Phát huy truyền thống kinh nghiệm “ngụ binh ư nông”

03/01/2020 - 08:05

BDK - Nối tiếp và phát huy truyền thống đánh giặc giữ nước của ông cha ta, trong điều kiện thời bình, xác định công tác xây dựng lực lượng, huấn luyện và giáo dục chính trị là một trong những nội dung quan trọng; trong đó, thành phần không thể thiếu đó là lực lượng dự bị động viên (DBĐV). Đây là lực lượng kế thừa truyền thống kinh nghiệm “ngụ binh ư nông”, “thực túc binh cường” trong dựng nước và giữ nước.

Lực lượng dân quân tự vệ thực binh trong diễn tập khu vực phòng thủ huyện Ba Tri.  Ảnh: Đ. Thạch

Lực lượng dân quân tự vệ thực binh trong diễn tập khu vực phòng thủ huyện Ba Tri.  Ảnh: Đ. Thạch

“Ngụ binh ư nông”, “thực túc binh cường” là quan điểm nhất quán của Đảng về sự kết hợp chặt chẽ hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong điều kiện mới, nhằm tạo ra sức mạnh tổng hợp làm thất bại chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế, xã hội từ cơ sở và sẵn sàng động viên khi có lệnh. Hàng năm, lực lượng DBĐV được quan tâm xây dựng đảm bảo theo biên chế, đúng chuyên nghiệp quân sự đạt 98,55%, chất lượng, đăng ký, quản lý, tổ chức thành các đơn vị DBĐV và được huấn luyện đúng theo chương trình quy định. Cơ quan chính trị của cơ quan quân sự địa phương các cấp làm tốt việc quản lý, bồi dưỡng, rèn luyện nguồn và tiến hành chặt chẽ việc phát triển đảng hàng năm bình quân đạt tỷ lệ 13,81%, đảm bảo về cơ bản các đơn vị DBĐV đủ điều kiện hình thành tổ chức đảng, đoàn trong các đợt huấn luyện tập trung.

Trên cơ sở quán triệt các quan điểm, tư tưởng chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước trong xây dựng lực lượng DBĐV, bằng các hình thức tuyên truyền, giáo dục vận động, các cấp ủy đảng, chính quyền, ban ngành, đoàn thể ở địa phương đã từng bước xây dựng được phong trào xã hội quan tâm chính sách đối với lực lượng này. Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có chế độ ưu tiên trong tuyển chọn, đào tạo nghề, tuyển dụng lao động quân nhân dự bị.

Các đơn vị DBĐV phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quân sự địa phương bảo đảm chế độ phụ cấp cho các quân nhân dự bị trong thời gian tập trung làm nhiệm vụ. Mặt khác, tỉnh đã tăng cường tài chính, lương thực, phương tiện cho lực lượng DBĐV, giới thiệu việc làm, có chính sách hỗ trợ giúp đỡ gia đình quân nhân DBĐV về nhà ở, sản xuất.

Sự quan tâm đó một phần đã tác động tích cực đến tâm tư, tình cảm, ý thức trách nhiệm của quân DBĐV, giúp họ quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ, quân đội đáp ứng tốt việc chuẩn bị lực lượng cho thời chiến. Đồng thời đáp ứng yêu cầu giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch, bảo vệ địa phương, bảo vệ Tổ quốc ngay trong thời bình và tạo ra lực lượng xung kích trên các mặt trận phòng chống thiên tai, lốc xoáy, phát triển kinh tế ở cơ sở.

Tuy nhiên, công tác xây dựng lực lượng DBĐV cũng còn bộc lộ một số hạn chế, bất cập chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; chưa phát huy đầy đủ vai trò, chức năng của các thành viên trong quá trình xây dựng lực lượng này; quản lý, giáo dục và thực hiện chế độ, chính sách còn thiếu thường xuyên và chưa kịp thời.

Để đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn cách mạng mới còn phải xem việc xây dựng lực lượng vũ trang nói chung, DBĐV nói riêng là nội dung quan trọng trong đường lối quân sự, là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân và của cả hệ thống chính trị; tổ chức thực hiện nhiệm vụ xây dựng lực lượng DBĐV phải đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng. Phải phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị ở địa phương, cơ sở và tổ chức động viên đông đảo quần chúng nhân dân cùng tham gia. Bảo đảm cho lực lượng DBĐV hùng hậu, có số lượng đủ, chất lượng cao, sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu, ứng phó thắng lợi với các tình huống dự kiến.

Đảng ủy - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng hoạt động công tác đảng, công tác chính trị, đảm bảo tính tất yếu của lực lượng DBĐV là một thành phần của quân đội được tổ chức, xây dựng, huy động theo một kế hoạch thống nhất từ Trung ương đến địa phương. Cấp ủy địa phương thực hiện vai trò lãnh đạo trực tiếp mọi mặt đối với việc xây dựng lực lượng DBĐV ở địa phương.

Võ Thanh Phong

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN