Liên minh Hợp tác xã tỉnh: Phát huy vai trò nòng cốt trong phát triển kinh tế tập thể

30/10/2020 - 07:04

BDK - Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh Nguyễn Thanh Phương cho biết, Đại hội lần VI sẽ quyết định mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo hướng "Tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong phát triển kinh tế tập thể (KTTT), HTX; đẩy mạnh xây dựng Liên minh HTX tỉnh vững mạnh; thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thành viên".

Hỗ trợ hợp tác xã kết nối doanh nghiệp để giải quyết đầu vào và đầu ra cho hợp tác xã.

Hỗ trợ hợp tác xã kết nối doanh nghiệp để giải quyết đầu vào và đầu ra cho hợp tác xã.

Một số kết quả nổi bật

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Liên minh HTX tỉnh đã cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết Đại hội khóa V thành kế hoạch và phát động phong trào thi đua. Tăng cường tuyên truyền, vận động phát triển KTTT mà nòng cốt là phát triển các HTX với nhiều hình thức liên kết, khai thác có hiệu quả các lợi thế, nguồn lực ở địa phương. Các HTX đã nỗ lực vượt khó đi lên, xây dựng đơn vị HTX ngày càng phát triển, góp phần cùng toàn tỉnh thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội  X Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Giai đoạn 2015 - 2020, toàn tỉnh đã thành lập mới 114 HTX. Bình quân mỗi năm đã tư vấn thành lập mới 22 HTX (vượt chỉ tiêu mỗi năm thành lập mới từ 5 - 7 HTX trở lên). Đến tháng 9-2020, toàn tỉnh có 155 HTX, trong đó có 104 HTX nông nghiệp, 10 HTX thủy sản (tăng 52 HTX so với năm 2015).

Hầu hết các HTX đã được chuyển đổi theo Luật HTX năm 2012. Số HTX đạt loại khá trở lên là 95/155 HTX, chiếm 61% so với tổng số HTX (vượt chỉ tiêu đề ra là 60%). Phương thức sản xuất, kinh doanh của các HTX ngày càng ổn định và phát triển, thu hút và tác động tích cực đến thành viên. Doanh thu bình quân của HTX khoảng 2,1 tỷ đồng/HTX, tăng 0,51 tỷ đồng so với năm 2010. Thu nhập bình quân của thành viên, người lao động trong HTX là 60 triệu đồng/người/năm, tăng 14 triệu đồng so với năm 2015.

 Có 344 cán bộ quản lý HTX được đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ, đạt 55%/tổng số cán bộ quản lý (chỉ tiêu là 50%). Trong đó, có 218 cán bộ đạt trình độ trung cấp, sơ cấp chiếm 35%. 126 cán bộ đạt trình độ cao đẳng, đại học, chiếm 20%. Trong số 344 cán bộ quản lý HTX được đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ, thì có 124 cán bộ tốt nghiệp cao đẳng, đại học được hỗ trợ từ nguồn ngân sách tỉnh.

Toàn tỉnh hiện có 1.329 tổ hợp tác (THT) (tăng 984 THT so với năm 2015); trong đó, có 998 THT được thành lập theo Nghị định số 151/2007/NĐ-CP (nay là Nghị định số 77/2019/NĐ-CP), tăng 88 tổ so với năm 2017. Qua đánh giá, có trên 50% THT xếp loại khá tốt, số còn lại xếp loại trung bình (đạt 100% chỉ tiêu phân loại đề ra đầu nhiệm kỳ). Các THT hoạt động tương đối ổn định, đã thực hiện liên kết giữa các hộ với nhau để phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo.

Xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo

Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Nguyễn Thanh Phương khẳng định, kết quả hoạt động của HTX, THT đã mang lại nhiều lợi ích cho thành viên, góp phần thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững của tỉnh.

Việc phát triển HTX, THT đã góp phần cung cấp dịch vụ sản xuất và đời sống cho thành viên; huy động được nguồn lực tại chỗ để tái đầu tư, cải tiến, mở rộng sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh doanh. Mặt khác, các HTX, THT là cầu nối giữa Nhà nước với nông dân trong việc đưa chính sách, pháp luật vào cuộc sống, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào phát triển KTTT, HTX.

Đa số HTX, THT hoạt động đã nâng cao năng lực sản xuất, chất lượng sản phẩm, tăng thu nhập cho người lao động. Tác động gián tiếp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế cá thể, hộ gia đình trên địa bàn. Thông qua hoạt động của HTX, THT, một bộ phận dân cư (thành viên và người lao động tại chỗ) được tuyên truyền, nâng cao nhận thức, thực hành dân chủ, từng bước có tư duy chuyển từ sản xuất nông nghiệp sang làm kinh tế nông nghiệp, trên cơ sở cùng hợp tác phát triển vì lợi ích chung. Nhiều HTX, THT tích cực tham gia thực hiện chính sách an sinh xã hội; đóng góp xây dựng cầu, đường, nhà tình thương; đóng góp phúc lợi xã hội, quỹ vì người nghèo, hỗ trợ giáo dục…

Kết quả phát triển HTX, THT tham gia vào 8 chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh có thể được xem là “hạt nhân” trong thực hiện Chương trình số 10 của Tỉnh ủy về Đồng khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp; góp phần quan trọng trong thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, tạo diện mạo khởi sắc, phát triển nông thôn Bến Tre; tạo việc làm mới cho nhiều người lao động, góp phần kéo tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4,59%; nâng số xã đạt chuẩn nông thôn mới lên 51 xã.

Bài, ảnh: Cẩm Trúc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN