Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

15/05/2024 - 10:10

BDK - Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của cải cách hành chính (CCHC) giai đoạn 2021 - 2030 là xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) chuyên nghiệp, có năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và sự phát triển đất nước. Đây là nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa thường xuyên và lâu dài, đòi hỏi phải được nghiên cứu, đưa ra các giải pháp có tính khả thi cao.

Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.

Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.

Triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả

Những năm qua, tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc, hiệu quả việc xây dựng đội ngũ CB các cấp, trong đó chú trọng đổi mới công tác CB; gắn việc phân công, phân cấp quản lý CB với tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, giám sát trong quá trình tổ chức thực hiện. Qua đó, đã tạo ra sự chuyển biến tích cực của các ngành, các cấp và của đội ngũ CBCCVC trong việc xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh và xây dựng đội ngũ CB ngang tầm nhiệm vụ.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng được quan tâm thực hiện, cơ bản đạt yêu cầu, mục tiêu các kế hoạch đề ra, trong đó chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ CB kế thừa đủ chuẩn chất, đáp ứng yêu cầu khi đề bạt, bổ nhiệm. Công tác đề bạt, bổ nhiệm được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định, bổ nhiệm, giới thiệu CB ứng cử đúng quy trình, đúng người, đúng việc. Hầu hết các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với CBCCVC, bố trí, sử dụng hợp lý, hiệu quả, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan, đơn vị. Quan tâm xây dựng, bố trí, sử dụng CB nữ, trẻ giữ các chức danh lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị...

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt đạt được thì việc nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC của tỉnh trong thời gian qua vẫn còn một số hạn chế nhất định, cần có giải pháp để khắc phục trong thời gian tới.

Nâng cao năng lực cán bộ, công chức, viên chức

Để nâng cao năng lực đội ngũ CBCCVC tỉnh nhà, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, cần tập trung thực hiện các giải pháp sau đây:

Tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng đối với công tác CB nói chung và đội ngũ CBCCVC nói riêng vừa là định hướng, vừa là giải pháp cơ bản nhằm tăng cường vai trò lãnh đạo trực tiếp, toàn diện về công tác CB và quản lý đội ngũ CB của Đảng, siết chặt kỷ luật, kỷ cương gắn với tạo môi trường, cơ chế thúc đẩy đổi mới mạnh mẽ, toàn diện, sáng tạo và bảo vệ CB. Xây dựng đội ngũ CB các cấp phải xuất phát từ yêu cầu, nhiệm vụ của thời kỳ mới; thông qua hoạt động thực tiễn; đặt trong tổng thể của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; gắn với đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, thu hút, trọng dụng nhân tài cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện thể chế pháp luật về CBCCVC, làm cơ sở cho hoạt động thực thi công vụ, nâng cao trình độ, năng lực của CBCCVC gắn với việc xây dựng chuẩn mực và đề cao đạo đức công vụ. Đồng thời, nghiên cứu đổi mới hình thức tuyển chọn, bổ nhiệm đối với CBCCVC để khắc phục việc tuyển dụng hiện nay còn ít tính cạnh tranh và chưa tuyển dụng được những người thực tài, chuyên môn giỏi vào đúng vị trí việc làm; cần đổi mới việc xây dựng và mô tả công việc của từng vị trí việc làm cụ thể làm cơ sở cho công tác tuyển chọn CBCCVC.

Cần nghiên cứu xây dựng các tiêu chí rõ ràng, minh bạch về yêu cầu công việc đối với từng vị trí việc làm trong từng bộ phận, trong mỗi cơ quan, đơn vị làm cơ sở đánh giá mức độ hoàn thành công việc của từng CBCCVC. Từ đó, điều chỉnh các vị trí việc làm phù hợp với năng lực, trình độ; xây dựng chế độ khen thưởng, kỷ luật, quy hoạch, bổ nhiệm một cách công khai, công bằng, tạo động lực phấn đấu thực thi nhiệm vụ của CBCCVC.

Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức, trang bị kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ CBCCVC đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đạt hiệu quả. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cần đổi mới cả nội dung và phương pháp để giúp phát triển năng lực lãnh đạo, quản lý, năng lực thực thi công vụ của đội ngũ CBCCVC theo khung năng lực, theo chức danh và vị trí việc làm. Cụ thể, cần chú trọng đào tạo, bồi dưỡng các kỹ năng theo nhu cầu; kỹ năng xử lý tình huống; tiến hành bồi dưỡng, cập nhật các kiến thức, kỹ năng về quản trị điện tử, quản trị hiện đại, kỹ năng làm việc khoa học với các thiết bị công nghệ hiện đại cho đội ngũ CBCCVC nhằm nâng cao năng suất, hiệu quả làm việc.

Nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát đối với đội ngũ CBCCVC. Đây là một trong những nội dung quan trọng trong quy trình quản lý đối với đội ngũ CBCCVC, tác động trực tiếp đến việc chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động của bộ máy nhà nước. Mặt khác, qua công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động công vụ sẽ giúp phát hiện kịp thời những thiếu sót, khuyết điểm, những sai phạm để có biện pháp giáo dục, điều chỉnh, kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoàn thiện cơ chế quản lý hoạt động công vụ nói chung. Cùng với đó, phát huy vai trò kiểm tra, giám sát của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể nhân dân đối với CBCCVC.

Bài, ảnh: Đăng Phong

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN