Nâng cao Bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp năm 2023

01/03/2023 - 14:54

Để triển khai có hiệu quả, đồng bộ đúng trọng tâm phương châm hành động của UBND tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 “Chính quyền mạnh, trách nhiệm cao, sáng tạo, phục vụ Nhân dân, đồng hành cùng doanh nghiệp”, lấy người dân, doanh nghiệp (DN) làm trung tâm và lấy sự hài lòng của người dân, DN là thước đo đánh giá chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước, đồng thời nâng cao thứ hạng Bộ chỉ số phục vụ người dân và DN của tỉnh trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam đã ký văn bản yêu cầu: Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có hồ sơ xử lý trễ hạn được đồng bộ, công khai trên nhóm chỉ số “Tiến độ, kết quả giải quyết” trên cổng Dịch vụ công quốc gia trong năm 2022 và tháng 1-2023, nhanh chóng rà soát, tìm ra nguyên nhân và khắc phục dứt điểm các hồ sơ này, không gây ảnh hưởng chung đến thứ hạng đánh giá của tỉnh trên Bộ chỉ số phục vụ người dân và DN trong năm 2023.

Tiếp tục quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức người lao động thực hiện đúng quy định 5 nhóm chỉ số thuộc Bộ chỉ số phục vụ người dân và DN trên bản đồ thực thi thể chế được công khai trên Cổng Dịch vụ công quốc gia theo Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23-6-2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Cán bộ đầu mối tại cơ quan, địa phương đã được Văn phòng UBND tỉnh phân quyền thường xuyên theo dõi các số liệu Bộ chỉ số phục vụ người dân và DN được công khai trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và chịu trách nhiệm đối với các nguồn dữ liệu của cơ quan, địa phương được tích hợp, công khai trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh.

Thực hiện số hoá 100% hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) trong tiếp nhận, giải quyết TTHC đúng quy định trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh theo chỉ đạo đối với toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức có tham gia trong quá trình giải quyết TTHC, bảo đảm thống nhất số liệu hồ sơ tiếp nhận, giải quyết trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh với Cổng Dịch vụ công quốc gia và số liệu báo cáo định kỳ trên Hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ; nghiêm túc thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo quy trình nội bộ, quy trình điện tử đã được phê duyệt, thiết lập trên hệ thống, phấn đấu đạt từ 99% trở lên các hồ sơ TTHC được giải quyết trước và đúng hạn.

Đẩy mạnh thực hiện và tăng cường hướng dẫn, tuyên truyền trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan, đơn vị và người dân, DN trên địa bàn về đăng ký và sử dụng tài khoản định danh điện tử để thực hiện dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến, số hóa và tái sử dụng hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC đã được số hoá trong giải quyết TTHC.

Các sở, ban, ngành tỉnh chủ động, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, đơn vị có liên quan kết nối, chia sẻ, tích hợp dữ liệu chuyên ngành với Cổng Dịch vụ công quốc gia và Hệ thông thông tin giải quyết TTHC tỉnh theo đúng hướng dẫn và yêu cầu của bộ, ngành Trung ương.

Sở Thông tin và Truyền thông kiểm tra lại toàn bộ việc kết nối, tích hợp, đồng bộ, chia sẻ dữ liệu giữa Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh với Cổng Dịch vụ công quốc gia theo đúng huớng dẫn của Văn phòng Chính phủ và Bộ Thông tin và Truyên thông. Trong đó, hoàn thành việc đồng bộ 100% dữ liệu TTHC và dữ liệu hồ sơ TTHC của Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh với Cổng Dịch vụ công quốc gia đúng quy định tại khoản 2 Điều 23 và Điều 30 Quyết định số 31/2021/QĐ-TTg và Quyết định số 766/QĐ-TTg của Thủ tuớng Chính phủ.

Hoàn thiện chức năng, quy trình nghiệp vụ số hóa hồ sơ trong tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết TTHC của Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh, kết nối, tích hợp với Cổng Dịch vụ công quốc gia đáp ứng nhu cầu tích hợp, chia sẻ dữ liệu, lưu trữ hồ sơ điện tử của từng cá nhân, tổ chức nhằm phục vụ việc tái sử dụng dữ liệu hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ.

Trần Quốc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN