Hỗ trợ việc làm cho thanh niên giai đoạn 2023 - 2027, định hướng đến năm 2030

01/06/2023 - 16:39

BDK.VN - Kế hoạch của UBND tỉnh về hỗ trợ việc làm cho thanh niên giai đoạn 2023 - 2027, định hướng đến năm 2030 đã đề ra mục tiêu cụ thể: 100% cơ sở giáo dục đào tạo, giáo dục nghề nghiệp phối hợp tổ chức các hoạt động tư vấn tuyển sinh, định hướng nghề nghiệp cho học sinh.

Hàng năm, tư vấn hướng nghiệp cho 28 ngàn thanh niên, học sinh; tổ chức 1 lớp tập huấn quy mô cấp tỉnh, 9 lớp tập huấn quy mô cấp huyện nâng cao năng lực truyền thông về khởi nghiệp, việc làm cho cán bộ phụ trách công tác về nghề nghiệp, việc làm các cấp.

100% các huyện, thành phố phối hợp với các trung tâm về việc làm trong và ngoài tỉnh, các doanh nghiệp tổ chức hội nghị tư vấn, giới thiệu việc làm, tư vấn làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng.

Hàng năm, hỗ trợ cho tổ chức Đoàn giới thiệu ít nhất 4.500 thanh niên có việc làm; trong đó, vận động ít nhất 500 thanh niên đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng; tổ chức dạy nghề cho 1 ngàn thanh niên. 100% thanh niên có nhu cầu khởi nghiệp, lập nghiệp được cung cấp kiến thức về khởi nghiệp, lập nghiệp, giới thiệu, kết nối các nguồn vốn vay, quỹ hỗ trợ việc làm. Hàng năm, mỗi xã, phường, thị trấn hỗ trợ ít nhất 1 hộ nghèo hoặc 1 hộ cận nghèo do thanh niên làm chủ thoát nghèo bền vững.

Nhiệm vụ và giải pháp kèm theo là: Triển khai công tác truyền thông nâng cao nhận thức của thanh niên và xã hội về nghề nghiệp, việc làm, lập nghiệp, khởi nghiệp. Tổ chức các hoạt động tư vấn, hướng nghiệp cho thanh niên, học sinh. Giới thiệu việc làm, hỗ trợ thanh niên phát triển sản xuất nâng cao thu nhập. Nâng cao năng lực hỗ trợ nghề nghiệp, việc làm cho cán bộ phụ trách; hỗ trợ nghề nghiệp, việc làm, phát triển kinh tế cho cán bộ cấp cơ sở.

Kế hoạch đã nêu cụ thể cơ quan chủ trì và cơ quan phối hợp trong triển khai thực hiện từng nhiệm vụ và giải pháp.

Trần Quốc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN