Đến hết năm 2024 giải quyết dứt điểm các cơ sở chăn nuôi trong khu vực không được phép chăn nuôi

03/08/2022 - 11:05

BDK.VN - Ngày 2-8-2022, UBND tỉnh đã có công văn số 4828 yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), UBND các huyện, thành phố tập trung thực hiện quyết liệt một số nhiệm vụ trọng tâm.

Đến hết năm 2024 giải quyết dứt điểm các cơ sở chăn nuôi trong khu vực không được phép chăn nuôi.

Đến hết năm 2024 giải quyết dứt điểm các cơ sở chăn nuôi trong khu vực không được phép chăn nuôi. Ảnh: CTV

Cụ thể như tập trung thực hiện tốt khoản 3 Điều 1 Nghị quyết số 03 của HĐND tỉnh về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh - Kỳ họp thứ 5. Thông tin, tuyên truyền, phổ biến thường xuyên, sâu rộng trong Nhân dân nội dung Nghị quyết 30, chỉ tiêu thực hiện trong năm 2022, 2023, 2024 để người dân biết thực hiện.

Tổ chức xác định ranh giới các vùng thuộc khu vực không được phép chăn nuôi trên từng địa bàn và thông báo công khai rộng rãi đến người dân. Rà soát thống kê cơ sở chăn nuôi thuộc diện phải di dời ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi đã hình thành trước ngày Nghị quyết 30 có hiệu lực thi hành; đồng thời đề nghị hộ dân, chủ cơ sở cam kết di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi theo quy định. Xây dựng kế hoạch, dự trù kinh phí thực hiện từng năm 2022, 2023, 2024; tổ chức di dời theo kế hoạch; đảm bảo đến hết năm 2024 phải giải quyết dứt điểm các cơ sở chăn nuôi trong khu vực không được phép chăn nuôi.

Tuyệt đối không để phát sinh thêm cơ sở chăn nuôi và kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm các đơn vị, địa phương có liên quan để phát sinh thêm các cơ sở chăn nuôi trong khu vực không được phép chăn nuôi theo quy định. Chỉ tiêu phấn đấu thực hiện di dời hàng năm tại các huyện, thành phố: Năm 2022: Có tối thiểu 20% các cơ sở chăn nuôi được di dời ra khỏi vùng không được phép chăn nuôi. Năm 2023: Có tối thiểu 50% các cơ sở chăn nuôi được di dời ra khỏi vùng không được phép chăn nuôi. Năm 2024: Đạt 100% cơ sở chăn nuôi trong vùng không được phép chăn nuôi phải thực hiện di dời.

Sở NN&PTNT, UBND các huyện, thành phố thường xuyên thành lập đoàn kiểm tra định kỳ, đột xuất về tình hình thực hiện Nghị quyết 30; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện hàng quý, năm trên địa bàn huyện, thành phố về UBND tỉnh. Chủ tịch UBND các huyện, thành phố phải chịu trách nhiệm giải trình trước Chủ tịch UBND tỉnh khi không hoàn thành mục tiêu của Nghị quyết số 30 tại địa phương. Giao Sở NN&PTNT theo dõi, kiểm tra, đôn đốn, hướng dẫn, hỗ trợ và tổng hợp kết quả thực hiện các quy định của Nghị quyết 30 trong toàn tỉnh, kịp thời báo cáo, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh các giải pháp tháo gở khó khăn phát sinh tại các huyện, thành phố trong quá trình thực hiện.

 Thu Huyền

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN