Những kết quả nổi bật trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở

15/03/2023 - 05:39

BDK - Thực hiện tốt chủ đề năm 2022 của Tỉnh ủy với tinh thần “Đồng thuận - Sáng tạo - Phát triển” gắn với phương châm “Chính quyền mạnh, trách nhiệm cao, sáng tạo, phục vụ nhân dân, đồng hành cùng doanh nghiệp, các ngành, các cấp trên địa bàn tỉnh quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở.

Tiếp xúc cử tri là một kênh thông tin quan trọng để lắng nghe ý kiến người dân.

Tiếp xúc cử tri là một kênh thông tin quan trọng để lắng nghe ý kiến người dân.

Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn

Ban Chỉ đạo (BCĐ) thực hiện QCDC các cấp được củng cố, kiện toàn sau khi tách BCĐ công tác tôn giáo và gắn với phong trào thi đua “Dân vận khéo”, từng thành viên BCĐ phát huy tốt vai trò, trách nhiệm được phân công nên chất lượng tham mưu, hoạt động của BCĐ được nâng lên rõ rệt. Đồng thời, BCĐ các cấp cũng tập trung thực hiện tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở và phong trào thi đua “Dân vận khéo” nên đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Các nội dung công khai, hình thức công khai để dân biết được cấp ủy, UBND các cấp thực hiện đầy đủ, kịp thời nhằm bảo đảm người dân được tiếp cận và hiểu rõ những nội dung liên quan đến chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là các nghị quyết của HĐND, các quyết định của UBND xã, phường, thị trấn; các quy định về thủ tục hành chính (TTHC) giải quyết các công việc liên quan đến nhân dân; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm...

Các nội dung nhân dân bàn và quyết định như trong thực hiện các tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới (NTM) được nhân dân bàn, thảo luận và tích cực tham gia ý kiến, đóng góp nhiều giải pháp hay, linh hoạt. Các cấp ủy, chính quyền quan tâm tổ chức 723 cuộc đối thoại, tọa đàm dân chủ gắn với các tiêu chí xây dựng NTM, góp phần xây dựng xã NTM và NTM nâng cao trên địa bàn tỉnh, huy động nhân dân đóng góp 136,127 tỷ đồng, 29.265 ngày công và 126.066m2 đất.

Việc tổ chức cho người dân bàn và tham gia ý kiến, biểu quyết trước khi cấp có thẩm quyền quyết định đã được thực hiện khá tốt. Các công trình, dự án liên quan đến lợi ích của người dân đều được các cấp chính quyền quan tâm, phối hợp với MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội tuyên truyền, vận động, lấy ý kiến nhân dân, tạo được sự đồng thuận của người dân trước khi thực hiện.

Việc thực hiện nội dung nhân dân giám sát thông qua hoạt động của ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư của cộng đồng từng bước đi vào nền nếp, đã thực hiện 1.624 cuộc giám sát. Qua giám sát, nhân dân đã phát hiện, kiến nghị với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết 381 vụ việc, từ đó hạn chế đáng kể tình trạng khiếu nại, thắc mắc trong cộng đồng dân cư.

Trong các cơ quan

Các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc QCDC ở cơ sở theo Nghị định số 04/2015/NĐ-CP, nhất là thực hiện công khai, dân chủ các chế độ, chính sách; rà soát, bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh các quy định, quy chế làm việc cho phù hợp với việc thực hiện QCDC ở cơ sở và tình hình thực tế của đơn vị. Tổ chức thực hiện tốt dân chủ trong hoạt động nội bộ của cơ quan, đơn vị và dân chủ trong quan hệ và giải quyết công việc với công dân, cơ quan, tổ chức có liên quan; tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức đúng quy định. Nâng cao chất lượng giải quyết TTHC; ý thức trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân; tinh thần chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ trong thực thi nhiệm vụ được nâng lên.

Công tác tiếp công dân, đối thoại với nhân dân của Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh được tổ chức thực hiện nghiêm túc, bảo đảm công khai, dân chủ, đúng pháp luật, phát huy mạnh mẽ vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân.

Công tác cải cách hành chính (CCHC) được các cấp, ngành quan tâm triển khai thực hiện nhiều giải pháp, đồng bộ, thống nhất trong cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025 xác định một trong các nhiệm vụ đột phá: “Phấn đấu đưa chỉ số CCHC vào nhóm 20 cả nước”. Công tác CCHC đạt những kết quả tích cực, từng bước tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế; cải cách TTHC theo hướng đơn giản, công khai, minh bạch. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tập trung đầu tư chuyển đổi số, hiện đại hóa nền hành chính. Ứng dụng hệ thống quản lý và điều hành văn bản (VNPT-iOffice), giúp nâng cao hiệu quả quản lý công việc của cơ quan. 100% đơn vị, địa phương trong tỉnh đã triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn lên Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh.

Việc thực hiện QCDC ở cơ sở tại nơi làm việc theo Nghị định số 145/2020/NĐ-CP được cấp ủy, người đứng đầu các doanh nghiệp nhà nước, công ty cổ phần, công ty TNHH quan tâm xây dựng và thực hiện gắn với thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, từ đó tạo ra sự đồng thuận, đoàn kết, hoàn thành tốt chỉ tiêu kế hoạch trong sản xuất, kinh doanh

Bài, ảnh: Đăng Phong

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN