Quan tâm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

04/01/2017 - 07:06

Trong năm 2016, các đảng bộ, chi bộ các trường THPT thực hiện vai trò lãnh đạo nhà trường hoàn thành tốt các nhiệm vụ giáo dục của đơn vị, góp phần tạo ổn định về chất lượng giáo dục ở cấp THPT, xây dựng đội ngũ nhà giáo có đủ phẩm chất, năng lực, cơ bản đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục. Hiện nay, tỷ lệ đảng viên trong toàn ngành đạt khoảng 54%, trong đó, tỷ lệ đảng viên trong các đơn vị trường THPT đạt trên 50%.

Một trong những nguyên nhân quan trọng dẫn đến kết quả trên là do các đảng bộ, chi bộ trường THPT quan tâm duy trì khá tốt vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Trong đó, đa số các cấp ủy nhà trường triển khai thực hiện tốt các chỉ đạo của Trung ương như: Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”; Nghị quyết số 22-NQ/TW về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”; Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương “Một số vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” và các chỉ đạo của cấp ủy địa phương có liên quan. Qua đó các chi bộ nhà trường duy trì được nền nếp sinh hoạt lệ kỳ hàng tháng với thời gian phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường. Cấp ủy có thống nhất với Hiệu trưởng trong sắp xếp thời gian biểu dạy học và hoạt động của nhà trường để dành ra ít nhất 1 buổi/tháng để sinh hoạt chi bộ. Các cán bộ, giáo viên, nhân viên là đảng viên được sắp xếp tạm ngưng các hoạt động chuyên môn để tập trung tham gia sinh hoạt chi bộ đầy đủ và phát huy được trách nhiệm của đảng viên trong đóng góp xây dựng tổ chức đảng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng trong lãnh đạo xây dựng các đoàn thể nhà trường (Công đoàn, Đoàn thanh niên) vững mạnh, hoàn thành nhiệm vụ chính trị của nhà trường.

Tuy nhiên, trong tổ chức sinh hoạt ở một số chi bộ nhà trường vẫn còn một số hạn chế như: một số chi bộ chưa bố trí được thời gian thích hợp dành cho sinh hoạt định kỳ hàng tháng; nội dung sinh hoạt vẫn còn nặng nề về phổ biến, liệt kê công việc chuyên môn (dạy học, dự giờ, thao giảng, tổ chức hoạt động giáo dục…); cấp ủy chưa nghiên cứu tổ chức sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề gắn với công tác Đảng, xây dựng cơ quan, đoàn thể tại đơn vị; một số đảng viên còn ngại phát biểu, ít tham gia đóng góp cho cấp ủy trong thực hiện lãnh đạo.

Thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo nắm được qua các hội nghị sơ kết quý, các cấp ủy huyện, thành phố đã có chỉ đạo sâu sát, nhất là sau thực hiện tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI, các đảng bộ, chi bộ, qua các buổi tọa đàm tìm giải pháp để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, thì sinh hoạt chi bộ ở các trường THPT có sự chuyển biến nhanh, tích cực. Việc bố trí thời gian họp, thành phần tham dự, nội dung họp, ghi biên bản đầy đủ hơn. Năng lực điều hành của bí thư chi bộ được nâng cao, có kết luận và đề ra nhiệm vụ, phương hướng cho thời gian tới. Thái độ và tinh thần của đảng viên tham gia sinh hoạt cởi mở hơn, có tập trung, có đóng góp nghiêm túc trong tự phê bình và phê bình, phát huy được tính dân chủ.

T.Long

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN