Đẩy mạnh công tác dân vận trong quân đội

20/07/2018 - 07:36

BDK - Ở mỗi giai đoạn cách mạng, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh thực hiện tốt chức năng đội quân chiến đấu, đội quân công tác và lao động sản xuất, được nhân dân tin yêu, đùm bọc.

Đại tá Lê Văn Hùng - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh tặng quà cho gia đình chính sách tại xã Tân Thiềng (Chợ Lách) trong đợt Hành quân xanh. Ảnh: Đặng Thạch

Đại tá Lê Văn Hùng - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh tặng quà cho gia đình chính sách tại xã Tân Thiềng (Chợ Lách) trong đợt Hành quân xanh. Ảnh: Đặng Thạch

Dân vận trong quân đội

Trong giai đoạn hiện nay, tình hình nhiệm vụ cách mạng có bước phát triển mới, kẻ thù ra sức chống phá nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chia rẽ mối quan hệ truyền thống gắn bó tốt đẹp giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, do vậy nhiệm vụ công tác dân vận càng có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, là vấn đề sống còn và mang tính cấp thiết trong giai đoạn cách mạng mới. Đó còn là hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị trong quân đội, một vấn đề thuộc về bản chất, truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Nhận thức đúng quan điểm trên, Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh luôn xem trọng công tác dân vận trong quân đội, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, cán bộ, chiến sĩ trong LLVT thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kỷ luật quân đội. Củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở, tham gia các chương trình phát triển kinh tế - xã hội. Hệ thống “chiến sĩ dân vận” được củng cố và từng bước phát huy hiệu quả. Lực lượng dân quân tự vệ phát huy vai trò trong công tác vận động quần chúng. Hoạt động kết nghĩa của các cơ quan, đơn vị, Ban CHQS các huyện, thành phố với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể địa phương được mở rộng. Hoạt động huấn luyện dã ngoại kết hợp làm công tác vận động quần chúng ở các cơ quan, đơn vị được duy trì.

Công tác dân vận của LLVT tỉnh luôn được quán triệt, vận dụng sáng tạo đường lối, quan điểm về quần chúng và công tác vận động quần chúng của Đảng, Nhà nước vào hoạt động thực tiễn; luôn đổi mới toàn diện cả về nhận thức trách nhiệm, nội dung, hình thức và biện pháp, luôn được cấp ủy đảng, chỉ huy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, được cán bộ, chiến sĩ tích cực, chủ động thực hiện có hiệu quả vào việc xây dựng cơ sở địa phương vững mạnh toàn diện. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở như: Chỉ thị số 590 của Quân ủy Trung ương; Nghị quyết số 133 của Đảng ủy Quân khu 9 về lãnh đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở của LLVT trong tình hình mới, tạo sự chuyển biến tích cực, dân chủ ngày càng được mở rộng, công khai, minh bạch, mối quan hệ đoàn kết trong nội bộ, đoàn kết quân dân được củng cố.

Nhất quán trong lãnh đạo, chỉ đạo

Quá trình thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở luôn gắn với việc thực hiện nền nếp chính quy, chế độ sinh hoạt, học tập, chế độ tự phê bình và phê bình với việc tiếp tục “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII). Đảng ủy Quân sự tỉnh duy trì tốt chế độ sinh hoạt tự phê bình và phê bình, nghiêm túc tiếp thu ý kiến đúng để khắc phục, sửa chữa những hạn chế thiếu sót. Các chủ trương, biện pháp lãnh đạo của cấp ủy, kế hoạch của người chỉ huy đều được thảo luận dân chủ và tập thể quyết định. Qua đó, tạo được sự gắn bó thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành, phát huy trí tuệ tập thể, đề cao vai trò cá nhân phụ trách, góp phần thực hiện tốt quy chế dân chủ của LLVT tỉnh.

Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định Điều lệ Đảng. Trong năm qua, Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quân sự tỉnh tiến hành kiểm tra, giám sát 2 đảng ủy cơ sở trực thuộc, 2 cấp ủy viên cùng cấp; phối hợp với các huyện ủy, thành ủy kiểm tra, giám sát 2 đảng ủy quân sự huyện và 1 đảng ủy phường; cấp ủy cơ sở kiểm tra 12/43 chi bộ, đạt 27,9% so với tổng số chi bộ; kiểm tra 489/609 lượt đảng viên, đạt 80,29% so với tổng số đảng viên, trong đó có 76/230 cấp ủy viên, giám sát chuyên đề 11/43 chi bộ, đạt 25,58% và 18 đảng viên…

Bước sang giai đoạn cách mạng mới, các thế lực thù địch không ngừng chống phá sự nghiệp cách mạng của Đảng, lợi dụng những khó khăn của ta để khuyếch trương, xuyên tạc, kích động gây ảo tưởng, nghi ngờ của một bộ phận nhân dân với Đảng, Nhà nước, chế độ. Chúng triệt để lợi dụng vấn đề “dân tộc”, “tôn giáo”, “dân chủ” “nhân quyền”, khoét sâu sơ hở trong công tác tổ chức, quản lý của các cấp, các ngành để lôi kéo, tập hợp quần chúng… cùng nhiều vấn đề lý luận và thực tiễn về công tác dân vận trong tình hình mới được đặt ra, đòi hỏi phải được nghiên cứu giải quyết tốt để hiệu quả công tác dân vận của LLVT tỉnh nhà ngang tầm với giai đoạn cách mạng mới.

Thượng tá Võ Thanh Phong (Phó chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN