, tập quán lạc hậu; xây dựng gia đình văn hóa, làng bản văn hóa, góp phần xứng đáng vào quá trình xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiến tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Làm tốt công tác bảo vệ tài nguyên, môi trường, nhất là tài nguyên, môi trường rừng, đất, nước và các hệ sinh thái vùng đầu nguồn, môi trường sống. Tăng cường  tình đoàn kết giữa các dân tộc,  phát huy vai trò của già làng, trưởng bản, người có uy tín, giữ vững an ninh trật tự bản làng, an ninh biên giới, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia.

Kiên quyết đấu tranh chống mọi âm mưu thủ đoạn gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, lợi dụng vấn đề dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo, chia rẽ các dân tộc, gây mất ổn định trật tự xã hội, an ninh, quốc phòng. Củng cố và nâng cao chất lượng của hệ thống chính trị các cấp, nhất là cấp cơ sở; nâng cao trình độ cán bộ vùng dân tộc và miền núi…

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan trao danh hiệu Anh Hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân cho Huyện Kỳ Sơn- Tỉnh Nghệ An (Ảnh: Quang Trung)

Đại hội đã Công bố các quyết định tôn vinh khen thưởng, trao tặng các danh hiệu và phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước cho các tập thể, cá nhân: Tặng thưởng Huân Chương Sao Vàng cho Ủy ban Dân tộc; Phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân cho nhân dân, lực lượng vũ trang huyện Kỳ Sơn và  ông Vừ Chông Pao, nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An; Phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới cho nhân dân và cán bộ xã Nậm Cang, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai; Tặng thưởng 42 Huân chương Lao động, 82 Huân chương Đại đoàn kết và 616 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu ở Đại hội cấp huyện tỉnh và Đại hội toàn quốc./.

Nguồn VOV

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN