Nhiều thành tựu qua nửa nhiệm kỳ công tác dân vận

10/10/2008 - 13:26

Ông HUỲNH NAM BÌNH (UVBTV Tỉnh ủy – Trưởng Ban Dân vận)

Ngay từ khi mới ra đời, Đảng ta đã xác định “Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng”, vì vậy công tác vận động và tổ chức các lực lượng quần chúng luôn là vấn đề chiến lược trong mọi thời kỳ cách mạng. Quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng, trong thời gian qua, công tác dân vận của Đảng bộ Bến Tre luôn bám sát yêu cầu, nhiệm vụ của sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa quê hương, đất nước và xu thế phát triển của thời đại.

Nhìn lại nửa nhiệm kỳ qua (từ năm 2006-2008) Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà tiếp tục thực hiện hoàn thành các mục tiêu kinh tế – xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VIII đã đề ra. Có được kết quả đó là nhờ vào sự lãnh đạo, chỉ đạo sáng suốt của các cấp ủy Đảng; sự điều hành có hiệu lực và hiệu quả của các cấp chính quyền và sự phấn đấu của cán bộ, đảng viên và nhân dân tỉnh nhà, trong đó có sự đóng góp quan trọng của công tác dân vận. Đã tập trung triển khai các kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, tiếp tục chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa IX) về “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc”, về “công tác dân tộc”, về “công tác tôn giáo”. Đặc biệt, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã tham mưu kịp thời cho Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 19-CT/TU về tăng cường công tác vận động quần chúng trong tình hình mới; tập trung tổ chức học tập, tuyên truyền nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TU về phát triển và nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, Nghị quyết 07-NQ/TU của Tỉnh ủy về đẩy mạnh phát triển đô thị thị xã Bến Tre giai đoạn 2002-2005 và định hướng đến năm 2010… vận động nhân dân thực hiện Chỉ thị 01-CT/TU (khóa VIII) về việc xây dựng đền thờ liệt sĩ và chăm lo nhà ở cho các gia đình chính sách, tích cực hưởng ứng 3 lĩnh vực công tác trọng tâm của Tỉnh ủy về kéo giảm hộ nghèo, khắc phục ô nhiễm môi trường và đảm bảo an toàn giao thông.

Thời gian qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh tăng cường phối hợp xây dựng tổ chức, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, sát dân, sát cơ sở, tích cực tạo điều kiện giúp đoàn viên, hội viên học tập nâng cao trình độ mọi mặt, phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Hoạt động của hệ thống dân vận các cấp đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương; Ban Dân vận các cấp tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận bảo đảm sát hợp, hiệu quả, đi vào những vấn đề cụ thể như: Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc” và cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”…

Thực tế công tác dân vận trên địa bàn tỉnh thời gian qua cho thấy, ở đâu có sự quan tâm đầy đủ của các cấp ủy Đảng, chính quyền; có sự phối, kết hợp chặt chẽ giữa các đơn vị thì ở đó công tác dân vận được phát huy cao nhất, tạo được sự đồng thuận, chuyển biến về nhận thức, tạo thành khối thống nhất tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, vào công cuộc đổi mới của đất nước.

Bên cạnh những kết quả nêu trên, công tác dân vận vẫn còn bộc lộ một số hạn chế như: Sự chuyển biến nhận thức của một số cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành chưa đồng đều. Một số nơi chưa quan tâm đúng mức, chậm đổi mới phương thức lãnh đạo công tác dân vận. Việc nắm bắt tư tưởng, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân còn chậm. Công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; phổ biến, giáo dục pháp luật và vận động nhân dân kết quả còn hạn chế; việc triển khai một số phong trào, cuộc vận động của các đoàn thể còn hành chính, hình thức, chưa gắn giữa nghĩa vụ và quyền lợi của đoàn viên, hội viên; vai trò của mặt trận, đoàn thể chưa giải quyết nổi những vấn đề bức xúc của người dân đặt ra. Sự phối hợp giữa các cấp chính quyền với MTTQ và các đoàn thể theo tinh thần Chỉ thị 18/2000/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về “tăng cường công tác dân vận” chưa chặt chẽ; kết quả thực hiện quy chế dân chủ ở một số cơ sở xã, phường, thị trấn, cơ quan hành chính còn hạn chế. Một số vấn đề bức xúc của nhân dân tại địa phương, cơ sở chưa được phối hợp giải quyết đồng bộ.

Trong nửa nhiệm kỳ còn lại, Đảng bộ và nhân dân tỉnh ta đang tập trung triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VIII đề ra, phấn đấu đưa Bến Tre sớm trở thành một tỉnh có công nghiệp, dịch vụ phát triển. Để góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu trên, công tác dân vận của Đảng bộ cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Tiếp tục tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể đối với công tác dân vận; thực hiện tốt phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”.

- Tăng cường công tác nắm dân từ cơ sở, sâu sát cơ sở để nắm bắt tình hình và những vấn đè bức xúc diễn ra ở từng địa phương, nhất là những vấn đề có ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sản xuất, tranh chấp, khiếu kiện, việc làm, thu nhập của nhân dân.

- Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức mặt trận và các đoàn thể theo hướng tập trung địa bàn dân cư với phương châm “gần dân, hiểu dân, trọng dân và có trách nhiệm với dân”; nâng cao hiệu quả hoạt động ở cơ sở và chất lượng sinh hoạt các chi đoàn, chi hội gắn với nhu cầu học tập, việc làm, thu nhập… của từng cán bộ, đoàn viên, hội viên. Khắc phục tính hành chính, thành tích trong hoạt động của mặt trận và các đoàn thể.

Kỷ niệm 78 năm Ngày Truyền thống công tác dân vận của Đảng (15-10-1930 – 15-10-2008); học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đặc biệt là bài báo “Dân vận” của Bác, đăng trên Báo Sự Thật, số 120, ngày 15-10-1949, nhân dân nói chung, cán bộ làm công tác dân vận nói riêng hãy nỗ lực vượt qua khó khăn, phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, nâng cao chất lượng công tác vận động quần chúng, góp phần phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng tỉnh nhà ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN