Nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính

25/09/2023 - 05:18

BDK - Thực hiện Kế hoạch số 8474/KH-UBND ngày 30-12-2022 của UBND tỉnh về thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 bao gồm 35 nhiệm vụ trọng tâm ở 7 lĩnh vực. Đến nay, các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã đã cụ thể hóa kế hoạch CCHC của đơn vị và triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả. 9 tháng năm 2023, các đơn vị đã khẩn trương hoàn thành 16/35 nhiệm vụ đúng thời gian quy định, 19 nhiệm vụ sẽ hoàn thành trong quý IV-2023, không có nhiệm vụ trễ hạn.

Nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh tạo thuận lợi cho người dân, tổ chức trong giải quyết thủ tục hành chính.

Nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh tạo thuận lợi cho người dân, tổ chức trong giải quyết thủ tục hành chính.

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính

Từ đầu năm đến nay, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành 44 quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính (TTHC), tổng số 215 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành tỉnh và thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, cấp xã. Cập nhật, công khai đầy đủ, kịp thời 211 TTHC trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC. Công khai đầy đủ, kịp thời TTHC trên Cổng thông tin điện tử tỉnh và niêm yết công khai tại bộ phận một cửa các cấp.

Trên cơ sở Kế hoạch số 8500/KH-UBND ngày 30-12-2022 về rà soát quy định, TTHC năm 2023, các sở, ban ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện. Chủ tịch UBND tỉnh ban hành 13 quyết định phê duyệt phương án đơn giản hóa 33 TTHC, chủ yếu tập trung vào rà soát, cắt giảm đối với các dịch vụ công trực tuyến (DVCTT). Đồng thời, báo cáo kết quả rà soát quy định hành chính, TTHC về Văn phòng Chính phủ và các bộ, ngành có liên quan theo quy định.

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, bộ phận một cửa các cấp trên địa bàn tỉnh hoạt động ổn định. Trung tâm Phục vụ hành chính công đã tiếp nhận, giải quyết 1.315/1.438 thủ tục của 16 sở, ngành tỉnh và Bảo hiểm xã hội tỉnh. Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, huyện, xã thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức theo đúng quy trình giải quyết TTHC và thời gian quy định. Đa số hồ sơ TTHC được giải quyết trước và đúng hạn. Công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính tiếp tục triển khai thực hiện theo đúng quy định.

Tỉnh cũng đã thành lập đoàn kiểm tra hoạt động kiểm soát TTHC tại 10/11 cơ quan, đơn vị; kiểm tra thực hiện quy định liên quan đến bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy trong thực hiện TTHC, giao dịch dân sự; ban hành kế hoạch kiểm tra việc thực hiện 2 nhóm TTHC liên thông “Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi” và “Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, trợ cấp mai táng, hỗ trợ chi phí mai táng”... Công tác cải cách tổ chức bộ máy, cải cách tài chính công, xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số được tập trung thực hiện tốt.

Phục vụ người dân, doanh nghiệp

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam, trong những tháng cuối năm, tỉnh sẽ tập trung hoàn thành kế hoạch CCHC năm 2023, kế hoạch kiểm tra CCHC; rà soát điều chỉnh Bộ Chỉ số CCHC của các sở, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã phù hợp với hiện nay.

Hoàn thành kế hoạch kiểm soát TTHC năm 2023, kế hoạch kiểm tra hoạt động kiểm soát TTHC, kế hoạch rà soát quy định, TTHC năm 2023. Tiếp tục thực hiện tốt việc giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức đảm bảo đúng quy định pháp luật và đúng thời gian. Nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, tổ chức trong giải quyết TTHC.

Thực hiện tốt việc sắp xếp, tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII và các văn bản của Chính phủ, đảm bảo bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn với tinh giản biên chế. Thực hiện tốt công tác quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức đúng theo quy định pháp luật; tiếp tục thực hiện việc tinh giản biên chế tại địa phương.

Chỉ đạo các đơn vị sự nghiệp công khẩn trương xây dựng, tham mưu trình ban hành danh mục dịch vụ công; định mức kinh tế - kỹ thuật và đơn giá/giá dịch vụ sự nghiệp công làm cơ sở để triển khai công tác đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước. Phấn đấu hoàn thành việc giao quyền tự chủ tài chính cho các đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh quản lý năm 2023.

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhiệm vụ, dự án chuyển đổi số. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình công tác của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh năm 2023; kiện toàn, nhân rộng mô hình hoạt động và phát huy vai trò Tổ chuyển đổi số cộng đồng nhằm tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân sử dụng công nghệ số; đưa công nghệ số vào mọi lĩnh vực đời sống xã hội, giúp người dân được tiếp cận công nghệ số theo cách đơn giản, tự nhiên, xuất phát từ nhu cầu và tạo ra giá trị thiết thực; vận hành có hiệu quả Trung tâm Giám sát và điều hành an toàn, an ninh mạng (SOC) tỉnh, Trung tâm Điều hành thông minh (IOC) tỉnh.

“Trong những tháng cuối năm 2023, tỉnh sẽ tập trung thực hiện tốt việc sắp xếp, tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII và các văn bản của Chính phủ, đảm bảo bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn với tinh giản biên chế. Thực hiện tốt công tác quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức đúng theo quy định pháp luật; tiếp tục thực hiện việc tinh giản biên chế tại địa phương”.

(Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam)

Bài, ảnh: Phương Thảo

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN