Phát triển nguồn nhân lực công

05/04/2024 - 08:18

BDK - Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 xác định nhiệm vụ đột phá là tập trung phát triển nguồn nhân lực phù hợp với yêu cầu và tầm nhìn chiến lược phát triển của tỉnh, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững; xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp ngang tầm nhiệm vụ, nhất là cấp ủy viên và người đứng đầu.

Tập trung phát triển nguồn nhân lực năng động, sáng tạo, có kỹ năng lãnh đạo, quản lý; cán bộ trẻ, cán bộ nữ.

Tập trung phát triển nguồn nhân lực năng động, sáng tạo, có kỹ năng lãnh đạo, quản lý; cán bộ trẻ, cán bộ nữ.

Kết quả nổi bật

Tỉnh ủy đã ban hành Đề án số 06-ĐA/TU ngày 29-1-2021 về phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030, trong đó xác định một trong những mục tiêu quan trọng là “Đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) có phẩm chất, đạo đức tốt, năng lực, phong cách làm việc hiện đại, có tính chuyên nghiệp cao, có tư duy đổi mới sáng tạo; là nhân tố đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ cải cách chế độ hành chính đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của cách mạng công nghiệp hiện đại và hội nhập quốc tế”.

Để thực hiện mục tiêu này, hàng năm, UBND tỉnh quan tâm, ban hành các văn bản triển khai thực hiện. Bên cạnh đó, UBND tỉnh đặc biệt quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, bổ sung kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ CBCCVC để góp phần nâng cao chất lượng thực thi công vụ và nhằm phục vụ cho công tác cán bộ.

Từ năm 2021 đến nay, tỉnh đã đưa đi đào tạo về chuyên môn 367 người (sau đại học 166 người, đại học 133 người, cao đẳng 19 người); bồi dưỡng lý luận chính trị 825 người; bồi dưỡng quản lý nhà nước 1.055 người; bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý điều hành 804 người; bồi dưỡng an ninh - quốc phòng 259 người; chuyên môn nghiệp vụ, chức danh nghề nghiệp 2.191 người. Nội dung, phương pháp, hình thức đào tạo, bồi dưỡng được các cơ sở đào tạo đổi mới với mục tiêu đảm bảo cho CBCCVC đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định.

Ngoài ra, để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương về công tác cán bộ; gắn việc phân công, phân cấp quản lý cán bộ với tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, giám sát trong quá trình tổ chức thực hiện. Thực hiện tốt công tác giới thiệu, đề bạt, bổ nhiệm, bố trí, sử dụng cán bộ đảm bảo đúng quy hoạch; quy trình, thủ tục được tổ chức thực hiện chặt chẽ, đảm bảo dân chủ, khách quan.

Hiện tại, 100% CBCCVC lãnh đạo quản lý cấp tỉnh và cấp huyện đạt chuẩn về chuyên môn; 96,74% CBCCVC lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh và 100% CBCCVC lãnh đạo quản lý cấp huyện đạt chuẩn về lý luận chính trị; 98,1% cán bộ cấp xã có trình độ trung cấp chuyên môn trở lên và 86,9% công chức cấp xã có trình độ đại học trở lên. Đội ngũ CBCCVC cấp tỉnh có 23 tiến sĩ, 899 thạc sĩ, 3.923 đại học; cấp huyện có 2 tiến sĩ, 88 thạc sĩ, 726 đại học; cấp xã có 35 thạc sĩ, 2.945 đại học.

Có thể nói, chất lượng đội ngũ CBCCVC của tỉnh hiện nay đã được nâng lên đáng kể, góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác lãnh đạo, quản lý điều hành, cải cách hành chính và thực thi công vụ tại cơ quan, đơn vị, địa phương cũng như là nhân tố quan trọng trong việc huy động có hiệu quả các nguồn lực khác vào việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Nhiệm vụ thời gian tới

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án số 06-ĐA/TU của Tỉnh ủy ngày 2-4-2024, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1968/KH-UBND thực hiện Đề án số 06-ĐA/TU trong năm 2024. Theo đó, việc đào tạo, xây dựng đội ngũ CBCCVC có phẩm chất, đạo đức, năng lực tốt, phong cách làm việc hiện đại, có tính chuyên nghiệp cao, có tư duy đổi mới sáng tạo; là nhân tố đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ CCHC, đáp ứng ngày càng cao của thời đại cách mạng công nghiệp hiện đại và hội nhập quốc tế.

Quán triệt sâu sắc các mục tiêu đề án đến từng CBCCVC; chủ động xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng của cơ quan, đơn vị gắn với quy hoạch và yêu cầu vị trí việc làm. Thực hiện có hiệu quả các kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và Đề án thí điểm tạo nguồn cán bộ giai đoạn 2022 - 2025 và định hướng đến năm 2030 để tạo nguồn kịp thời bổ sung nguồn CBCCVC trong hệ thống chính trị của tỉnh.

Thực hiện cơ chế liên thông, liên kết trong đào tạo để phát triển nguồn nhân lực năng động, sáng tạo, có kỹ năng lãnh đạo, quản lý để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, nhất là đội ngũ chuyên gia tư vấn hoạch định trong lĩnh vực kinh tế, tài chính, pháp luật, khoa học công nghệ, cán bộ trẻ, cán bộ nữ, học sinh tài năng của tỉnh. Chú trọng tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cấp xã, phường, thị trấn để đáp ứng kịp thời theo yêu cầu công việc.

Phát triển nguồn nhân lực trong các cơ quan quản lý nhà nước phải đảm bảo về số lượng, cơ cấu và theo vị trí việc làm, nhằm giảm bớt việc thay đổi vị trí công tác để nâng cao hiệu quả, chất lượng công việc.

Bài, ảnh: Đăng Phong

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN